Архитектурен проект – терминология и речник

Архитектурното проектиране носи своята история и терминология:

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|ЯLife_is_architecture_agga_studio

 

Инвестиционни проекти днес:

Инвестиционите проекти са основата на всеки строителен процес. Те съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи.

Основни стъпки и термини за започване на цялостно проектиране:

 • Документ за собственост;
 • Геодезическо заснемане – извършва се от геодезист и показва точните размери на парцела и наклоните;
 • Геоложки доклад – изготвя се от геолог /служи за изчисления и обосновка при фундирането/;
 • Скица с виза за проектиране – в нея са зададени допустимите параметри по ЗУТ;
 • Предварителен договор с Електроразпределителното дружество – в него са налични данни за присъединяване към ел.мрежата;
 • Предварителен договр с Водоразпределителното дружество – в него става ясно от къде ще дойде водата в парцела и какъв е дебитът.

След изготвяне на пълна проектна документация, се подават документи за разрешително за строеж или за кандидатстване за финансиране.

Въз основа на количествените сметки, част от инвестиционните проекти, се изработват оферти за изпълнение на строителните работи от фирми изпълнители или се изработва тръжна документация за възлагане на обществена поръча.

Фази на разработване на инвестиционните проекти:

 • идеен проект;
 • технически проект;
 • работен проект.

1 Етап – технически проект или работен проект се изработват инвестиционните проекти за обекти, които не са сложни във функционално, технологично и/или инсталационно отношение.

2 Етапа – проекти могат да се изработват във фази: идеен и технически проект, идеен и работен проект или технически и работен проект.

3 Етапа – фази идеен, технически и работен проект (работни чертежи и детайли) се изработват инвестиционните проекти за сложни или комплексни обекти.

Обхват на инвестиционните проекти:

В зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения всеки инвестиционен проект може да включва следните проектни части:

 • Част Архитектурна + нужните 3D визуализации;
 • Част Строителни конструкции + Технически контрол по част Строителни Конструкции;
 • Част ВиК /водоснабдяване и канализация/;
 • Част ЕЛ /електрическа/ (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
 • Част ОВК /топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация/;
 • Част ЕЕ /енергийна ефективност/ – икономия на енергия и топлосъхранение;
 • Част Геодезия;
 • Част ПБЗ /Проект за безопасност и здраве/ и организация на движението + съгласуване с КАТ;
 • Пожарна безопасност;
 • Част газоснабдяване;
 • Част интериор и обзавеждане.

Инвеститорът определя “Задание за проектиране” и възлага фазите на проектиране. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват посочен в Закона за устройство на територията (ЗУТ).