Програма за развитие на селските райони

1. Описание
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 има за цел:
– Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация;
– Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите;
– Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на разнообразяването на икономическата дейност в тези райони.

2. Бюджет – 2 609 098 596 евро (от ЕЗФРСР)

3. Бенефициенти
– Браншови организации
– Горски стопанства
– Държавни дивечовъдни станции
– Държавни лесничейства
– Еднолични търговци
– Консултантски фирми
– Национални паркове
– Научни институти
– Неправителствени организации
– Публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение
– Местни инициативни групи (МИГ)
– Малки и средни предприятия
– Микропредприятия
– Местни поделения на вероизповедания
– Земеделски стопани
– Земеделски производители
– Общини
– Организации на земеделски производители
– Полупазарни стопанства
– Читалища
– Сдружения на общини
– Физически лица
– Частни собственици на гори
– Частни собственици на неземеделски земи
– Сдружения

4. Приоритети

• Приоритетна ос 1 – Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Операция 1 – Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
Операция 2 – Създаване на стопанства на млади фермери
Операция 3 – Модернизиране на земеделските стопанства
Операция 4 – Подобряване икономическата стойност на горите
Операция 5 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Операция 6 – Подпомагане на полу-пазарни стопанства
Операция 7 – Създаване на организации на производители
Операция 8 – Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния

• Приоритетна ос 2 – Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
Операция 1 – Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони
Операция 2 – Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от
планинските райони
Операция 3 – НАТУРА 2000 за земеделски земи
Операция 4 – Първоначално залесяване на неземеделски земи
Операция 5 – Плащания по НАТУРА 2000 за гори
Операция 6 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

• Приоритетна ос 3 – Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони
Операция 1 – Разнообразяване към неземеделски дейности
Операция 2 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Операция 3 – Насърчаване на туристическите дейности
Операция 4 – Основни услуги за икономиката и населението на селските райони
Операция 5 – Обновяване и развитие на селата

• Приоритетна ос 4 – Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление
Операция 1 – Между-териториално и транс-национално сътрудничество
Операция 2 – Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

5. Управляващ орган – Дирекция “Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и продоволствието

6. Междинни звена – Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Официален сайт:
prsr.government.bg