Регионално развитие

Оперативна програма – Регионално развитие

Кандидатстване

Представянето на проекта, с който кандидатствате, става чрез попълване на Формуляр за кандидатстване. Него може да намерите на тази страница за отворени търгове.

Подробни указания за попълване на формата може да намерите в Насоките за кандидатстване. Те са включени в пакета с документи за кандидатстване.

Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност може да намерите тук:

Информация за отворените търгове по ОПРР в момента може да намеритетук.

Информация за предстоящите търгове по ОПРР може да намеритетук.

Информация за затворените търгове по ОПРР може да намерите тук.

Бенефициенти
„Конкретен бенефициент на безвъзмездна помощ” е организация, институция, административна структура и друга подобна, индивидуално посочена в Оперативната програма като единствен субект, който може да подготвя проектни предложения и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност (Постановление на МС № 121/31.05.2007, определящо условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд и програма ФАР на Европейския съюз)

Конкретните бенефициенти в ОПРР са:

Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на здравеопазването
Министерството на културата
Министерство на труда и социалната политика / Агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика / Агенция по заетостта
Министерство на вътрешните работи / Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Агенция „Пътна инфраструктура”
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”