Община Хайредин – Мярка 313 и 322

Share :

АГГА студио ООД участва в публичен търг проведен от община “Хайредин” по мерки:
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“
Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”

Включени бяха следните обекти за цялостно проектиране:

  • Проектирне за рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих и детски площадки. AGGA studio проектира една детска площадка в с. Манастирище и две в с. Михайлово.
  • Проектиране за изграждане на Екопътеки: “Шишковите сливи“; “Крешката“; “Манастира“.
  • Проектиране за изграждане на Велоалея: “Огоста“.
  • Проектиране за изграждане на посетителски център с. “Рогозен“.

„Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. има за цел подобряване на условията на живот, социалната инфраструктурата и икономическото състояние на селските общини в България и създаване на условия за развитие на дребния и среден бизнес. Програмата е създадена да подпомага микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, земеделски производители, общини и други стопански субекти, извършващи дейност на територията на селските общини в страната. Териториалният обхват на ПРСР е 231 общини в България, намиращи се в селски райони. По програмата се финансират проекти за създаване на малки и средни земеделски стопанства, създаване на трайни насаждения, развитие на селски туризъм, модернизация на земеделските стопанства, закупуване на земеделска техника, изграждане на кравеферми и оранжерии, използване на възобновяеми енергийни източнициизграждане на преработвателни предприятия за пчелен медидървесни пелети и много други неземеделски дейности. Подпомагат се както действащи предприятия, така и новосъздадени. ПРСР субсидира безвъзмездно между 50 % и 100 % от разходите по всеки одобрен проект.

Прочетете повече:
Програма за развитие на селските райони