FIDIC – Жълт – Договорни условия за строителство и проектиране

Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) е публикувала четири типови форми на договори в областта на строителството: • “Договорни условия за строителство” /т. нар. “Червена книга”/, която е приложима за строителни и инженерни работи по проект, осигурен от Възложителя /Инвеститора/ или от неговия представител – Инженера. В съответствие с обичайното регламентиране на този вид договори, Изпълнителят …

ЗУТ – Закон за Устройство на Територията

ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, …

Ц

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Цела, наос (лат. cella – стая, помещение, килия) – главното помещение на храма. Цементикум опус (лат. caementicum opus) – според Витрувий: Зидария, при която се употребяват дребни камъни, положени в дебели легла от варов разтвор. Тази зидария се излива обикновено в кофраж от дъски или в ями; вж. Блокаж Циклопска зидария (гр.) – примитивна зидария, при която са употребени едри …

Х

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Халколит, енеолит или каменно-медната епоха – третият главен период от човешката култура след старокаменния и новокаменния. Продължава животът върху селищните могили от неолита, но възникват и укрепени селища върху височини. Развива се добива на мед и злато. Появява се йерархичната социална структура в обществото и започва процеса на социално и имуществено разделение. Вожда приема ролята и на жрец. …

Ф

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Фабриции (лат. faber – правя, строя) – в Римската империя – Наименование на военноинженерните части Фанум (лат. fanum) – осветено място за храм у римляните – за разлика от другите места (профанум). Фас (фр. face от лат. facies – лице) – лицевата част на бастиона. Фасция (лат. fascia – лента, пояс, банд, свръзка) – правоъгълни отстъпи (профили) за …

Т

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Таберна, таверна (лат. taberna – барака, магазинче, будка, кьошк ( – 1. Сграда за приемане на обикновените пътници за пренощуване, построена покрай римските пътища, докато претория служели за същата цел, но за високопоставени пътници; 2. Търговско и занаятчийско заведение, кръчма, пивница, хан или сарафска лавка, разпространена много в Рим. Табернакулум (лат. tâbernaculum от taberna – барака, магазинче, …

С

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я „САВА” – ранно- и среднохалколитна археологическа култура  по Черноморското крайбрежие между Шабла и Маслен нос. Получава името си от селищната могила Сава край град Дългопол, Варненска област. Култура Сава се развива на базата на култура Усое. На Север от Стара планина, поселенията й се срещат в основата на редица селищни могили. Жилищата са наземни, с правоъгълна форма: строени …

Р

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Рабдозис  (гр.  rabdosis) –  вж. Канелури. Равелин (фр. ravelin, ит. rivellino от лат. ravelere – отделям) – външно, триъгълно в план, землено или каменноземлено укрепление пред фронта на основната крепост, между бастионите, отделено от тях чрез крепостния ров. Равелините са можели също да бъдат защитени с ров пред фасовете си. Регула (лат. regula – линеал, летва) – …

П

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Павимент (лат. pavimentum от pavio – тъпча, трамбовам) – подова настилка от каменни плочи, тухли, мозайки, замазки и др. Паланка (тур. от ит. palanka – производно от палисада) – в Османската империя – Селище от периода XVI-XVIII век, оградено с паянтова, землена или много рядко с масивна защитна стена. Палациум (лат. palatium – от Палатин) – 1. …

О

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Обелиск (гр. obeliskos) – висок монолитен или съставен от отделни блокове свободно изправен каменен стълб. В Египет някои обелиски били високи до 32 метра. Облом (рус) – профил. „ОВЧАРОВО” – раннонеолитна археологическа култура в Североизточна България (без Северното черноморско крайбрежие). Получава името си от с. Овчарово, Търговищка област, близо до което е разкрита. Поселенията са разположени на …