Ф

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я

Фабриции (лат. faber – правя, строя) – в Римската империя – Наименование на военноинженерните части

Фанум (лат. fanum) – осветено място за храм у римляните – за разлика от другите места (профанум).

Фас (фр. face от лат. facies – лице) – лицевата част на бастиона.

Фасция (лат. fascia – лента, пояс, банд, свръзка) – правоъгълни отстъпи (профили) за разделяне на един каменен блок на части по видимото му лице. Например в йонийския архитрав, където те са обикновено три; също във вертикална посока по страниците на врата.

Фатномата (гр. от fatnê – ясли) – вж. Калимата.

Фашина (нем. Faschine от лат. fascis – връзка, пояс) – фортификационна ограждаща конструкция от свързани помежду си греди.

Фестон (фр. feston) – скулптиран орнамент – гирлянда. Най-често се среща като украса на фриз.

Фланг (фр. flanc – страница, странично) – във фортификацията: странична отбрана.

Форт (фр. fort от лат. fortis – силен) – самостоятелно, сравнително голямо укрепление с постоянен гарнизон.

Фортификация (фр. fortifier – усилвам, укрепявам от лат. fortificatio – укрепление) – 1. Дял от военно-инженерното изкуство, занимаващо се с укрепване на местностите; 2. Военно-инженерно съоръжаване.

Форум (лат. forum) – в Древния Рим: 1. Първоначалнофорум се нарича пазарният площади вън от чертите на града; 2. Общественият площад, пазарът, мястото за народни събирания. Обикновено форумът е център не само на икономическия, а и на политическия живот на града-държава. Той е необходима съставна част на всеки италийски град, съответстващ на агората в Гърция. В Рим от VІ в. пр. н. е. се издигнал като политически център Форум Романум. В периода на империята той бил нееднократно преустрояван, като в съседство са построени Цезаровият, Августовият, Нервиевият, Траяновият форуми. Съществуват още: форум цивиле (civile) – за събрания за гражданите; форум боариум (boarium) – пазарски форум за продажба на едър добитък; форум веналиум(venalium) – за продажба на хранителни продукти;форум холиториум (holitorium) – за продажба на плодове и зеленчуци.

Фосебрея (ит. fosse-brey – лъжлив насип) – нисък землен или зидан парапет между ескарпа и крепостната стена или вал, защитаващ движението на бранителите по бармата и осигуряващ второ, по-ниско отбранително ниво за пушечна стрелба.

Фригидарий (лат. frigidarium) – отделение за къпане със студена вода в римските бани. То е било разположено на последно място в редицата от помещения с различна температура, за да се използва преди излизането от банята.

Фриз (фр. frise от итал. – украшение) – дълга хоризонтална ивица – гладка, украсена с релефи или изписана (цофорос), която може да е: 1. Тектонична: Част от антаблемана между архитрава и главния корниз. В дорийския ордер се разчленява на триглифи и метопи, а в йонийския и коринтския се оставя гладък или се изпълва с цялостна лента релефи. Фризътвърху стената на подиум е в долната – цокълна  част или в горната – поясна час, под корниза; 2. Декотативна – крайна ограждаща ивица от под, стена, килим и др.

Фронтон (фр. fronton от лат. – чело, предна страна ( – 1. Завършек на фасадата на здание, на портик, колонада и др. Във форма на триъгълник, заграден от три страни с корнизи – два по наклона на двускатния покрив и същинския – хоризонтален. Триъгълното поле нафронтона (тимпан) често е украсено със скулптура; 2. Връх на фасада, портал, прозорец и др., отстъпващ от триъгълната форма – триъгълник с разрязан връх и декоративна поставка в центъра, сегмент, криволинейна фигура във вид на волута и др. Античното название аетос (орел) се отнася до фронтона.

Фрурия (rp. φρούραıov – стражариница от φρούρα – страж) – провинциални римски укрепления с полицейски поделения за осигуряване на вътрешния ред срещу недоволството на местното население (вж. Президио).

Фулоника (лат. fullonica) – работилница за платове с бояджийско ателие към нея при древните римляните.

Фус (нем и англ. Fus, на лат. pes – стъпало на крак) – стъпка, мярка за дължина в древността. Римската стъпка е 0,295 м, а египетската – 0,32 м.

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Т

А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Щ|Ъ|Ю|Я Таберна, таверна (лат. taberna - барака, магазинче, будка, кьошк ( - 1. Сграда...

Close