FIDIC – Жълт – Договорни условия за строителство и проектиране

Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) е публикувала четири типови форми на договори в областта на строителството:

• “Договорни условия за строителство” /т. нар. “Червена книга”/, която е приложима за строителни и инженерни работи по проект, осигурен от Възложителя /Инвеститора/ или от неговия представител – Инженера. В съответствие с обичайното регламентиране на този вид договори, Изпълнителят извършва Работите съобразно проекта на Възложителя. Независимо от това, Работите могат да включват елементи, проектирани от Изпълнителя, като граждански, механични, електро- и/или строителни дейности.

• “Договорните условия за строителство на енергийни и промишлени обекти при проектно осигуряване от страна на Изпълнителя” /т. нар. “Нова жълта книга”/ се препоръчват за осигуряването на електро- и/или машинно оборудване и за проектиране и изпълнение на строителна или инженерингова дейност. Характерно за тази стандартна форма на договор е проектирането и осигуряването на материали, оборудване и/или осъществяването на комбинация от електро-монтажни, технологични и строителни дейности с промишлен или граждански характер, от Изпълнителя, съгласно Изискванията на Възложителя.

• “Договорните условия за инженеринг, доставка и строителство “до ключ” за EPC Turnkey Projects /т. нар. “Сребърна книга”/ се препоръчват в случаите, когато една от страните поема цялата отговорност за проектирането и изпълнението на даден инженерингов проект. Типично за тази регламентация е цялостното реализиране на инженеринговата, изпълнителската и строителна дейности, извършването на всички основни дейности и изграждането на предвидените инсталации. Обектът се предава завършен, готов за ползване /при “завъртане на ключа”/. Изборът на този тип договори обикновено е предмет на преговори между страните.

“Кратка форма на договора”, е приложима най-вече за строителни или инженерингови дейности на обекти с относително по-ниска стойност, под 500 000 $. В зависимост от вида на дейностите и условията тази форма е подходяща и за проекти с по-висока стойност, особено за относително елементарни по своя характер проекти с повтарящ се

характер или които се изпълняват за сравнително кратки срокове. Обичайната регламентация на тези договори включва: Изпълнителят изпълнява работите съгласно осигурения от Възложителя проект или неговия представител /ако такъв е налице/, но тази форма също така е препоръчителна за случаите, включващи проектиране от Изпълнителя на граждански, механични, електро- и/или строителни дейности.

Тези стандартни форми са подходящи при участие в международни търгове. Измененията на тези Условия могат да бъдат наложени от специфичните изисквания на националното законодателство на съответната държава, в случаите на сключени местни договори.
FIDIC приема за официален и автентичен английският текст на Договора.

При изготвянето на тези “Договорни условия за строителство”, се установи, че докато съществуват множество клаузи, които са общовалидни, има някои подточки, които подлежат на изменение в зависимост от предвиденото в Специалните условия. Подточките, считани за приложими в по-голямата част /но не всички/ от Договорите са включени в “Общите условия”, което ще улесни тяхното включване във всеки Договор. “Общите условия” и “Специалните условия” съвместно образуват Условията на договора, регламентирайки правата и задълженията на Страните. Препоръчително е да се изготвят Специални условия за всеки отделен договор и да се вземат предвид тези Подточки от Общите условия, които споменават Специалните условия.

За това издание “Общите условия” са подготвени на основата на:

* междинни плащания, в съответствие с общия размер на Договорната цена, които ще бъдат правени в процеса на работа и ще бъдат базирани на вноски, определени в съответна схема;
* ако изразите в “Общите условия” се нуждаят от пояснение, то /доколкото не са толкова описателни, че да се налага конкретизиране в Изискванията на Възложителя/ Подточките препращат към информацията, включена в Приложението към Офертата или в предписанията на Възложителя, или в документи, представени от Оферента.
*там, където Подточка от “Общите условия” регламентира материя, за която различните Договорни условия са подходящи за приложение при разнородни Договори, принципите, заложени при изготвянето й са:

• лицата, използващи тези Условия, могат да счетат за по-удобно, при
резерви от тяхна страна, да пренебрегнат или дерогират даден текст вместо да добавят нов текст в Специалните условия, когато Общите условия не покриват техните изисквания;

• В други случаи, в които приложението на горния параграф е неподходящо, Подточката включва условията, считани за приложими при преобладаващата част от договорите;

Например Подточка 14.2 [Авансови плащания] е включена за улеснение, а не поради някаква политика на FIDIC относно авансовите плащания. Тази Подточка е неприложима /дори ако не е изключена/, ако не е определен размерът на авансовите плащания. Следователно трябва да бъде отбелязано, че някои от клаузите на “Общите условия” могат да са неприложими за някои типични на пръв поглед договори.

По-пълна информация в този смисъл, примерни текстове за други регламентации и друг обяснителен материал в помощ при подготовката на “Специалните условия” и на другите тръжни документи са включени в настоящето издание като “Ръководство за подготвяне на Специалните условия”. Преди включването на даден израз, трябва да се уверите, че е напълно приложим относно специалните обстоятелства. В противен случай, той трябва да бъде изменен.

Във всички случаи на изменение на дадени изрази или допълнение, трябва да се вземат необходимите мерки за избягване на противоречие или двусмислие с останалите точки от Общите или
Специалните условия. Съществено е, че работата по регламентацията на тези разпоредби и цялостната подготовка на тръжната документация е възложена на екип с необходимата компетентност във връзка с договора, с изпълнението и от технически характер.

В края на настоящото издание са включени образци за Офертно писмо, Приложение към офертата /със списък на Подточките, отнасящи се до него/, Договорно споразумение и варианти на Арбитражно споразумение.
Посоченото Арбитражно споразумение представлява образец за споразумение между Възложителя, Изпълнителя и лице, определено да действа като едноличен арбитър или като член на Арбитражен съвет в състав от трима души и обхваща /по препоръка/ образците, приложени към
“Общите условия”.

FIDIC възнамерява да публикува ръководство за посочените по-горе
“Договорни условия”. Друго приложимо в случая издание на FIDIC е “Тръжната процедура”, която представлява систематично изложение за подбор и оценка на участниците в търга и проверка на документите.

За изясняване на последиците от действията по Договора, може да бъде изготвена схема със съответните условия и срокове по посочените по-долу Подточки. Схемите са илюстративни и не се вземат предвид при тълкуването на Договорните условия.

1.1.3.1 & 13.7 Основна дата
1.1.3.2 & 8.1 Дата на започване
1.1.6.6 & 4.2 Гаранции за изпълнение
1.1.4.7 & 14.3 Искане за междинни плащания
1.1.3.3 & 8.2 Време за завършване /като допълнение на 8.4/
1.1.3.4 & 9.1 Тестове при завършване
1.1.3.5 & 10.1 Свидетелство за приемане
1.1.3.6 & 12.1 Тестове след завършването
1.1.3.7 & 11.1 Срок за уведомяване за недостатъци /допълнение на 11.3/
1.1.3.8 & 11.9 Сертификат за изпълнение
1.1.4.4 & 14.13 Сертификат за крайно
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ … …..…………………………… 13

1.1 Дефиниции
1.2 Тълкуване
1.3 Общуване
1.4 Приложимо право и език
1.5 Важност на документите
1.6 Договорно споразумение
1.7 Прехвърляне
1.8 Грижа и предоставяне на документите
1.9 Грешки в изискванията на Възложителя
1.10 Използване на документи на Изпълнителя от Възложителя
1.11 Използване на документи на Възложителя от
Изпълнителя
1.12 Поверителна информация
1.13 Спазване на законите
1.14 Солидарна и самостоятелна отговорност

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ……………………………………….. 25

2.1 Право на достъп до строителната площадка
2.2 Разрешения, лицензи или одобрения
2.3 Персонал на Възложителя
2.4 Финансови споразумения на Възложителя
2.5 Искове на Възложителя

3. ИНЖЕНЕРЪТ ……………………………………………. 27

3.1 Права и задължения на Инженера
3.2 Делегиране на права от Инженера
3.3 Инструкции на Инженера
3.4 Заместване на Инженера
3.5 Решения

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ……………………………………….. 30

4.1 Основни задължения на Изпълнителя
4.2 Гаранции за Изпълнение
4.3 Представител на Изпълнителя
4.4 Подизпълнители
4.5 Назначаване на подизпълнители
4.6 Съдействие
4.7 Започване
4.8 Правила за безопасност
4.9 Осигуряване на качеството
4.10 Данни за строителния обект
4.11 Достатъчност на приетите договорни количества
4.12 Форс-мажор и случайно събитие
4.13 Методи за действие и улеснения
4.14 Избягване на намеса
4.15 Право на достъп
4.16 Транспорт на стоки
4.17 Оборудване на Изпълнителя
4.18 Опазване на околната среда
4.19 Електричество, вода и газ
4.20 Оборудване на Възложителя и безплатни материали
4.21 Доклади за изпълнение на работната програма
4.22 Сигурност на строителната площадка
4.23 Операции на Изпълнителя на строителната площадка
4.24 Изкопаеми

5. ПРОЕКТ ………………………………..…………… 41

5.1 Основни задължения на Изпълнителя по проекта
5.2 Документи на Изпълнителя
5.3 Задължения на Изпълнителя
5.4 Технически стандарти и регулации
5.5 Обучаване
5.6 Предстроителни документи
5.7 Наръчници за работа и поддръжка
5.8 Грешки при проекта

6. ПЕРСОНАЛ И ТРУД .……………………………… 45

6.1 Подбор на служители и работници
6.2 Заплащане на трудовите възнаграждения и условия на труд
6.3 Лица и услуга на други
6.4 Трудово законодателство
6.5 Работно време
6.6 Осигуряване на условия за персонала и условия на труд
6.7 Здраве и безопасност
6.8 Надзор над Изпълнителя
6.9 Персонал на Изпълнителя
6.10 Архиви на персонала на Изпълнителя и оборудване
6.11 Предотвратяване на безредици

7. МЕХАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ … 48

7.1 Изпълнение на задълженията
7.2 Мостри
7.3 Инспекция
7.4 Тестуване
7.5 Отказ от приемане
7.6 Ремонтни работи
7.7 Право на собственост върху механизация и материали
7.8 Такси и др. разходи

8. НАЧАЛО, ЗАКЪСНЕНИЕ И СПИРАНЕ …………….. 52

8.1 Начало на работите
8.2 Време за завършване
8.3 Програма
8.4 Удължаване на срока за завършване
8.5 Закъснения, причинени от властите
8.6 Изпълнение на програмата
8.7 Щети от забава
8.8 Спиране на Работата
8.9 Последици от спиране
8.10 Заплащане за механизация и материали в случай
на спиране
8.11 Удължено Спиране
8.12 Възстановяване на Работите

9. ТЕСТОВЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ .………………. 56

9.1 Задължения на Изпълнителя
9.2 Закъснели тестове
9.3 Повторно тестуване
9.4 Неуспех на тестовете на Завършване
10. ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……………….. 59

10.1 Приемане на работите и секциите
10.2 Приемане на части от работите
10.3 Намеса в тестовете за завършване
10.4 Повърхности, нуждаещи се от възстановяване

11. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ …………… 61

11.1 Завършване на недовършена Работа и отстраняване
на недостатъци
11.2 Разходи за отстраняване на недостатъците
11.3 Удължаване на срока за съобщаване на
недостатъците
11.4 Неуспех за премахване на дефекти
11.5 Преместване на дефектна Работа
11.6 По-нататъшни тестове
11.7 Право на Достъп
11.8 Търсене от Изпълнителя
11.9 Сертификат за Изпълнение
11.10 Неизпълнение на задълженията
11.11 Почистване на площадката

12. ТЕСТОВЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО …………………. 65

12.1 Процедура за тестове след завършването
12.2 Забава на тестовете
12.3 Повторно тестване
12.4 Неуспех за преминаване на Тестовете след Завършване

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ …………… 67

13.1 Право на изменение
13.2 Преценка на Инженера
13.3 Процедури по изменението
13.4 Плащане в приложими валути
13.5 Временни суми
13.6 Дневна работна ставка
13.7 Изменения при промени в законодателството
13.8 Приспособяване при промени в цените
14. ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ …………….. 72

14.1 Договорната цена
14.2 Авансово плащане
14.3 Искане за междинни плащания
14.4 Схема на плащанията
14.5 Механизация и материали, предназначени за Работите
14.6 Издаване на сертификати за междинни плащания
14.7 Плащания
14.8 Забавени плащания
14.9 Плащане на задържана сума
14.10 Отчет при завършването
14.11 Искане за окончателно плащане
14.12 Потвърждение
14.13 Заключително плащане
14.14 Погасяване на отговорността на Възложителя
14.15 Валута за плащане

15. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………… 81

15.1 Уведомяване за поправка
15.2 Разваляне на Договора от Възложителя
15.2 Оценка към датата на Разваляне на Договора
15.3 Плащане след разваляне на Договора
15.4 Право на Възложителя да развали Договора
16. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……….. 84

16.1 Право на Изпълнителя да прекрати временно
работата
16.2 Прекратяване от Изпълнителя
16.3 Прекъсване на работата и преместване на оборудването на Изпълнителя
16.4 Обезщетения за прекратяване
17. РИСК И ОТГОВОРНОСТ ………………………… 86

17.1 Обезщетения
17.2 Грижа на Изпълнителя за работите
17.3 Рискове на Възложителя
17.4 Последици от рисковете на Възложителя
17.5 Права на интелектуална и индустриална собственост
17.6 Ограничаване на отговорността
18. ЗАСТРАХОВАНЕ ……………………………………… 90

18.1 Основни изисквания за застраховане
18.2 Застраховка за Работи и оборудването на
Изпълнителя
18.3 Застраховки срещу нараняване на лица или
унищожаване на собственост
18.4 Застраховане на работниците
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ……………………….. 94

19.1 Дефиниция на непреодолимата сила
19.2 Известяване за непреодолима сила
19.3 Срок на предизвестието
19.4 Задължение за минимизиране на закъснението
19.5 Последици от Непреодолимата сила
19.6 Избирателно прекратяване, плащане и пускане
в употреба
19.7 Освобождаване от изпълнение по закон
20. ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ …………. 96

20.1 Искове на Изпълнителя
20.2 Назначаване на Арбитражен съвет
20.3 Несъгласие с Арбитражния съвет
20.4 Получаване на решението на Арбитражния съвет
20.5 Доброжелателно разрешаване
20.6 Арбитраж
20.7 Несъгласие с решението на Арбитражния съвет
20.8 Приключване на назначението на Арбитражния съвет
ПРИЛОЖЕНИЯ:
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА …… 102
АРБИТРАЖ

1. Определения.
2. Общи условия.
3. Гаранции.
4. Общи задължения на члена.
5. Общи задължения на Възложителя и Изпълнителя.
6. Плащане.
7. Прекратяване.
8. Неизпълнение на задълженията на Члена.
9. Спорове.
ІІ. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ……………………………. 109

1.1 Дефиниции

В Условията на договора (“тези Условия”), които включват Специалните условия и тези Общи условия, следните думи и изрази, ще имат указаните по-долу значения, както следва: думите, свързани с лица или страни включват търговски дружества и други правни субекти с изключение на случаите, когато контекстът изисква друго.

1.1.1 Договорът

1.1.1.1 “Договор” означава Договорното споразумение, писмото за приемане, офертното писмо, тези Условия, спецификациите, чертежите, програмите и другите документи (ако съществуват), които са споменати в договорното споразумение или в писмото за приемане.

1.1.1.2 “Договорно споразумение” означава договорното споразумение, (ако има) отнасящо се към 1.6 [Договорно споразумение].

1.1.1.3 “Писмо за приемане” означава писмото, с което Възложителят официално приема офертното писмо, включващо волеизявления във формата на двустранни споразумения в писмена форма. Ако няма такова писмо за приемане, условията, включващи “писмо за приемане” се отнасят към договорното споразумение и датите, свързани с писмото за приемане, се отнасят към тези, на които Страните подписват Договорното споразумение.

1.1.1.4 “Офертно писмо” означава документът, който служи като офертно писмо, който е попълнен от Изпълнителя и включва подписана оферта към Възложителя относно работите.

1.1.1.5 “Изисквания на Възложителя” означава документът, озаглавен “Изисквания на Възложителя”, така както е включен в Договора и всяко изменение и допълнение на такъв документ в съответствие с Договора. Този документ специфицира целта, обсега и/или проекта, и/или други технически критерии за работите.

1.1.1.6 “Програми” означава всеки документ, който се използва за програма, създаден от Изпълнителя и предаден с офертното писмо, както е посочено в Договора. Този документ може да включва Количествена сметка, данни, списъци на количествата и/или цените.

1.1.1.7 “Предложение на Изпълнителя” означава документа, който се счита за предложение, и който Изпълнителят е предал заедно с офертното писмо, както е посочено в Договора. Такъв документ може да включва предварителния проект на Изпълнителя.

1.1.1.8 “Оферта” означава офертното писмо, както и всички други документи, които Изпълнителят е представил с офертното писмо, както е посочено в Договора.

1.1.1.9 “Приложение към офертата” означава завършените страници, които са приложени към офертата документи, образуващи част от офертното писмо.

1.1.1.10 “Гаранции за изпълнение” и “Схеми /таблици/ за плащания” означава документите, озаглавени по този начин /ако има такива/ и включени в предложението.

1.1.2 Страни и лица

1.1.2.1 “Страна” означава Възложителя и Изпълнителя, в зависимост от контекста.

1.1.2.2 “Възложител” означава лицето, което е определено като Възложител в приложението към офертата, както и законните му правоприемници, действащи от негово име.

1.1.2.3 “Изпълнител” означава лицето (лицата), определено (и) като Изпълнител в офертното писмо, одобрено от Възложителя, както и законните му приемници, действащи от негово (тяхно) име.

1.1.2.4 “Инженер” означава лицето, определено от Възложителя да действа като Инженер за целите на Договора и посочено в приложението към офертата или друго лице, ad hoc от Възложителя и съобщено на Изпълнителя съгласно подточка 3.4 [Смяна на Инженера].

1.1.2.5 “Представител на Изпълнителя” е лицето, определено от Изпълнителя в Договора или назначавано за определен срок от Изпълнителя съгласно подточка 4.3 [Представител на Изпълнителя].

1.1.2.6 “Персонал на Възложителя” означава Инженера, асистентите, отнасящи се към подточка 3.2 [Делегация на Инженера] и всеки друг персонал, работници и други наети лица от Инженера или Възложителя; както и всеки друг персонал обявен на Изпълнителя от Инженера или Възложителя, като персонал на Възложителя.

1.1.2.7 “Персонал на Изпълнителя” означава представителят на Изпълнителя и целия персонал, който Изпълнителят използва на строителната площадка, който може да включва всякакъв вид работници и други наети лица от Изпълнителя и всеки от подизпълнителите; както и всички други работници, помагащи на Изпълнителя при изпълнението на работите.

1.1.2.8 “Подизпълнител” означава всяко лице, което е споменато в Договора като подизпълнител за част от работите, както и законните правоприемници на всяко от тези лица.

1.1.2.9 “DAB” (АС) означава лицето или трите лица, определени в Договора, или друго(и) лице(а), определяни ad hoc съгласно подточка 20 [Искове, спорове и арбитраж].

1.1.2.10 “ФИДИК” означава международна федерация на инженерите-консултанти.
1.1.3 Дати, тестове, срокове и завършване

1.1.3.1 “Основна дата” означава денят, който е 28 дни преди крайния срок за участие в търга.

1.1.3.2 “Дата на Започване” е датата съгласно подточка 8.1 [Започване на работите].

1.1.3.3 “Време за завършване” означава приключване на работите или на част от работите (в зависимост от случая) по подточка 8.2 [Време за завършване], както е посочено в Приложението към Офертата (с всички удължения по подточка 8.4 [Удължаване на времето за изпълнение]), считано от деня на започването.

1.1.3.4 “Тестове за завършеност” означава тестовете, които са определени в Договора или постигнати като споразумение между Страните, или наредени като изменение, които се провеждат съгласно точка 9 [Тестове за завършеност] преди приемането от Възложителя на работите или част от работите (в зависимост от случая).

1.1.3.5 “Сертификат за приемане” означава сертификата, издаден съгласно точка 10 [Приемане от Възложителя].

1.1.3.6 “Тестове след завършването” означава тестовете, (ако съществуват такива), определени в Договора и които се провеждат съгласно Специалните условия, след като работите или тяхна част (в зависимост от случая) са приети от Възложителя.

1.1.3.7 “Срок за уведомяване за недостатъци” означава периодът, през който се уведомява за недостатъци на Работите или на тяхна част (в зависимост от случая) по подточка 11.1 [Завършване на оставащата работа и отстраняване на недостатъците], както е посочено в Приложението към офертата (с всяко удължаване по подточка 11.3 [Удължаване на срока за уведомяване за недостатъци]), считано от деня на завършване на аботите или на техните части, както е посочено в подточка 10.1 [Приемане на работите и на техните части].

1.1.3.8 “Сертификат за изпълнение” означава сертификата, издаден по подточка 11.9 [Сертификат за изпълнение].

1.1.3.9 “ден” означава календарен ден, а “година” означава 365 дни.
1.1.4 Пари и Плащания

1.1.4.1 “Приета Договорна Сума” означава сумата, приета в Писмото за приемане, предназначена за изпълнение и завършване на работите, както и отстраняването на съществуващите недостатъци.

1.1.4.2 “Договорна цена” е цената, определена в подточка 14.1 [Договорна цена] и включваща измененията съгласно Договора.

1.1.4.3 “Разходи” означава всички разумни разходи на Изпълнителя, които са се появили (или ще се появят), независимо дали на Строителната площадка или извън нея, като се включват постоянните и другите подобни разходи, но не се включва печалбата.

1.1.4.4 “Сертификат за крайно плащане” означава сертификатът за плащане, който се издава съгласно подточка 14.13 [Издаване на Сертификат за крайно плащане].

1.1.4.5 “Последно изявление” означава ворлеизявление на двете страни по договора във формата на споразумение съгласно подточка 14.11 [Заявление за крайно плащане].

1.1.4.6 “Чужда валута”, означава валутата, в която може да бъде извършено част от (или цялото) плащане, различна от местната валута.

1.1.4.7 “Сертификат за междинно плащане” означава сертификат за плащане, издаден съгласно точка 14 [Договорна цена и плащане], освен Сертификата за крайно плащане.

1.1.4.8 “Местна валута” означава валутата на страната.

1.1.4.9 “Сертификат за плащане” означава сертификатът за плащане, издаден съгласно точка 14 [Договорна цена и плащане].

1.1.4.10 “Временна сума” означава сума (ако съществува такава), която е определена в Договора като временна за изпълнението на част от работите или за снабдяването с механизация, материали или услуги по подточка 13.5 [Временна сума].

1.1.4.11 “Задържана сума” означава цялата задържана сума, която Възложителят задържа по подточка 14.3 [Приложение за временните плащания] и които заплаща по подточка 14.9 [Плащане на задържаните суми].

1.1.4.12 “Изявление” означава волеизявление на Изпълнителя, като задължителен елемент на приложението съгласно точка 14 [Договорна цена и плащане] на Сертификата за плащане.
1.1.5 Работи и стоки

1.1.5.1 “Оборудване на Изпълнителя” означава всички апарати, машини, превозни средства и други вещи, използвани при изпълнението и завършването на работите и за отстраняване на недостатъците. Оборудването на Изпълнителя изключва временните работи, оборудването на Възложителя (ако съществува), механизацията, материалите и всички други вещи, представляващи част от постоянните работи.

1.1.5.2 “Стоки” означава оборудването на Изпълнителя, материалите, механизацията и временните работи или което и да е от тях.

1.1.5.3 “Материали” означава всички вещи (освен механизация), които формират цялостно или част от постоянните работи, включващи доставката единствено на материали (ако има), извършвана от Изпълнителя по Договор.

1.1.5.4 “Постоянни работи” означава постоянните работи, които трябва да бъдат извършени от Изпълнителя съгласно Договора.

1.1.5.5 “Механизация” означава апаратите, машините и превозните средства, които следва да формират цялостно или част от постоянните работи.

1.1.5.6 “Част” означава част от работите, определена в приложението към офертата като част (ако съществува).

1.1.5.7 “Временни работи” означава всички видове временни работи (различни от оборудването на Изпълнителя), нужни на строителната площадка за изпълнението и завършването на постоянните работи и за поправяне на дефектите.

1.1.5.8 “Работи” означава временните работи и постоянните работи или което и да е от тях.
1.1.6 Други дефиниции

1.1.6.1 “Документи на Изпълнителя” означава всички сметки, компютърни програми и друг софтуер, чертежи, наръчници, модели и други документи от технически характер, доставени от Изпълнителя по Договор.

1.1.6.2 “Държава” означава държавата, в която се намира строителната площадка (или по-голямата й част) и на която ще се извършват постоянните работи.

1.1.6.3 “Оборудване на Възложителя” означава апаратите, машините и превозните средства (ако съществуват), които Възложителят е осигурил за използване от Изпълнителя при извършване на Работите, както е определено в Спецификацията, но не включва механизацията, която не е била приета от Възложителя.

1.1.6.4 “Непреодолима сила” е описана в точка 19 [Непреодолима сила].

1.1.6.5 “Закони” означава всички нормативни актове приети от парламента или от Общинския съвет/: закони, постановления, правилници, наредби и др. и други законови и подзаконови актове, издадени от компетентен орган.

1.1.6.6 “Гаранции за изпълнение” означава обезпеченията (или гаранциите) съгласно подточка 4.2 [Гаранции за изпълнение].

1.1.6.7 “Строителна площадка” означава мястото, където се извършват постоянните работи и където трябва да бъдат доставени механизацията и материалите, както и всяко друго място, определено в Договора като формиращо част от строителната площадка.

1.1.6.8 “Непредсказуем” означава непредвидим за опитен изпълнител до деня на участието в търга.

1.1.6.9 “Изменение” означава всяка промяна на Работите, за която е наредено и одобрено като изменение по точка 13 [Изменения и приспособяване].
1.2 Тълкуване

В Договора, освен където контекстът не изисква друго:
а) думите, които означават един род, включват и двата рода;
б) думите, които означават единствено число, включват и множествено число, а също и думите, означаващи множествено число, включват и единствено число;
в) разпоредбите, съдържащи изразите “споразумявам”, “се споразумяха” или “споразумение” изискват споразумението да бъде в писмена форма и
г) “написан” или “писмено” означава написан на ръка, напечатан, принтиран и записан електронно, т.е. резултатът трябва да бъде в трайна форма.
Думите, написани на полето на книгата и другите заглавия не трябва да се вземат предвид при тълкуване на тези Условия.

1.3 Общуване

В случаите, в които тези Условия регламентират предоставянето и издаването на одобрения, сертификати, съгласия, решения, обяви или молби тези съобщения трябва да стават по следния начин:
а) писмено и доставяни лично (срещу разписка), пращани по пощата или чрез куриер, или изпращани чрез одобрените електронни системи, както е определено в Специалните Условия; и
б) доставяни, изпращани или предавани на адреса за общуване с получателя, както е определено в Договора.

Освен ако:
– получателят е уведомил за друг адрес, следващите писма до него ще трябва да се изпращат съобразно с това; и
– получателят не е определил друго, изискваните одобрения или съгласия трябва да бъдат изпращани на адреса, от който те са поискани.

Одобрения, сертификати, съгласия и решения не трябва безпричинно да бъдат задържани. Когато сертификатът е издаден на едната страна, издателят на сертификата трябва да изпрати копие и на другата страна. Когато е пратено съобщение на едната страна от другата страна или Инженера, копие трябва да бъде изпратено и на Инженера или на другата страна, в зависимост от случая.

1.4 Приложимо право и език

Договорът трябва да бъде съобразен с приложимото право на държавата (или друга юрисдикция), определена в Специалните условия.
Ако има текстове в Договора, които са написани на различни езици, с по-голяма тежест е текстът, който е написан на езика, определен в Специалните условия като доминиращ.

Езикът за общуване трябва да бъде определен в Специалните условия. Ако няма определен език, езикът трябва да бъде този, на който е написан Договора (или по-голямата част от него).

1.5 Важност на документите

Документите, образуващи Договора, трябва да бъдат разглеждани като взаимно допълващи се. При тълкуването им, редът им на важност е следният:
а) Договорното Споразумение (ако има такова),
б) Писмо за приемане;
в) Офертно писмо;
г) Специалните условия;
д) тези Общи условия;
е) Изискванията на Възложителя;
ж) Чертежи и
з) Предложението на Изпълнителя и всички други документи, съставляващи част от Договора.
При неясноти или несъответствия на различните документи, Инженерът трябва да издаде необходимите пояснения или инструкции на Изпълнителя.

1.6 Договорно Споразумение
Ако не са се споразумели за противното, двете Страни трябва да подпишат договорното споразумение в 28-дневен срок от получаването от Изпълнителя на писмото за приемане. Договорното споразумение трябва да бъде сключено в предвидената в Специалните условия форма. Пощенските разходи и другите предвидени от закона такси (ако съществуват) във връзка с влизането в сила на Договора са за сметка на Възложителя.

1.7 Прехвърляне

Никоя страна не може да прехвърля целия или част от Договора, или някаква печалба или лихви по Договора. Освен това всяка страна:

а) може да прехвърля цялостно или отчасти при предварително съгласие на другата Страна по собствена преценка на последната и
б) като гаранция към банка или друга финансова институция, може да прехвърли парични вземания, които й принадлежат или ще й принадлежат по Договора.

1.8 Грижа и предоставяне на документите

Всеки един от документите на Изпълнителя трябва да бъде под негово съхранение и грижа до приемането му от Възложителя. Ако в Договора не е предвидено друго, Изпълнителят трябва да снабди Инженера с 6 /шест/ копия на всеки негов Документ или две копия, които Персоналът на Възложителя да използва, за да направи подходящи копия с копирната техника (ако има), доставена от Изпълнителя на строителната площадка за тяхно ползване.

Изпълнителят трябва да пази на строителната площадка копие от Договора, документите, посочени в Договора, документите на Изпълнителя и Измененията, както и други съобщения, свързани с Договора. Персоналът на Възложителя има право на достъп до всички тези документи по разумно време.

Ако някоя от Страните смята, че е налице грешка или пропуск от технически характер в някой от документите, който трябва да бъде използван при изпълнение на работите, страната трябва незабавно да уведоми другата страна за наличието на тези обстоятелства.
1.9 Грешки в изискванията на Възложителя

Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или извърши допълнителни разходи в резултат на грешки в изискванията на Възложителя, ако опитен изпълнител при подробен преглед не би забелязал грешките в изискванията съгласно подточка 5.1 [Основни задължения по проекта] Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и има право съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] на:
(а) удължаване на времето за всяко такова забавяне, ако завършването е или ще бъде забавено съгласно подточка 8.4 [Удължаване на срока за изпълнение] и
(б) заплащането на направените разходи в пълен размер плюс разумна печалба, които ще бъдат включени в Договорната цена.
След получаването на съобщение Инженерът трябва да продължи съгласно подточка 3.5 [Решения], като одобри или реши (-) дали и (ако е така) до каква степен не е било възможно грешката да бъде открита и (–) обстоятелствата, описани в подточки (а) и (б) по-горе са свързани до някаква степен.

1.10 Използване на документи на Изпълнителя от Възложителя

Изпълнителят има право да запази авторското си право и други права на интелектуална собственост за документите, създадени от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят (с подписването на Договора) прехвърля на Възложителя безсрочно, прехвърлимо, относително и безвъзмедно право да копира, използва и да предава Документите на Изпълнителя, включително и да прави изменения в тях и да използва тези изменения.Това разрешение трябва:

а) да се прилага по време на изпълнението на съответните части от работите;
б) да оправомощава всяко лице, собственик на съответната част от работите, да копира, използва и да предава документите на Изпълнителя за целите на завършването, експлоатацията, поддръжката, изменението, приспособяването, поправянето и отмяната на работите и
в) в случаите, когато документите на Изпълнителя са във вид на компютърни програми или друг вид софтуер, да позволява използването им на всеки компютър на строителната площадка и на другите обекти, посочени в Договора, включително и при замяната на всеки компютър, осигурен от Изпълнителя.
Документите на Изпълнителя и другите документирани проекти, подготвени от (или от името на) Изпълнителя не трябва, без съгласието на Изпълнителя, да бъдат използвани, копирани, или предавани на трета страна от (или от името на) Възложителя за други цели, освен разрешените от тази подточка.

1.11 Използване на документи на Възложителя от Изпълнителя

Възложителят има право да запази авторското си право и другите права на интелектуална собственост за изискванията на Възложителя и за другите документи, създадени от (или от името на) Възложителя. Изпълнителят има право, за своя сметка, да копира, използва и получава информация по тези документи за целите на Договора. Те не трябва, без съгласието на Възложителя, да бъдат копирани, използвани или предавани на трета страна от Изпълнителя, освен за целите на Договора.

1.12 Поверителна информация

Изпълнителят не е задължен да разкрива на Възложителя информация, която Изпълнителят е обявил като поверителна в своето предложение. Изпълнителят е длъжен да разкрие всяка друга информация, която Възложителят разумно изисква, за да се увери в спазването на договора от страна на Изпълнителя.

1.13 Спазване на законите

При изпълнението на Договора Изпълнителят е длъжен да спазва приложимото право. Ако не е предвидено друго в Специалните словия:

а) Възложителят трябва да се е сдобил (или да се сдобие) с плановете – регулационни или застроителни, или подобно разрешение за постоянните работи, както и всички други разрешения, описани в изискванията на Възложителя като вече придобити (или които ще бъдат придобити) от Възложителя; Възложителят, също така, трябва да обезпечи Изпълнителя срещу вреди, причинени му от неизпълнението на това негово задължение;

б) Изпълнителят е длъжен да уведомява, да плаща всички видове данъци, задължения и такси и да се снабди с всички разрешения, лицензи и одобрения, които се изискват от закона във връзка с проекта, изпълнението и завършването на работите и отстраняването на недостатъците; Изпълнителят има задължение да осигури Възложителя срещу вреди, причинени му от неизпълнението на горепосоченото задължение.

1.14 Солидарна и самостоятелна отговорност

Ако Изпълнителят учреди (по приложимото право) съвместно предприятие, консорциум или друго сдружение на две или повече лица:
като група
а) тези лица са солидарно и самостоятелно отговорни пред Възложителя за изпълнението на договора;
б) тези лица трябва да уведомят Възложителя за техния управител, който трябва да е овластен да дава разпореждания на Изпълнителя и на всяко от тези лица; и
в) Изпълнителят няма право да изменя своя състав или законен статут без предварителното съгласие на Възложителя.

2.1 Право на достъп до строителната площадка

Възложителят трябва да даде на Изпълнителя правото на достъп и владение върху всички части на строителната площадка в срока (или сроковете), посочени в Специалните условия. Правото и притежанието могат да принадлежат и на лица извън Изпълнителя. Ако според Договора, Възложителят е задължен да отстъпи (на Изпълнителя) собствеността или владението върху основа, структура, механизация или средство за достъп, Възложителят трябва да изпълни това свое задължение при условията и в сроковете, определени в Изискванията на Възложителя. Възложителят има право на задържане на тези пълни или ограничени вещни права до получаване на гаранцията за изпълнение.
Ако в Специалните условия не е бил определен такъв срок, Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя правото на достъп и владението върху строителната площадка в необходимия срок, за да даде възможност на Изпълнителя да продължи в съответствие с програмата съгласно под-точка 8.3 [Програма].
Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или направи разходи като последица от неизпълнението на задължението на Възложителя да прехвърли такова право или владение в определения срок, Изпълнителят трябва да предупреди Възложителя, като придобива право по подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] на:

а) удължаване на срока за всяка такава забава, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване] и
б) заплащане на всички направени разходи плюс разумна печалба, която трябва да бъде включена в цената на Договора.
След получаването на това уведомление, Възложителят трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като се съгласи или определи тези работи.
Ако неизпълнението на Възложителя се дължи на грешка или забава на Изпълнителя, включващи грешка или забава при предаването на документ на Изпълнителя, Изпълнителят няма право на удължаване на срока или заплащане на направените във връзка с това разходи.

2.2 Разрешения, лцензи или одобрения

Възложителят е длъжен (при обективна възможност), при поискване от страна на Изпълнителя, да осигури необходимата помощ за:
а) сдобиване от Изпълнителя на копие от законите на страната и
и
б) уважаване исканията на Изпълнителя за разрешения, лицензи или одобрения, изисквани от тези закони:
1. за доставката на стоки, включително за преминаване през митницата;
2. за проекта, изпълнението и завършването на работите и отстраняването на недостатъци и
3. за износ на оборудването на Изпълнителя, когато е преместено от строителната площадка.

2.3 Персонал на Възложителя

Възложителят трябва да гарантира, че неговият персонал и другите предприемачи на строителната площадка ще:
а) съдействуват на Изпълнителя съгласно подточка 4.6 [ Сътрудничество] и
б) изпълняват задълженията си в съответствие с изискванията на подточки а), б) и в) на подточка 4.8 [Процедури за сигурност].
2.4 Финансови споразумения на Възложителя

Възложителят трябва да представи в 42-дневен срок след получаването на молба от Изпълнителя, доказателства за сключените финансови споразумения и за своето одобрение, което е основание за заплащане от Възложителя на Изпълнителя на договорната цена в съответствие с точка 14 [Договорна цена и плащане].
2.5 Искове на Възложителя

Ако Възложителят смята, че е оправомощен за удължаване на срока за уведомяване за недостатъците и/или на плащане по някоя точка от тези Условия или друго правомощие във връзка с договора, той трябва да съобщи за това на Изпълнителя. Това уведомяване не се изисква за плащанията по подточка 4.19 [Електричество, вода, гориво], по подточка 4.20 [Оборудване на Възложителя и инертни материали] или за други задължения на Изпълнителя.
Уведомяването трябва да бъде извършено в най-кратки срокове и преди изтичането на съответния срок за уведомяване за недостатъци. Други съобщения могат да бъдат правени преди или след издаването на сертификата за изпълнение.
В случай, че основанието по тази точка или друго основание на иска е посочено заедно с доказателства за удължението и/или претендираната от Възложителя във връзка с договора сума, Инженерът съгласно подточка 3.5 [Решения], има правната възможност да потвърди или определи: 1) удължаването на срока за уведомяване за недостатъци по подточка 11.3 [Удължаване на срока за уведомяване за недостатъци] и/или 2) сумата, която Изпълнителят трябва да заплати на Възложителя, ако такава е предвидена.
Тази сума може да бъде включена в договорната цена и сертификата за плащане. Възложителят е длъжен да обезщети Изпълнителя за всички щети от неоснователно обогатяване на Възложителя.

3.1 Права и задължения на Инженера

Възложителят трябва да назначи Инженер, който да изпълнява предвидените в Договора задължения. Екипът на Инженера трябва да включва инженери с подходяща квалификация и други компетентни специалисти.
Инженерът няма право да изменя Договора.
Инженерът може да упражнява предоставените му и предвидени в Договора правомощия. Ако съгласно Договора се предвижда получаването на предварително одобрение от Възложителя за Инженера относно упражняването на право, изискванията трябва да бъдат изложени в Специалните условия. Възложителят е длъжен да не ограничава правата на Инженера, освен в предвидените в Договора случаи.
Когато Инженерът упражнява специфично право, за което е необходимо одобрение от Възложителя, (за целите на договора), се счита, че такова е дадено.
Ако не е предвидено друго, в тези Условия:
а) когато изпълнява задълженията си или упражнява субективно право, определено в договора, счита се, че Инженерът действа от името и за сметка на Възложителя;
б) Инженерът няма право да освобождава която и да е страна от задълженията и отговорностите по договора и
в) всяко одобрение, проверка, удостоверяване, съгласие, преглеждане, инспектиране, инструктиране, съобщаване, предлагане, изискване, тестуване или подобен акт на Инженера (включително липса на неодобрение) не освобождават Изпълнителя от каквито и да е отговорности по договора, включително за грешки, липси, различия и несъответствия.
3.2 Делегиране на права от Инженера

Инженерът има право по своя преценка да упълномощава ad hoc асистенти, както и да отменя това упълномощаване. Тези асистенти могат да включват постоянен инженер и/или независими инспектори, назначени да инспектират и/или тестват части от механизацията и/или материалите. Това упълномощаване, доверяване или отмяна не пораждат своето правно действие до получаване от двете страни на копия от същите. Ако не е договорено друго от двете страни, Инженерът не трябва да овластява друго лице в съответствие с подточка 3.5 [Решения].

Асистентите трябва да бъдат подходящо квалифицирани лица, компетентни да изпълняват задълженията си и да упражняват тази власт и да владеят свободно езика за комуникация, определен в подточка 1.4 [Приложимо право и език].

Всеки асистент, на когото са определени задълженията или му е доверена власт, е овластен да издава инструкции на Изпълнителя в определените от доверяването рамки. Всяко одобрение, проверка, удостоверяване, съгласие, преглеждане, инспектиране, инструктиране, съобщаване, предлагане, изискване, тестуване, или подобен акт на асистент, в съответствие с доверяването, поражда същите правни последици, както тези от действията на Инженера. Освен когато:
А) липсата на неодобрение на работа, Механизация или Материали не се приравнява на одобрение и следователно не дерогира правото на Инженера да не приеме работата, Механизацията или Материалите;
Б) ако възникне спор между Изпълнителя и асистента относно изпълнението на решение или инструкция на последния, Изпълнителят може да отнесе въпроса до Инженера, който трябва да потвърди, измени или отмени решението или инструкцията.
3.3 Инструкции на Инженера

Инженерът има право да дава на Изпълнителя инструкции (по всяко време) и допълнителни или допълнени чертежи, необходими за точното изпълнение на работите и премахването на съществуващите недостатъци в съответствие с договора. Изпълнителят получава инструкции само от Инженера или от асистента, на когото съответната власт е доверена по тази точка. Ако инструкцията съдържа изменение, трябва да се приложи точка 13 [Изменения и уточнения].
Изпълнителят е длъжен да спазва дадените от Инженера или от доверения асистент инструкции по всеки въпрос, свързан с Договора. Техните инструкции трябва да бъдат изготвени в писмена форма, при възможност

3.4 Заместване на Инженера

Ако Възложителят възнамерява да замести Инженера, Възложителят е длъжен в срок от 42 дни преди датата на заместване да уведоми Изпълнителя за името, адреса и съответния опит на заместника /Инженер/. Възложителят няма право да замества Инженера без мотивираното съгласие на Изпълнителя.

3.5 Решения

Когато съгласно разпоредбите на тези Условия, Инженерът е длъжен да действа в съответствие с тази подточка, за да одобри или разреши даден акт, Инженерът трябва да уведоми всяка Страна и да извърши всички необходими действия за постигане на съгласие. Ако съгласие не се постигне, Инженерът трябва да разреши въпроси по справедливост в съответствие с оговора, като отчете всички релевантни факти.

Инженерът е длъжен да уведоми двете Страни за всяко изявление или решение. Всяка Страна трябва да направи съответно изявление във връзка със съгласие или решение, докато не са трансформирани по Точка 20 [Искове, спорове и арбитраж].
4.1 Основни задължения на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да проектира (съгласно определеното в договора), да изпълни и завърши работите в съответствие с договора и с инструкциите на Инженера и да отстрани недостатъците на работите.

Изпълнителят е длъжен да предостави на Изпълнителя посочените в договора механизация и документи, както и персонала на Изпълнителя, стоки, консумативи и други вещи и услуги, временни или постоянни, нужни за проектирането, изпълнението, завършването и поправянето на недостатъците.

Изпълнителят носи отговорност за точното и безопасно изпълнение на всички операции на строителната площадка и на всички строителни методи. Освен предвиденото в договора, Изпълнителят: (1) е отговорен за всички документи на Изпълнителя, временни работи и проектите на всеки елемент от механизацията и материалите, в съответствие с договора; и (2) не носи отговорност за проекта или спецификацията на постоянните работи.
Изпълнителят е длъжен, при поискване от Инженера, да предостави нужната информация за предлаганите планове и методи за завършване на Работите. Не е допустимо значително изменение на тези планове и методи без предварително уведомяване на Инженера.
4.2 Гаранции за изпълнение

Изпълнителят е длъжен да гарантира /за своя сметка/ изпълнението на паричните и непаричните си задължения по настоящия договор, по отношение на предвиденото количество и валута, посочени в Специалните условия. Ако стойността не е посочена в Специалните условия /част от Тръжната документация/, тази подточка няма да се прилага.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите обезпечения на Възложителя до 28 дни след получаването на писмото за приемане и да изпрати копие от съответните документи на Инженера. Обезпеченията трябва да бъдат приети от одобрено от Възложителя лице и в предвидената в Специалните условия форма или в друга форма, одобрена от Възложителя.

Обезпеченията за изпълнение са валидни в периода на изпълнение и завършване на работите от Изпълнителя и отстраняване на недостатъците.
Ако в условията на гаранциите за изпълнение е определен крайният срок на погасяване на задълженията (“дата на погасяване”) и Изпълнителят не е упълномощен да получи обезпеченията в 28-дневен срок, предшестващ тази дата, Изпълнителят трябва да удължи валидността на обезпеченията в нужния за довършване на работите и отстраняване на недостатъците срок.
Възложителят няма право на иск за стойността на обезпеченията, независимо от условията, освен за количества, за които Възложителят е упълномощен по договор, в случаите на:
а) неудължаване на валидността на обезпеченията от Изпълнителя, съгласно предходния параграф, когато Възложителят може да поиска обезпеченията в пълен размер;
б) неизпълнение на парично задължение от Изпълнителя на Възложителя в количествено отношение, по споразумение на Изпълнителя или определено в подточка 2.5 [Искове на Възложителя] или Точка 20 [Искове, спорове и арбитраж] в 42-дневен срок след сключване на съответното споразумение или решение;
в) неизпълнение на задължения от страна на Изпълнителя до 42 дни след получаване на съобщение от Възложителя за изпълнение на задължението или
в) настъпването на правопрекратяващи факти по подточка 15.2 от Възложителя [Прекратяване от Възложителя], независимо дали е изпратено предизвестие за прекратяването.
Възложителят трябва да обезщети и да извърши всички необходими действия за предотвратяване настъпването на евентуални вреди за Изпълнителя и на всички последици от предявяването на иск за обезпеченията.
4.3 Представител на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да назначи представител на Изпълнителя и трябва да го оправомощи, за да действа от негово име по Договора.
Освен ако представителят на Изпълнителя е посочен в договора, Изпълнителят трябва, преди датата на започване, да предостави на Инженера за одобрение името и данни за лицето, което Изпълнителят предлага да назначи като свой представител. При неодобрение или оттеглено впоследствие одобрение, или ако лицето не действа като представител на Изпълнителя, Изпълнителят трябва да посочи друго лице за изпълнение на това задължение – името и данни за него.
Изпълнителят няма право, без предварителното съгласие на Инженера, да не приеме назначения представител на Изпълнителя или да назначи нов заместник.
Представителят на Изпълнителя е длъжен добросъвестно да изпълнява договорните си задължения. Ако предстaвителят на Изпълнителя трябва временно да отсъства от строителната площадка при изпълнението на работите, трябва да бъде назначено подходящо лице – заместник, за което е необходимо предварително съгласие или уведомяване на Инженера.
Представителят на Изпълнителя е длъжен да получава инструкции по под-точка 3.3 [Инструкции на Инженера] от името на Изпълнителя.
Представителят на Изпълнителя може да доверява всякакви права, функции и власт на всяко компетентно лице и по всяко време да отменя доверяването. Всяко доверяване или отмяна не пораждат правни последици преди получаване от Инженера на писмено уведомление, подписано от представителя на Изпълнителя, в което се определят правата и задълженията, и обема на доверената или отменена власт.
Представителят на Изпълнителя и тези лица трябва да владеят свободно езика за общуване, определен в подточка 1.4 [Приложимо право и език].

4.4 Подизпълнители

Изпълнителят не може да възлага на подизпълнители изпълнението на целите работи.
Изпълнителят е отговорен за действията и бездействията на всеки подизпълнител, на неговите представители или работници, които се приравняват на такива на подизпълнителя. Ако не е предвидено друго в Специалните условия:
а) Изпълнителят не е длъжен да иска одобрение за доставчиците на материали или за сключването на договор за подизпълнение, за който подизпълнителят е определен в Договора;
б) предшестващо одобрение от Инженера трябва да бъде получено за други предложени подизпълнители;
в) Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера в минималния 28-дневен срок от датата, на която възнамерява завършването на всяка фаза от работата на подизпълнителя, както и за действителното завършване на тази работа на площадката.

4.5 Назначаване на подизпълнители

В тази подточка “назначен подизпълнител” означава подизпълнител, предложен от Инженера на Изпълнителя за назначаване като подизпълнител съгласно точка 13 [Изменения и уточнения]. Изпълнителят не е обвързан с това предложение, като е длъжен при възражение от негова страна, да уведоми незабавно Инженера и да мотивира становището си.

4.6 Съдействие

Изпълнителят е длъжен, както е предвидено в Договора или наредено от Инженера, да осигурява необходимите условия за изпълнение на работата на:
а) персонала на Възложителя;
б) други изпълнители, наети от Възложителя и
в) персоналът на всяка легално учредена публична власт, които могат да
бъдат наемани за изпълнението на работа на или около строителната площадка, която не е включена в Договора.
Всички инструкции трябва да предвиждат клауза, съгласно която Изпълнителят следва да заплати непредвидени разходи. Услугите за този персонал и други изпълнители може да включва използването на оборудване на Изпълнителя, временни работи или достъп до планове, за които отговаря Изпълнителят.

Изпълнителят носи отговорност за изпълняваните от него на обекта строителни работи и трябва да ги координира с другите изпълнители съгласно изискванията на Възложителя /ако има специфични такива/.
Ако Възложителят, съгласно Договора, трябва да прехвърли правото на собственост върху основа, структура, механизация или начин за достъп на Изпълнителя в съответствие с документите на Изпълнителя, последният е длъжен да предаде тези документи на Инженера в условията и сроковете, посочени в Спецификациите.
4.7 Започване

Изпълнителят трябва да започне работите в съответствие с предвиденото в Договора или инструкциите, дадени от Инженера. Изпълнителят е отговорен за правилното разположение на всички части на работите и трябва да поправи всяка грешка в позициите, нивата, измерванията или изравняването на работите.
Възложителят носи отговорност за грешки в тези инструкции, но Изпълнителят трябва да направи необходимото да потвърди тяхната точност преди да бъдат изпълнени.
Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или понесе разходи от изпълнението на работа, която е пряка последица на грешка в тези указания и опитен Изпълнител не би могъл обективно да предвиди такава грешка и предотврати такова закъснение и/или разход, Изпълнителят трябва да предупреди Инженера и съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] да поиска:
а) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено, по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
б) заплащане на всички разходи плюс разумна печалба, която се включва в договорната цена.
След получаването на такова уведомление, Инженерът трябва да продължи в съответствие с подточка 3.5 [Решения], да се съгласи или реши (1) дали и (ако е така) до каква степен грешката може да не е открита умишлено и (2) работите, описани в подпараграфи а) и б) по-горе се отнасят до това обстоятелство.

4.8 Правила за безопасност

Изпълнителят трябва:
а) да приеме всички приложими правила относно сигурността;
б) да се грижи за сигурността на всички лица, упълномощени да бъдат на Строителната площадка;
в) да използва разумни средства за охрана на строителната площадка и работите от ненужни пречки, както и да избягва опасност за тези лица;
г) да предостави заграждения, осветление, защита и наблюдение на работите до завършване и поемане по точка 10 [Поемане от Възложителя], и
д) да предостави всякакви временни работи (включително пътни платна, пешеходни пътеки, охрана и огради), нужни за изпълнението на работите, за използването и защитата на обществото и на собствениците и обитателите на съседни терени.
4.9 Осигуряване на качеството

Изпълнителят е длъжен да достави качествена осигурителна система, съгласно предвиденото в Договора. Инженерът е оправомощен да проверява всяка част на системата.
Подробна информация относно всички процедури и документи трябва да бъде предоставена на Инженера преди започването на всеки проект и изпълнителна фаза. Когато някой документ от технически характер е предаден на Инженера, доказателство за предшестващо одобрение на самия Изпълнител трябва да се съдържа в самия документ.
Обезпечаването на качествена осигурителна система не освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по Договора.
4.10 Данни за строителния обект

Възложителят трябва да предостави на Изпълнителя информация, съдържаща основните и всички свързани с тях данни, които са във владение на Възложителя за хидроложките и подземни условия на строителния обект, включващи и природните характеристики. Изпълнителят е отговорен за тълкуването на тези данни.
Приема се, че Изпълнителят е получил нужната информация относно възможните рискове, непредвидими събития и други обстоятелства /форс мажорни обстоятелства, случайно събитие/, които могат да повлияят или изменят търга или работите относно разходите и времето. В същия обем Изпълнителят е отговорен за инспектирането на строителната площадка, нейните околности, горните данни и друга налична информация Изпълнителят трябва, както е определено от Договора или наредено от Възложителя, да предостави обективни възможности за изпълнение на работата на:

а) Персонала на Възложителя,
б) всички други изпълнители, наети от Възложителя и
в) служители, на която и да било законно учредена публична институция,

които могат да бъдат ангажирани за работа на строителната площадка или в близост до нея, която не е включена в Договора.
4.11 Достатъчност на приетите договорни количества

Приема се, че Изпълнителят е:
А) осигурил точно и в определените срокове договорените количества и
Б) е определил приетите договорни количества въз основа на данните, инспекциите, изпитанието и информацията по подточка 4.10 [Данни за строителната площадка].
Ако не е договорено друго, приетото договорно количество покрива всичките задължения на Изпълнителя по Договора (включително и тези по временните суми, ако има такива) и всичко, нужно за точното и добросъвестно изпълнение и завършване на работите и отстраняването на недостатъците.
4.12 Форс-мажор и случайно събитие

В тази подточка “форс мажор” означава природни събития и др. физически условия, вкл. и с изкуствен произход и други физически пречки и замърсители, които Изпълнителят има предвид относно строителната площадка при изпълнение на работите, вкл. хидроложките условия, но изключвайки климатичните условия.
Ако Изпълнителят се позовава на природните събития и др. физически условия, които счита за непредвидими, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера в нужния срок.
В съобщението трябва да се опишат физическите условия, за да бъдат инспектирани от Инженера и да бъдат посочени основанията на Изпълнителя за непредвидимостта им. Изпълнителят трябва да продължи изпълнението на работите, като вземе съответни мерки съобразно физическите условия и да изпълни всички инструкции на Инженера.
Ако Изпълнителят в резултат на настъпването на посочените по-горе обстоятелства, като уведоми за това, изпадне в забава и/или претърпи загуби, Изпълнителят трябва да процедира съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
А) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
Б) заплащане на всички разходи, които трябва да бъдат включени в договорната цена.
След получаването на такова предупреждение и/или разглеждайки и изследвайки тези физически условия, Инженерът трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като се съгласи или реши (1) дали и до каква степен тези физически условия са били непредвидими и (2) описаните в подпараграфи а) и б) по-горе се обстоятелства са релевантни.
Преди допълнителните разходи да са окончателно одобрени и решени по подпараграф (2) Инженерът може да провери дали други физически условия в подобни части на работите са били по-благоприятни, в степента, в която са могли обективно да бъдат предвидени, когато Изпълнителят е предавал търга. Ако тези по-благоприятни условия са били установими, Инженерът може да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], за да се одобри или потвърди намаляването на разходите, предизвикани от тези условия, които могат да бъдат включени (като удръжка) в Договорната Цена и Разплащателните Сертификати. Последица на тези изменения по подпараграф б) и намаленията за всичките физически условия, настъпили в различни части на работите, не трябва да бъде цялостно намаляване на Договорната Цена.
Инженерът съобразява всички показатели за физическите условия, предвидени от Изпълнителя при предаването на търга, които са известни на Изпълнителя и не трябва да бъдат ограничавани.
4.13 Методи за действие и улеснения

Изпълнителят трябва да понесе всички разходи и задължения за специални и/или временни методи за действие, които той може да изисква, включително и тези за право на достъп до строителната площадка. Изпълнителят трябва също да се сдобие за своя сметка и риск, с всички допълнителни улеснения извън строителната площадка за целта на работите.

4.14 Избягване на намеса

Изпълнителят не трябва да се намесва ненужно или неподходящо в:
а) обществените удобства и
б) достъпа, използването и заемането на всички пътища и пътеки, без значение дали са публична собственост, собственост на Възложителя или на други лица.
Изпълнителят трябва да обезщети и да предпази Възложителя срещу всички последици от такова ненужна и неподходяща намеса.

4.15 Право на достъп

Счита се, че Изпълнителят е изпълнил задължението си по тази подточка за осигуряването на достъп до строителната площадка посредством осигуряването на път до нея и на достъп. Изпълнителят трябва да положи нужните грижи, за да предотврати повреждането на път или мост от движението на превозни средства на Изпълнителя или от персонала на Изпълнителя. Тези усилия трябва да включват уместно използване на подходящи превозни средства и пътища.
Ако не е предвидено друго в тези Условия:
а) Изпълнителят е отговорен за поддържането, необходимо за използването на пътищата за достъп;
б) Изпълнителят трябва да постави нужната маркировка по пътя за достъп /знаци и табели/ и да получи разрешение, при поискване от съответните власти за използването на пътища и пътна маркировка;
в) Възложителят не носи отговорност за искове за използването на сервитут /път за достъп/;
г) Възложителят не гарантира съществуването и достъпността на определен път за достъп и
д) разходи заради несъществуване или недостъпност, за нуждите на Изпълнителя, на пътища за достъп трябва да бъдат заплатени от него.

4.16 Транспорт на стоки

Ако не е предвидено друго в Специалните условия:
а) Изпълнителят трябва уведоми Инженера в минималния 21-дневен срок предшестващ датата, на която механизация или важен артикул от други стоки ще бъде доставен на строителната площадка;
б) Изпълнителят е отговорен за опаковането, зареждането, транспортирането, получаването, разтоварването, складирането и съхраняването на всички стоки и други вещи, нужни за работите; и
в) Изпълнителят следва обезщети и да предпази Възложителя срещу всички вреди, причинени от транспорта на стоки и трябва да договори и заплати всички искове за тяхното транспортиране.
4.17 Оборудване на Изпълнителя

Изпълнителят е отговорен за цялото оборудване на Изпълнителя. Когато е доставено на строителната площадка, оборудването на Изпълнителя се приема, че е предназначено за изпълнението на работите. Изпълнителят няма право да премахва от строителната площадка какъвто и да е важен артикул от оборудването на Изпълнителя без съгласието на Инженера. Това съгласие не е нужно за превозни средства, транспортиращи стоки или за персонал на Изпълнителя извън строителната площадка.
4.18 Опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да вземе всички разумни мерки за опазване на околната среда (в и извън строителната площадка) и да ограничи вредите на лица и имущество в резултат от замърсяване, шум и други последици на негови действия.
Изпълнителят е длъжен да спазва нормите, които са предвидени в изискванията Възложителя и са в съответствие с разпоредбите на приложимото право относно вредните емисии, засягането на земната повърхност /при изкопи и др. подобни/ и др. последици от действията на Изпълнителя.

4.19 Електричество, вода и газ

Изпълнителят, както е посочено по-долу, е отговорен за снабдяването с енергия, вода и други необходими услуги.
Изпълнителят е упълномощен да използва за нуждите на работите такива доставки на електричество, вода, газ и други услуги, нужни за строителната площадка, чийто количества и цени са посочени в Спецификациите. Изпълнителят е длъжен на свой риск и за своя сметка, да достави всеки уред, нужен за извършването на тези услуги и за измерването на консумираното количество.
Консумираното количество и дължимата парична сума (по тези цени) за тези услуги трябва да бъдат одобрени и решени от Инженера в съответствие с подточка 2.5 [Искове на Възложителя] и подточка 3.5 [Решения]. Изпълнителят трябва да заплати тези суми на Възложителя.

4.20 Оборудване на Възложителя и безплатни материали

Възложителят трябва да осигури достъп до оборудването на Възложителя (ако има такова) за използване от Изпълнителя за изпълнението на работите в съответствие със споразуменията и цените, изложени в изискванията на Възложителя. Ако не е предвидено друго в изискванията на Възложителя:
а) Възложителят е отговорен за оборудването на Възложителя, с изключение на случаите, когато:
б) Изпълнителят е отговорен за всеки артикул от оборудването на Възложителя по време на експлоатация, насочване или контролиране от персонала на Изпълнителя.
Подходящите количества и дължимите суми (по изложените цени) за използването на оборудването на Възложителя трябва да са одобрени и решени от Инженера в съответствие с подточка 2.5 [Искове на Възложителя] и подточка 3.5 [Решения]. Изпълнителят трябва да заплати тези суми на Възложителя.
Възложителят има задължение за безплатна доставка на материали (ако има такива), съгласно Спецификациите. Възложителят трябва за свой риск и сметка да достави тези материали в срока и мястото, определени в Договора. Изпълнителят трябва визуално да ги прегледа и да уведоми Инженера за всеки недостиг, пропуск или недостатък в тези материали. Ако не е договорено друго, Възложителят трябва незабавно да поправи този недостиг, дефект или пропуск.
След този визуален преглед, инертните материали трябва да преминат под грижите и контрола на Изпълнителя. Задълженията на Изпълнителя за преглед, грижи и контрол не освобождават Възложителя от отговорност за някакъв недостиг, дефект или пропуск от визуалния преглед.

4.21 Доклади за изпълнение на работната програма

Ако не е предвидено друго, в Специалните условия Изпълнителят е длъжен да изготвя месечни доклади за изпълнение на работната програма в шест екземпляра и да ги предава на Инженера. Първият доклад трябва да обхваща периода до края на първия календарен месец, следващ датата на започване. Трябва да бъдат предавани ежемесечни доклади в 14-дневен срок след последния ден на периода, за който се отнасят.
Докладването трябва да продължи до датата на завършване от Изпълнителя на цялата работа, изложена в Сертификата за приемане на работите:
Всеки доклад трябва да включва:
а) диаграми и подробни описания на изпълнението на отделните Работи, включващи всяка фаза на проектиране (ако има такава), документи на Изпълнителя, производство, доставки до строителната площадка, строеж, издигане, тестуване включително и етапите на работа на всеки назначен подизпълнител (в съответствие с Точка 5 [Назначен подизпълнител]),
б) снимки, показващи етапа на производство и изпълнение на Строителната площадка;
В) данни за производството на всеки основен артикул от механизацията и материалите, името на производителя, мястото на производство, етапа на развитие и действителните и очакваните дати на:
– започване на производството;
– инспекциите на Изпълнителя;
– тестовете и
– експедиция и доставка на строителната площадка;
г) информация по подточка 6.10 [Архиви на персонала и оборудването на Изпълнителя];
д) копия от сертификатите за качество, резултати от изпитанията и сертификати за материалите;
е) статистически данни за безопасността, включваща информация за всички трудови злополуки и случаи, отнасящи се за околната среда и обществените отношения; и
ж) сравнения на действителното и плануваното развитие с подробности за всички събития и обстоятелства, които могат да застрашат завършването в съответствие с Договора и мерките, които са (или ще бъдат) използвани за предотвратяване на закъсненията.

4.22 Сигурност на строителната площадка

Ако не е предвидено друго в Специалните условия:
а) Изпълнителят е отговорен за недопускането на неоправомощен персонал на строителната площадка и
б) оторизираните лица трябва да бъдат ограничени до персонала на Изпълнителя и персонала на Възложителя и до всеки друг персонал, обявен пред Изпълнителя, Възложителя или Инженера като оторизиран персонал на другите изпълнители на Възложителя на строителната площадка.

4.23 Операции на Изпълнителя на строителната площадка

Изпълнителят трябва да ограничи своите операции само на строителната площадка и на всички допълнителни работни площи, получени от Изпълнителя и одобрени от Инженера. Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки да пази оборудването на Изпълнителя и персонала на Изпълнителя на строителната площадка и на допълнителните площи, като ги държи на определено разстояние от съседните имоти или парцели.
По време на изпълнението на работите Изпълнителят трябва да пази строителната площадка от ненужни прегради и да складира или ликвидира Оборудването на Изпълнителя или излишния материал. Изпълнителят е длъжен да разчисти и премахне от строителната площадка всички отпадъци от временните работи.
При издаването на Сертификата за предаване, Изпълнителят трябва да изчисти и премахне от тази част на строителната площадка и работите, до които се отнася Сертификата за предаване, цялото оборудване на Изпълнителя, излишен материал, отпадъци и временни работи. Изпълнителят трябва да остави тази част от строителната площадка и работите в чисто и безопасно състояние. Изпълнителят може да остави на строителната площадка през периода за уведомяване за недостатъци стоките, необходими за изпълнение на договорните му задължения.

4.24 Изкопаеми

Всички изкопаеми, монети, ценни или антични вещи и структури и други останки от геологичен или археологичен интерес, намерени на строителната площадка трябва да бъдат предоставени на Възложителя, който е длъжен да ги съхранява и носи отговорност за това. Изпълнителят трябва да вземе разумни предпазни мерки относно персонала на Изпълнителя или други лица за предотвратяване на унищожаването или повреждането на тези находки.
При откриването на такива находки Изпълнителят е длъжен да уведоми Инженера, който да даде съответни инструкции. Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или претърпи разходи като последица на изпълнението на тези инструкции, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера и да предяви искове съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
а) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4[Удължаване на времето за завършване] и
б) заплащане на всички разходи плюс разумна печалба, която е включена в договорната цена.
След получаването на новото уведомление Инженерът трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като го одобри или потвърди.

5.1 Основни задължения на Изпълнителя по проекта

Изпълнителят е длъжен да изработи проект на работите и носи отговорност за него. Проектът трябва да бъде създаден от проектанти с подходяща квалификация, инженери или други специалисти, отговарящи на изискванията (ако има такива) на Възложителя. Ако в Договора не е предвидено друго, Изпълнителят трябва да представи на Инженера за одобрение името и подробна информациия за всеки предложен проектант или подизпълнител.
Изпълнителят отговаря за изготвянето на проекта и действията на своите проектанти или подизпълнители. Изпълнителят поема отговорност за присъствието на проектантите на дискусии с Инженера по всяко разумно време, до изтичането на периода за уведомяване за недостатъци.
След получаването на известие съгласно подточка 8.1 [Завършване на работите], Изпълнителят трябва да прегледа изискванията на Възложителя (включително критериите и сметките за проекта, ако има) и разпоредбите на подточка 4.7 [Започване]. По време на периода, определен в Приложението към офертата, изчислен от датата на започване, Изпълнителят трябва да извести Инженера за грешки, пропуски и т. н. в изискванията на Възложителя или други подобни документи.
След получаването на известието Инженерът трябва да реши приложението на точка 13 [Изменения и приспособления] и да извести Изпълнителя. Времето за изпълнение няма да бъде удължено и договорната цена няма да бъде променяна, ако (предвид изразходваните средства и време) като опитен и добросъвестен Изпълнител, при изпълнението на своите задължения е трябвало да забележи грешката, пропуска и т. н. при преглеждането на строителната площадка и изискванията на Възложителя преди предаването на офертата.

5.2 Документи на Изпълнителя

Документите на Изпълнителя трябва да включват техническите документи, определени в изискванията на Възложителя, документите, нужни за удовлетворяването на всички одобрения по регулацията, както и документите, описани в подточка 5.6 [Предстроителни документи] и под-точка 5.7 [Инструкции за работа и поддръжка]. Ако не е изрично упоменато друго в Договора, документите на Изпълнителя трябва да бъдат написани на езика за общуване, определен в подточка 1.4 [Приложимо право и език].
Изпълнителят трябва да подготви всички документи на Изпълнителя и други документи, необходими инструктиране на персонала на Изпълнителя. Персоналът на Възложителят има право да инспектира подготвянето на тези документи, независимо от местоизпълнението на това задължение.
Ако в изискванията на Възложителя изрично е предвидено предаването на документи от Изпълнителя на Инженера за преглеждане и/или одобрение, те трябва да бъдат връчени заедно със съобщение, както е описано по-долу. В следващите части на тази подточка (-) “срок за преглеждане” означава периода от време, от който се нуждае Инженера, за да прегледа и (ако се изисква) да одобри и (–) “Документи на Изпълнителя” изключват всички документи, които не са определени като подлежащи на преглед и/или одобрение.
Ако не е предвидено друго в изискванията на Възложителя, всеки “период за преглеждане” не трябва да превишава 21 дни, считано от деня на получаване от Инженера на документите на Изпълнителя и неговото съобщение. В съобщението трябва да се посочи, че документите се считат за готови за преглеждане (и одобрение, ако е договорено), съгласно тази подточка и за използване; друго изискване спрямо съобщението е позоваване на документите относно тяхното съответствие с договорните клаузи.
Ако в “периода за преглеждане” Инженерът съобщи на Изпълнителя за несъответствие на документите на Изпълнителя с Договора, те трябва да бъдат променени, връчени повторно на Инженера и прегледани от него (и ако е предвидено, одобрени) съгласно тази подточка, като разходите се поемат от Изпълнителя.
За всяка част на работите, освен случаите на получено предварително одобрение или съгласие на Възложителя:
а) ако документите на Изпълнителя са били връчени (както е определено) на Възложителя за одобрение:
– Възложителят трябва да съобщи на Изпълнителя за одобрението или неодобрението, посочвайки договорните изисквания, на които не отговарят;
– не трябва да бъде започвано изпълнението на такава част от работите преди получаването на одобрение на документите на Изпълнителя от Инженера;
– счита се, че Инженерът е одобрил документите на Изпълнителя след изтичането на периода за преглеждане на всички документи, свързани с проектирането и изпълнението на такава част, освен ако Възложителят не е уведомил предварително за противното съгласно подточка (-);
б) изпълнението на тази част от работите не трябва да започва преди изтичането на периодите за преглеждане за всички документи на Изпълнителя, свързани с проектирането и изпълнението;
в) изпълнението на такава част от Работите трябва да бъде съгласно тези прегледани (ако е предвидено и одобрени) Документи на Изпълнителя; и
г) ако Изпълнителят желае да промени някаква част от проекта или документ, който вече е бил даден за преглеждане (и ако е упоменато, одобрение), Изпълнителят трябва незабавно да съобщи на Възложителя. След това Изпълнителят трябва незабавно да представи на Възложителя променените документи, съобразно гореизложената процедура.
Всякакви такива прегледи, съгласия или одобрения не могат да освободят Изпълнителя от задължения или отговорности. Грешките, пропуските, неяснотите, несъвместимостите, несъответствията и другите дефекти ще бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

5.3 Задължения на Изпълнителя

Изпълнителят поема задължението проектът, документите на Изпълнителя, изпълнението и завършването на работите да бъдат съобразени със следното, в посочения ред на важност:
а) законите на страната, и
б) приложените към Договора документи заедно с измененията.

5.4 Технически стандарти и регулации

Ако не е изрично предвидено друго в изискванията на Възложителя, проектът, документите на Изпълнителя, изпълнението и завършването на Работите трябва да бъдат подчинени на Държавните технически стандарти, строителните закони и тези за опазване на околната среда, законите, свързани с продукта, появил се в резултат на Работите, и други стандарти, определени в Изискванията на Възложителя, които са приложими към Работите или са определени от приложимите Закони.
Позоваванията на тези публикации в Договора ще бъдат разглеждани като позовавания на приложимата редакцията към Основната Дата, освен ако не е отбелязано друго.
Ако бъдат изменени или се появят нови технически стандарти или закони в страната след основната дата, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера и да изпрати предложения за съобразяване с тях. В случай, че:
а) Инженерът реши, че съобразяване е необходимо и
б) предложението за съобразяване породи изменение,
тогава Възложителят трябва да въведе изменение, съгласно точка 13 [Изменения и приспособяване].

5.5 Обучаване

Изпълнителят трябва да се заеме с обучението на персонала на Възложителя за опериране и поддръжка на работите до степента, определена в Изискванията на Възложителя. Ако Договора определя обучение, което да бъде извършено преди приемането, Работите нямат да се считат за готови за приемане по Под-точка 10.1 [Приемане на Работите и Частите], докато обучението не е приключило.

5.6 Предстроителни документи

Изпълнителят трябва да подготви и да актуализира пълен комплект от “предстроителни” данни за изпълнението на работите, показващи точните строителни местонахождения, размери и детайли на извършената работа. Тези данни трябва да бъдат съхранявани на строителната площадка и да бъдат използвани изключително за целите на тази подточка. Две копия трябва да бъдат предоставени на Инженера преди деня на започване на тестовете за завършеност. Изпълнителят трябва да достави на Възложителя следстроителни чертежи на работите, показващи всички работи в крайна фаза и да ги предаде на Инженера за преглед по подточка 5.2 [Документи на Изпълнителя]. Изпълнителят трябва да получи съгласие от Възложителя за техния размер, системата на отнасяне и друга информация, свързана с чертежите.
Преди издаването на всеки сертификат за приемане, Изпълнителят трябва да представи на Инженера определения брой и вид копия на съответните следстроителни чертежи в съответствие с изискванията на Възложителя. Работите няма да бъдат смятани за готови за приемане по подточка 10.1 [Приемане на работите и частите] до получаване от Възложителя на тези документи.

5.7 Наръчници за работа и поддръжка

Преди деня на тестовете за завършеност Изпълнителят трябва да представи на Инженера наръчниците за работа и поддръжка, достатъчно подробни, за да може Възложителят да работи, поддържа, демонтира, ремонтира, регулира и поправя механизацията, както и другите наръчници, определени в изискванията на Възложителя.
Работите няма да бъдат смятани за готови за приемане по подточка 10.1 [Приемане на работите и частите], докато Възложителят не е получил тези наръчници за работа и поддръжка.

5.8 Грешки при проекта

Ако бъдат открити грешки в документите на Изпълнителя, документите и работите ще бъдат поправени за сметка на Изпълнителя, въпреки допълнителни съгласия или одобрения по тази точка.

6.1 Подбор на служители и работници

Ако не е предвидено друго в Специалните условия, Изпълнителят трябва да направи планове за ангажирането на целия персонал и работна ръка, местен или не, и за тяхното заплащане, настаняване, хранене и транспорт.

6.2 Заплащане на трудовите възнаграждения и условия на труд

Изпълнителят трябва да заплаща стойността на трудовите възнаграждения и да контролира условията на труд, които не са по-неблагоприятни от тези в търговията или индустрията по местоизпълнение на задълженията. Ако няма точно определени възнаграждения или условия, Изпълнителят трябва да заплаща стойностите на надниците и да съобрази условията, които не са по-ниски от общото ниво на надници и условията в района на Възложителя, чиято търговия или индустрия е подобна на тази на Изпълнителя.

6.3 Лица и услуга на други

Изпълнителят не трябва да наема или да се опитва да наема работници или служители от персонала на Възложителя.

6.4 Трудово законодателство

Изпълнителят трябва да спазва приложимото трудово законодателство относно персонала на Изпълнителя, включително наемане, здраве, сигурност, благополучие, имиграция и емиграция и осигурява спазването на всичките им законни права.
Изпълнителят трябва да изисква неговите служители да спазват приложимото право, включително разпоредбите относно безопасните и здравословни условия на труд.

6.5 Работно време

Никаква работа не трябва да се изпълнява на Строителната площадка в местно признати почивни дни или извън законово предвиденото работно време, определени в Приложението към Тръжната документация, освен:
а) ако е предвидено друго в Договора;
б) Инженерът даде своето съгласие или
в) работата е неизбежна или нужна за защитата на живот или собственост, или за сигурността на Работите, като Изпълнителят е длъжен веднага да уведоми Инженера.

6.6 Осигуряване на условия за персонала и условия на труд

Ако не е предвидено друго в Специалните условия, Изпълнителят трябва да предостави и поддържа всички нужни жилищни и др. помещения и други условия на персонала на Изпълнителя. Изпълнителят също трябва да достави вещи и принадлежности за персонал на Възложителя, както е определено в Специалните условия.
Изпълнителят не трябва да разрешава никой от персонала на Изпълнителя да поддържа някакви временни или постоянни жилища в структурата, формираща част от постоянните Работи.

6.7 Здраве и безопасност

Изпълнителят трябва по всяко време да взима разумни мерки, за да поддържа здравето и сигурността на персонала на Изпълнителя. В сътрудничество с местните здравни власти, Изпълнителят трябва да осигури медицински персонал, средства за първа помощ, място за болни и санитарни услуги по всяко време на Строителната площадка и във всяка квартира на персонала на Изпълнителя или Възложителя и да извърши нужните ремонти, като спази хигиенните норми и изисквания, вкл. епидемологични такива.
Изпълнителят трябва да назначи длъжностно лице на Строителната площадка, отговорно за поддържането на сигурността и защита срещу инциденти. Този човек трябва да бъде квалифициран и оправомощен да дава инструкции и да взема защитни мерки, за да предотвратява инциденти. През изпълнението на Работите, Изпълнителят трябва да предостави изисканото от това лице, за да упражнява своята власт и реализира отговорността си.
Изпълнителят трябва да уведоми Инженера за всички инциденти веднага след тяхното настъпване. Изпълнителят трябва да поддържа архив и да изготвя доклади, отнасящи се до здравето, сигурността и благополучието на хората, разрушаването на собственост, съгласно изискванията на Инженера.
6.8 Надзор над Изпълнителя

При изпълнението на Работите и след приключването им в срок, който Инженерът смята за необходим за изпълнение на задълженията на Изпълнителя, Изпълнителят трябва да предостави необходимата информация и документи за контрола върху изпълнението на плана, подреждането, упътването, управлението, инспектирането и тестването на работата.
Контролът трябва да се извършва от достатъчно на брой лица, владеещи добре езика за общуване (дефиниран в подточка 1.4 [Приложимо право и език] и компетентни за операциите, които трябва да бъдат изпълнени (включително изискваните техники и методи; настъпили злополуки или инциденти и методи за предотвратяване на инциденти), за точно и сигурно изпълнение на Работите.

6.9 Персонал на Изпълнителя

Персоналът на Изпълнителя трябва да е подходящо квалифициран и опитен в съответните работи. Инженерът може да изиска от Изпълнителя да отстрани всяко лице, наето на Строителната площадка или Работите, включително Представителя на Изпълнителя, който според Инженера:
а) извърши повторно нарушение или действа небрежно;
б) изпълнява задълженията си недобросъвестно;
в) не спази дадено договорно споразумение
г) извърши повторно действие в нарушение на установените изисквания за сигурност, здраве или защита на околната среда.
Ако е възможно, Изпълнителят трябва да назначи (или да упълномощи) подходящ заместник.

6.10 Архиви на персонала на Изпълнителя и оборудване

Изпълнителят трябва да предоставя на Инженера информация относно размера на всеки клас на персонала на Изпълнителя и всеки вид от оборудването на Изпълнителя на Строителната площадка всеки календарен месец в одобрена от Инженера форма, до завършване от Изпълнителя на цялата работа до датата на завършване, определена в Сертификата за предаване на Работите.

6.11 Предотвратяване на безредици

Перманентно задължение на Изпълнителя е взeмането на разумни мерки за предотвратяване на незаконно поведение, нарушаващо установения ред на персонала на Изпълнителя за запазване на спокойствието и защита на лицата и собствеността на или около Строителната площадка.
7.1 Изпълнение на задълженията

Изпълнителят трябва да изпълни задълженията си за осигуряване на механизацията, материалите и изработката и всички други изпълнения на Работите:
а) по предвидения в Договора начин;
б) точно и добросъвестно, в съответствие с установената добра практика и
в) с подходящо оборудвани машини и съоръжения и принадлежности към тях, безопасни материали, ако не е предвидено друго в Договора.

7.2 Мостри

Изпълнителят трябва да предаде следните мостри от материалите и съответна информация на Инженера за одобрение преди използването на материали в или за Работите:
а) стандартни мостри на производителя на материали и мостри, определени от Договора, всичките за сметка на Изпълнителя и
б) допълнителни мостри, поискани от Инженера като Изменения.
Всяка мостра трябва да съдържа наименование за произхода и обозначение на предназначението й за Работите.

7.3 Инспекция

Персоналът на Изпълнителя трябва по всяко разумно време:
а) да има достъп до всички части на Строителната площадка и до всички места, от които се добиват природни Материали и
б) през производството и строителството (на Строителната площадка или другаде) да бъде упълномощен да преглежда, инспектира, измерва и тестува материалите и изработката и да отбележи етапа в производството на механизацията и материалите.
Изпълнителят трябва да даде на персонала на Възложителя пълна възможност да изпълнява тези действия, включително осигуряването на достъп, улеснения, разрешения и оборудване за сигурност. Изпълнителят не се освобождава от своите задължения или отговорност, независимо от
положените грижи.
Изпълнителят трябва да уведоми Инженера при приключване на дадена Работа и преди нейното покриване, скриване или пакетиране за складиране или транспорт. Инженерът трябва да изследва или инспектира, измерва или тестува в разумни срокове или да предупреди Изпълнителя, че Инженерът не е дал съответните инструкции. При неуведомяване от Изпълнителя, той трябва при поискване от Инженера, да разкрие работата и след това да я възстанови за сметка на Изпълнителя.

7.4 Тестуване

Тази подточка се прилага за всички тестове, определени в Договора, освен Тестовете след завършването (ако има такива).
Изпълнителят трябва да достави всички уреди, помощ, документи и друга информация, електричество, оборудване, гориво, консумативи, инструменти, труд, материали, и подходящо квалифициран и опитен персонал, които са нужни за ефикасното изпълнение на определените тестове. Изпълнителят трябва да одобри съвместно с Инженера времето и мястото за определеното тестване на механизацията, материалите и други части на Работите.
Инженерът има право съгласно точка 13 [Изменения и уточнения] да изменя мястото или изпълнението на определени тестове, или да задължи Изпълнителя да изпълни допълнителни тестове. Ако тези изменени или допълнителни тестове показват, че тестваните механизация, материали или изработка не са в съответствие с Договора, разходите по изпълнението на Изменението трябва да се понесат от Изпълнителя, ако не противоречи на договорните клаузи.
Инженерът трябва да уведоми Изпълнителя най-малко 24 часа преди това за искането си да присъства на тестовете. Ако Инженерът не присъства на одобреното място и време, Изпълнителят може да процедира с тестовете (освен ако не е наредено друго от Инженера), като се приема, че са направени в присъствието на Инженера.
Изпълнителят трябва да изпраща на Инженера своевременно доклади за тестовете. Когато определените тестове са били проведени, Инженерът трябва да потвърди сертификатите на тестовете на Изпълнителя или да издаде сертификат за него със същите последици. Ако Инженерът не е присъствал на тестовете, смята се, че е приел данните за верни.
Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или понесе разходи заради одобряване на инструкциите на Инженера (въздържане от процедиране с тестовете) или в резултат от закъснение, за което Инженерът е отговорен, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и да спази подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
а) удължаване на срока за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване] и
б) заплащане на всички разходи плюс разумна печалба, която е включена в Договорната Цена.
След получаването на това предупреждение Инженерът трябва да продължи в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като потвърди или одобри.

7.5 Отказ от приемане

Ако в резултат на изследване, инспекция, измерване или тестване, Инженерът открие недостатък на механизацията, материалите или изработката или друго несъответствие с Договора, Инженерът може да отхвърли механизацията, материалите или изработката, като съобщи на Изпълнителя основанията. Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъците и да докаже, че отхвърлените части съгласно изискванията на Договора.
Ако Инженерът изисква тази механизация, материали или изработка да бъдат тествани отново, тестовете трябва да се повторят при същите условия. Ако в резултат на отхвърлянето и тестуването Възложителят претърпи допълнителни разходи, Изпълнителят има право съгласно под-точка 2.5 да предяви иск [Искове на Възложителя] и да заплати тези разходи на Възложителя.

7.6 Ремонтни работи

Освен тестовете и сертификатите, Инженерът може да задължи Изпълнителя да:
а) премахне от Строителната площадка механизация или материали, които според Инженера не са в съответствие с Договора;
б) замести механизация или материали в съответствие с Договора;
в) премахне и изпълни отново всяка друга работа, за която Инженерът счита, че не е в съответствие с Договора и
г) изпълни всяка работа, която Инженерът приема за неотложна и свързана
със сигурността на Работите, поради настъпването на непредвидимо събитие, непреодолима сила или друго обстоятелство.

Изпълнителят е длъжен да се произнесе по инструкциите в разумен срок, (ако има такъв), определен в инструкциите или незабавно, ако е неотложно, както е предвидено в подточка г).
Ако Изпълнителят не се произнесе или не одобри инструкциите, Възложителят е оправомощен да възложи и да плати на други лица извършването на работата. Освен това, за което Изпълнителят е бил упълномощен за плащането на работата, той е длъжен в съответствие с подточка 2.5 [Искове на Възложителя], да заплати на Възложителя всички разходи, последица на неизпълнението /или невъзможността за изпълнение/.

7.7 Право на собственост върху механизация и материали

Всеки елемент на механизацията и материалите съгласно законодателството на Страната става собственост на Възложителя в по-ранния от следните срокове:
а) когато е доставено на Строителната площадка;
б) когато Изпълнителят е упълномощен за плащане на стойността на механизацията и материалите по подточка 8.10 [Плащане за механизация и материали по време на спиране].
7.8 Такси и др. разходи

Ако в Специалните условия не е предвидено друго, задължение на Изпълнителя е да плати всички хонорари, наеми и други плащания за:
а) природни материали, добити извън Строителната площадка и
б) транспортирането на материали от срутвания и изкопи и на друг излишен материал (независимо дали е природен или изкуствен), освен ако по Договор са определени местата в Строителната площадка.

8.1 Начало на работите

Инженерът трябва да съобщи на Изпълнителя в най-малко 7-дневен срок Датата на започване. Ако не е предвидено друго в Специалните условия, Датата на Започване трябва да бъде до 42 дни след получаване от Изпълнителя на Писмото за Съгласие.
Изпълнителят трябва да започне изпълнението на Работите в най-ранния възможен срок след Датата на Започване и трябва да изпълнява Работите добросъвестно в договорения срок и без да изпада в забава.

8.2 Време за завършване
Изпълнителят трябва да завърши целите Работи и всички Секции (ако има такива) в срока за завършване на Работите или Секцията (какъвто е случаят), включително:
а) достигане до Теста за Завършване и
б) завършване на всичките работи, предвидени в Договора, като Работите или Секцията се смятат за завършени за целта на предаването по подточка 10.1 [Предаване на работите и секциите].
8.3 Програма

Изпълнителят трябва да предаде подробна програма на Инженера до 28 дни след получаването на съобщението по подточка 8.1 [Начало на Работите]. Изпълнителят трябва да предаде преработена програма, ако предходната програма е несъвместима с действителното развитие или със задълженията на Изпълнителя. Всяка програма трябва да включва:
а) реда, в който Изпълнителят възнамерява да извърши Работите, включително предвиждания срок на всеки етап на проектиране (ако има такъв), Документите на Изпълнителя, доставка, изработване на Механизацията, доставка до Строителната площадка, строеж, издигане и тестуване;
б) всеки от тези етапи за работа на всеки назначен Подизпълнител (както е определено в точка 5 [Назначени Подизпълнители];
в) честотата и времетраенето на инспекциите и тестовете, определени в Договора и
г) допълнителен доклад, който включва:
1) общо описание на методите, които Изпълнителят ще прилага и на по-големите етапи от изпълнението на Работите и
2) информация, доказваща разумната преценка на Изпълнителя за броя на всеки отдел от персонала на Изпълнителя и на всеки вид на оборудването на Изпълнителя, нужни на Строителната площадка за всеки по-важен етап.
Ако Инженерът до 21 дни след получаването на програмата не съобщи на Изпълнителя за несъответствието й с Договора, Изпълнителят трябва да процедира в съответствие с програмата, спазвайки своите задължения по Договора. Персоналът на Възложителя е задължен да спазва програмата, когато планира своите дейности.
Изпълнителят е длъжен да уведомява Инженера за възможни специфични бъдещи събития или обстоятелства, които могат неблагоприятно да изменят работата, увеличат Договорната Цена или забавят изпълнението на Работите. Инженерът може да изиска от Изпълнителя да направи оценка за възможните последици на бъдещото събитие или обстоятелство и/или предложение по подточка 13.3 [Изменение на процедурата].

8.4 Удължаване на срока за завършване

Изпълнителят е оправомощен по подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за удължаване на срока за завършване, ако завършването, за целите на под-точка 10.1 [Предаване на Работите и Секциите], е или ще бъде забавено поради настъпването на някое от следните обстоятелства:
а) Изменение (освен ако срокът за завършване не е изменен по подточка 13.3 [Изменение на процедурата]) или друга съществена промяна в количеството на някоя част на работата, включена в Договора;
б) причина за закъснение, даваща право на удължаване на времето по под-точка от тези Условия, освен ако Изпълнителят не е одобрил подточката;
в) Непредвидими климатични условия;
г) Непредвидими пречки във връзка с персонала или недостиг на стоки, причинени от епидемия, промени в законодателството или правителствени действия или
д) всяко забавено изпълнение, пълно неизпълнение или друго обстоятелство, причинено от или вменено на Възложителя или на персонал на Възложителя.
Ако Изпълнителят се смята за упълномощен за удължаване на срока за завършване, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера в съответствие с подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя]. Когато решава всяко удължаване на срокове, Инженерът трябва да прегледа предишни решения и може да увеличи, но не трябва да намалява, цялото удължаване на времето.

8.5 Закъснения, причинени от властите

Ако следните условия са налице, а именно:
а) Изпълнителят добросъвестно е спазвал процедурите, установени от съответните законно учредени власти в Страната;
б) тези власти забавят или се намесват в работата на Изпълнителя и
в) забавянето или намесата са непредвидими,
Тогава това забавяне или намеса се приемат за причина за забавяне по подпараграф б) на подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване].

8.6 Изпълнение на програмата

Ако:
а) действителното изпълнение е твърде бавно, за да бъде спазен срока за завършване и/или
б) изпълнението е забавено (или ще бъде забавено) според изпълняваната програма по подточка 8.3 [Програма].
Извън резултатите, посочени в подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване], Инженерът може да инструктира Изпълнителя да предаде по подточка 8.3 [Програма] преработена програма и допълнителен доклад, описващ изменените методи, които Изпълнителят предлага да се използват, за да се ускори изпълнението и да се спази Договора.
Ако Инженерът не съобщи друго, Изпълнителят трябва да използва тези изменени методи, които могат да изискат увеличаване на работните часове и/или в броя на персонал на Изпълнителя и/или стоки, на отговорност и за сметка на Изпълнителя. Ако тези изменени методи предизвикат допълнителни разходи на Възложителя, Изпълнителят трябва съгласно подточка 2.5 [Искове на Възложителя] и да плати разходите на Възложителя, в допълнение към щетите от забавяне по подточка 8.7 по-долу.

8.7 Щети от забава

Ако Изпълнителят не спази подточка 8.2 [Срок за завършване], той трябва да плати щетите за това забавено изпълнение на Възложителя. Тези щети за забавяне включват сумата, определена в Приложението към Тръжната документация, която трябва да бъде платена за всеки ден от определения срок за Завършване и датата, спомената в Сертификата за Предаване. Цялата сума, дължима по тази подточка, не трябва да надхвърля максималната сума, определена (ако има такава) в Приложението към Тръжната документация.
Тези щети за забавяне са единствените щети, дължими от Изпълнителя за такова неизпълнение. Те не освобождават Изпълнителя от неговите задължения да завърши Работите или от някое друго задължение, или отговорност, което той може да има по Договор.
По всяко време след като Възложителя бъде упълномощен за щетите за забавяне, Инженерът може да уведоми Изпълнителя по подточка 15.1 [Уведомление за поправка], изисквайки от Изпълнителя да завърши в определеното разумно време. Това уведомяване не дерогира правото на Възложителя за плащане по тази подточка или за прекратяване по под-точка 15.2 [Прекратяване от Възложителя].

8.8 Спиране на Работата

Инженерът може по всяко време да задължи Изпълнителя да спре развитието на част или на целите Работи. При такова спиране Изпълнителят трябва да осигури тази част от Работите от всякакво влошаване, загуба или унищожаване.
Инженерът е длъжен да посочи основанието за спирането. Ако причината е посочена и съгласно Договора за нея е отговорен Изпълнителят, следващите подточки 8.9, 8.10 и 8.11 не се прилагат.

8.9 Последици от спиране

Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или понесе Разходи, спазвайки инструкциите на Инженера по подточка 8.9 [Спиране на Работа] и/или възобновявайки работа, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и да процедира в съответствие с разпоредбите на подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
а) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване] и
б) плащане на всякакви Разходи, които трябва да бъдат включени в Договорната Цена.
След получаването на съобщението Инженерът трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като одобри или реши този въпрос.
Изпълнителят не е упълномощен за удължаване на времето или за плащане на понесените Разходи за поправяне на недостатъците на грешния проект на Изпълнителя, изработката или материалите, или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя за защита, запазване и осигуряване в съответствие с подточка 8.8 [Спиране на Работа].

8.10 Заплащане на механизация и материали в случай на спиране

Изпълнителят има задължение за плащане на стойността (от датата на спирането) на механизация и/или материали, които не са били доставени на Строителната площадка, ако:
а) работата на механизацията или доставката на механизация и/или материали е била спряна за повече от 28 дни и
б) Изпълнителят е определил механизацията и/или материалите като собственост на Възложителя в съответствие с инструкциите на Инженера.

8.11 Удължено спиране

Ако спирането по подточка 8.8 [Спиране на Работа] е продължило за повече от 84 дни, Изпълнителят може да изиска разрешението на Инженера да процедира. Ако Инженерът не даде разрешение в 28-дневен срок от искането за това, възниква правото на Изпълнителя, уведомявайки Инженера, да счита спирането за пропуск по точка 13 [Изменения и уточнения] на засегнатата част на Работите. Ако спирането се отрази цялостно на Работите, Изпълнителят може да уведоми за приключване по подточка 16.2 [Приключване от Изпълнителя].

8.12 Възстановяване на Работите

След като са дадени разрешение или инструкции за продължаване, Изпълнителят и Инженерът трябва съвместно да огледат Работите и механизацията и материалите, предмет на спирането. Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъците или загуба на Работите, механизация или материали, настъпили по време на спирането.

9.1 Задължения на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да извърши тестовете за завършване в съответствие с тази точка и подточка 7.4 [Тестуване] след предаване на документите в съответствие с подпараграф г) на подточка 4.1 [Общи задължения на Изпълнителя].
Изпълнителят трябва да уведоми Инженера в 21-дневен срок, предшестващ датата, за която Изпълнителят е в състояние да извърши всеки от тестовете за завършване. Ако не е прието друго, тестовете за завършване трябва да се извършат до 14 дни след тази дата, определена от Инженера.
Ако не е предвидено друго в Специалните условия, тестовете при завършването трябва да бъдат осъществени в следната последователност:
/а/ предварителни тестове, които включват необходимите проверки и /”сухи” или “студени”/ функционални тестове, доказващи, че всеки елемент от механизацията може безопасно да премине следващия етап;
/б/ същински тестове, включващи определените оперативни тестове, за да се докаже,че работите или частта могат да функционират безопасно и съобразно всички условия за действие, съгласно договореното;
/в/ опитни действия, които трябва да демонстрират, че работите или частта са надеждни съгласно договора.
По време на пробното ползване, когато работите се използват при постоянни условия, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера, че работите са готови за всички тестове за завършеност, включително тестове за изпълнение, с които се цели демонстрация, че работите отговарят на изискванията на Възложителя.
Пробното ползване на Работите не означава приемане по подточка 10 [Приемане от Възложителя]. Ако не е определено друго в Специалните условия, всеки продукт, който е резултат от пробното ползване на работите, е собственост на Възложителя.
Предвид резултатите от тестовете за завършване, Инженерът трябва да направи преценка за ефикасността на използването на работите от Възложителя за действието или други характеристики на работите. Когато работите или секция са минали всички тестове на завършване по подточки а/, б/ и в/, Изпълнителят трябва да предаде достоверен доклад за резултатите от тези тестове на Инженера.

9.2 Закъснели тестове

Ако завършителните тестове са неоснователно забавени от Възложителя по подточка 7.4 [Тестуване] (предпоследен параграф) и/или по подточка 10.3 [Намеса в тестовете за завършване], трябва да бъдат приложени.
Ако тестове на завършване са забавени по вина на Изпълнителя, Инженерът има право, уведомявайки Изпълнителя да поиска да изпълни тестовете 21 дни след получаването на предупреждението. Изпълнителят трябва да извърши тестовете на определения с уведомлението от Изпълнителя ден в съответния срок, за което трябва да предупреди Инженера.
Ако Изпълнителят не успее да извърши завършителните тестове в този период от 21 дни, Персоналът на Възложителя може да продължи изпълнението на тестовете, като рискът и разходите се поемат от Изпълнителя. Тестовете на завършване се приемат за извършени в присъствието на Изпълнителя и резултатите от тестовете трябва да бъдат приети като верни.

9.3 Повторно тестуване

Ако някоя от работите или секция не преминат тестовете на завършване, следва да се приложи подточка 7.5 [Отхвърляне] и Инженерът или Изпълнителят може да изискат неуспелият тест и тестовете на завършване на всяка свързана работа да бъдат повторени при същите условия.

9.4 Неуспех на тестовете на завършване

Ако работите или секция, не успеят да преминат тестовете на завършване, повторени по подточка 9.3 [Повторно тестуване], Инженерът е оправомощен да:
а) нареди по-нататъшно повтаряне на тестовете за завършване по под-точка 9.3;
б) ако неуспехът лишава съществено Възложителя от цялата полза на работите или секцията, отхвърля работите или секцията (съобразно случая), в който случай Възложителят има право да получи същите обезщетения, уговорени в подпараграф в) на подточка 11.4 [Неизпълнение на задължението за поправяне на недостатъците] или
в) издаде Сертификат за предаване по искане на Възложителя.
В случая на подточка в) Изпълнителят трябва да продължи изпълнението на другите задължения по договора и от договорната цена трябва да бъде приспадната сума в размер, необходим за покриване на намалената стойност за Възложителя в резултат на това неизпълнение. Ако съответното намаление за това неизпълнение е определено (или методът му на пресмятане е предвиден) в Договора, Възложителят може да изиска намалението да бъде (1) съгласувано с двете Страни (за реализация на отговорността в пълен размер) и заплатено преди издаването на този Сертификат за предаване или (2) определен и платен по подточка 2.5 [Искове на Възложителя] и подточка 3.5 [Решения].
Ако тестове на завършване са били излишно забавени от Възложителя, под-точка 7.4 [Тестуване] (предпоследен параграф) и/или подточка 10.3 [Намеса в тестовете на завършване] трябва да бъдат приложени.
Ако тестове на завършване са излишно забавени от Изпълнителя, Инженерът може с предупреждение да изиска Изпълнителя да изпълни тестовете за 21 дни след получаването на предупреждението. Изпълнителят трябва да извърши тестовете на този ден или дни в този период, които Изпълнителят може да фиксира и за които трябва да предупреди Инженера.
Ако Изпълнителят не успее да извърши тестове на завършване в този период от 21 дни, персоналът на Възложителя може да продължи с тестовете на риск и разходи на Изпълнителя. Тестовете на завършване трябва тогава да се смятат, че са били извършени в присъствието на Изпълнителя и резултатите от тестовете трябва да бъдат прието като верни.

10.1 Приемане на работите и секциите

Освен предвиденото в подточка 9.4 [Неуспех при провеждане на тестовете за завършване], работите трябва да бъдат приети от Възложителя, когато: (1) Работите са били завършени в съответствие с Договора, включително в случаите на подточка 8.2 [Време за завършване] и освен предвиденото в подпараграф а) по-долу и (2) Сертификат за приемане за работите е бил издаден или се счита за издаден в съответствие с тази подточка.
Изпълнителят може да поиска, уведомявайки Инженера за Сертификата за приемане, не по-рано от 14 дни преди работите да бъдат завършени, според Изпълнителя и готови за приемане. Ако работите са разделени на секции, Изпълнителят има право да поиска Сертификат за приемане на всяка секция.
Инженерът е длъжен 28 дни след получаване на молбата на Изпълнителя:
а) да издаде Сертификат за приемане на Изпълнителя, съобщавайки датата, на която работите или секция са завършени в съответствие с Договора, освен малките недовършени работи или недостатъци, които няма съществено да променят използването на работите или секцията за определеното използване (докато тази работа е завършена или тези недостатъци са отстранени); или
б) да отхвърли молбата, посочвайки основанията за това и определяйки работата, която Изпълнителят трябва да свърши, за да породи правото за издаване на Сертификата за приемане. Изпълнителят трябва да завърши тази работа преди уведомяването по тази подточка.
Ако Инженерът не успее да издаде Сертификата за приемане или да отхвърли молбата на Изпълнителя в срок от 28 дни, и ако работите или секцията (какъвто е случаят) са значителни в съответствие с Договора, Сертификатът за приемане смята се, че е издаден на последния ден от периода.

10.2 Приемане на части от работите

Инженерът има право, по преценка на Възложителя, да издаде Сертификат за приемане за всяка част на работите.
Възложителят не трябва да използва никоя част от работите (освен за временна оценка, определено в договора или прието от двете Страни), до издаването от Инженера на Сертификат за приемане за тази част. Ако Инженерът използва някоя част от работите преди Сертификата за приемане да бъде издаден:
а) смята се,че е използваната част е приета от датата на която е започноло нейното използване;
б) Изпълнителят се освобождава от отговорност от този момент, като отговорността преминава върху Възложителя и
в) при поискване от Изпълнителя Инженерът трябва да издаде Сертификат за приемане на тази част.
След като Инженерът е издал Сертификат за приемане на тази част на работите, Изпълнителят трябва да получи възможност в най-кратки срокове да извърши нужните неизпълнени тестове на завършване. Изпълнителят трябва да изпълни тези тестове на завършване в нужните срокове преди изтичане на съответния период за уведомяване за недостатъци.
Ако Изпълнителят претърпи разходи в резултат от приемането на Възложителя и/или използването на част от работите, различни от определените в Договора или приетите от Изпълнителя, Изпълнителят трябва (1) да предупреди Инженера и (2) да постъпи съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за плащане на тези разходи плюс разумна печалба, която е включена в договорната цена.
Ако Сертификатът за приемане е бил издаден за част от работите (освен секция), щетите за забавянето за завършването на остатъка на работите трябва да се намалят. Щетите за забавянето за остатъка на секцията (ако има такава), в която тази част е включена, трябва също да бъдат намалени. За всеки период за забавяне след датата, определена в този Сертификат за приемане, пропорционалното намаление в тези щети за забава трябва да бъде изчислено, като стойността на така потвърдената част се включва в стойността на работите или секцията (какъвто е случая) като цяло. Инженерът трябва да продължи в съответствие с подточка 3.5 [Решения], за да приеме или определи тези пропорции. Условията на този параграф се прилагат към дневния размер на щетите за забава по подточка 8.7 [Щети за забавяне] и не трябва да засягат максималния размер на тези щети.

10.3 Намеса в тестовете за завършване

Ако Изпълнителят спре изпълнението на тестовете за завършване в по-голям от 14-дневен срок, по вина на Възложителя, смята се, че Възложителят е приел работите или секцията (какъвто е случая) на датата, на която тестовете за завършване е трябвало да бъдат приключени.
Инженерът трябва да издаде Сертификат за приемане и Изпълнителят трябва да извърши тестовете за завършване в най-ранни срокове преди датата на изтичане на периода за уведомяване на недостатъците. Инженерът трябва да изиска тестовете за завършване да бъдат извършени с даването на 14-дневно предупреждение и в съответствие условията на договора.
Ако Изпълнителят изпадне в забава и/или понесе разходи в резултат на това закъснение при извършването на тестовете за завършване, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и спази подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
а) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
б) заплащане на всички разходи, които трябва да бъдат включени в договорната цена.
След получаването на такова предупреждение, Инженерът трябва в съответствие с подточка 3.5 [Решения] да се съгласи или реши тези въпроси.

10.4 Повърхности, нуждаещи се от възстановяване

Ако не е предвидено друго в Сертификата за приемане, Сертификатът за Секция или за част от Работите не удостоверяват завършването на някоя земна или друга повърхност, изискваща възстановяване.
11.1 Завършване на недовършена Работа и отстраняване на недостатъци

За да може Работите и документите на Изпълнителя и всяка Секция, да бъдат в изискваното от Договора състояние до датата на изтичане на съответния Срок за съобщаване за недостатъци или в най-ранния възможен срок след нея, Изпълнителят трябва:
а) да завърши работа, която е незавършена към деня, определен в Сертификата за приемане, в разумен срок съгласно инструкциите на Инженера и
б) изпълни цялата работа по поправки, реконструкции и отстраняване на недостатъците или щетите, съобщени от (или от името на) Възложителя преди или в Срока за съобщаване за недостатъци на Работите или на Секция (в зависимост от случая) .
Ако се прояви недостатък или вреда, Изпълнителят трябва да бъде съответно уведомен от (или от името на) Възложителя.

11.2 Разходи за отстраняване на недостатъците

Цялата работа съгласно подпараграф б) на подточка 11.1 [Завършване на недовършена работа и отстраняване на недостатъци] трябва да бъде изпълнена на риск и за сметка на Изпълнителя, ако и до степента, в която работата се дължи на:
а) проект, за който отговаря Изпълнителят;
б) механизация, материали или изработка, които не са в съответствие с Договора или
в) неизпълнение от Изпълнителя на други негови задължения.
Ако работата е предизвикана от друго обстоятелство, Изпълнителят трябва да бъде уведомен от (или от името на) Възложителя по подточка 13.3 [Изменение на процедурата].

11.3 Удължаване на срока за съобщаване на недостатъците

Възложителят трябва да бъде оправомощен, съгласно подточка 2.5 [Искове на Възложителя], на удължаване на срока за съобщаване на недостатъци на Работите или Секция, ако Работи, Секция или главна част от механизацията (в зависимост от случая) след приемането не може да се използва по предназначение поради дефект или повреда. Периодът за съобщаване на недостатъците не трябва да се удължава с повече от две години.
Ако доставянето и/или издигането на механизация и/или материали е било спряно по подточка 8.8 [Спиране на Работа] или подточка 16.1 [Право на Изпълнителя да спре Работа], задълженията на Изпълнителя по тази точка не се отнасят за недостатък, проявил се след изтичане на повече от две години, след като срокът за съобщаване за недостатъци на механизация и/или материали би бил в противен случай изтекъл .

11.4 Неуспех за премахване на дефекти

Ако Изпълнителят не успее да премахне дефектите или повредите в разумно време, дата може да бъде фиксирана от (или от името на) Възложителя, на или до която дефектите или повредите трябва да бъдат премахнати. Изпълнителят трябва да бъде уведомен за тази дата в разумен срок.
Ако Изпълнителят не успее да премахне дефектите или повредите до тази дата и работите по отстраняването на недостатъците трябва да бъдат извършени за сметка на Изпълнителя съобразно подточка 11.2 [Разходи за отстраняване на дефекти], Възложителят може (по своя преценка):
а) да извърши работата сам или чрез други, по разумен начин и на риска и разноските на Изпълнителя, но Изпълнителят няма да има никаква отговорност за тази работа; и Изпълнителят на основание на подточка 2.5 [Искове на Възложителя] следва да възстанови на Възложителя сумите, разумно вложени от последния в отстраняването на дефектите или повредите;
б) изиска от Инженера да приеме или определи разумно намаление в Договорната Цена в съответствие с подточка 3.5 [Решения]; или
в) ако дефектите или повредите съществено лишават Възложителя от цялата полза на Работите или част от Работите, да развали Договора като цяло, или съответно за някои части на Работите, които не могат да се използват по предназначение. Без ограничаване на някакви други права, по Договор или по друг начин, Възложителят се оправомощава да си възстанови всички суми, платени за цялото или за тези части на Работите (в зависимост от случая) плюс финансовите разходи и разходите за демонтиране на същото, изчистване на строителната площадка и връщане на механизацията и материалите на Изпълнителя.

11.5 Преместване на дефектна Работа

Ако дефект или повреда не може да се отстрани бързо на Строителната площадка и Възложителят даде съгласие, Изпълнителят може да премести от Строителната площадка, с цел поправка, такива части от механизацията, които са дефектни или повредени. Съгласието може да бъде дадено под условие, че Изпълнителят увеличи стойността на Гаранцията за изпълнение с размера на разходите по пълното заместване на тези части, или представи друго подходящо обезпечение.

11.6 По-нататъшни тестове

Ако работата по премахване на дефектите или повредите може да повлияе върху изпълнението на Работите, Инженерът може да изиска повтаряне на всеки тест, описан в Договора. Изискването трябва да бъде писмено съобщено в срок от 28 дни след като дефекта или повредата е премахната.
Тези тестове трябва да бъдат изпълнени в съответствие с условията на предишните тестове, освен че трябва да се изпълнят на риска и разходите на Страната, която отговаря, по подточка 11.2 [Разходи за отстраняване на дефекти], за разходите по отстраняване на недостатъците.
11.7 Право на Достъп

Докато Сертификатът за Изпълнение не е издаден, Изпълнителят трябва да има право на достъп до всички части на Работите и до протоколите за операциите и изпълнението на Работите, освен ако това право е несъвместимо с разумните ограничения за сигурност на Възложителя.

11.8 Търсене от Изпълнителя

Изпълнителят трябва, ако е изискано от Инженера, да потърси причината за някой дефект, под напътствията на Инженера. Освен ако дефектът не следва да бъде отстранен за сметка на Изпълнителя по подточка 11.2 [Разходи за отстраняване на недостатъци], разходите за търсенето плюс разумна печалба трябва да бъдат одобрени или определени от Инженера в съответствие с подточка 3.5 [Решения] и трябва да бъдат включени в Договорната Цена.

11.9 Сертификат за Изпълнение

Изпълнението на задълженията на Изпълнителя не трябва да бъде сметнато за завършено, докато Инженерът не издаде Сертификат за изпълнение на Изпълнителя, заявявайки датата, на която Изпълнителят е изпълнил своите задължения до степен, която удовлетворява Инженера.
Инженерът трябва да издаде Сертификата за изпълнение до 28 дни след най-късната дата на изтичане на сроковете за съобщаване на дефектите, или веднага след като Изпълнителят е представил всички документи на Изпълнителя и е завършил и тестувал целите Работи, включително е отстранил дефектите. Копие от Сертификата за изпълнение трябва да бъде издадено на Възложителя.
Само Сертификатът за изпълнение трябва да се смята за валидно приемане на Работите.

11.10 Неизпълнени задължения

След като е издаден Сертификата за изпълнение, всяка Страна остава отговорна за изпълнението на каквито и да било задължения, незавършени до този момент. За целите на определянето на природата и степента на неизпълнение на задълженията, се счита, че Договорът е останал в сила.

11.11 Почистване на площадката

С получаването на Сертификата за изпълнение, Изпълнителят трябва да премести от Строителната площадка останалото оборудване на Изпълнителя, излишен материал, останки, боклуци и Временни Работи.
В случай, че тези предмети не бъдат махнати в 28-дневен срок, след получаването от Възложителя на копие от Сертификата за изпълнение, Възложителят може да продаде или по друг начин да се разпореди с останалите предмети. Възложителят има право да му бъдат заплатени разходите, които са се появили във връзка с, или заради, продаването или разпореждането, и реставрирането на Строителната площадка.
Остатъкът от парите от продажбата трябва да бъде изплатен на Изпълнителя. Ако остатъчната сума е по-малка от направените разходи на Възложителя, Изпълнителят ще трябва да възстанови разликата.

12.1 Процедура за тестове след завършването

Ако Тестовете след завършването са регламентирани в Договора, тази точка ще се прилага.
Доколкото друго не е предвидено в Специалните условия, Възложителят е длъжен да:
/а/ осигури цялото електричество, гориво, инструменти, материали, оборудване и подходящо квалифициран и опитен персонал, които са необходими за ефективното изпълнение на Тестовете след завършването.
/б/ извърши Тестовете след завършването, съгласно наръчниците, доставени от Изпълнителя по подточка 5.7 [Наръчници за работа и поддръжка], както и други пояснения, които Изпълнителят трябва да направи по време на тестовете; в присъствието на такъв персонал на Изпълнителя, който всяка от Страните може разумно да изисква.
Тестовете след Завършването трябва да бъдат извършени възможно най-рано след като Работите или Секцията е била приета от Възложителя. Възложителят трябва да отправи до Изпълнителя 21-дневно предизвестие за датата, след която ще бъдат провеждани Тестовете. Доколкото не са се споразумели за противното, тези Тестове ще се проведат в рамките на 14 дни след тази дата, в деня или дните, определени от Възложителя.
Ако Изпълнителят не присъства в уговореното време и място, Възложителят може да осъществи Тестовете, като ще се смята, че са извършени в присъствието на Изпълнителя, и той трябва да приеме документите за достоверни.
Резултатите от Тестовете след завършването трябва да бъдат обобщени и оценени от двете Страни. Подходяща оценка – счетоводна трябва да бъде изготвена за ефекта от предварителното използване на Работите от Възложителя.

12.2 Забава на тестовете

Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи, в резултат на някаква необоснована забава на Възложителя във връзка с тези Тестове, Изпълнителят е длъжен да уведоми Инженера и се счита за оправомощен, на основание подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] , да получи плащане на всички разходи заедно с разумна печалба, които ще се включат в Договорната цена.
След получаването на това съобщение, Инженерът ще действа в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като одобри или определи този разход и печалба.
Ако, поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Изпълнителя, Тестовете след Завършването на дадена Работа или Секция не могат да бъдат завършени в Срока за уведомяване за дефекти /или който и да е друг период, по споразумение на двете Страни/, то относно Работите или Секцията ще се счита, че е проведен този Тест след Завършване.

12.3 Повторно тестуване

Ако Работите или Секцията, не премине успешно Тестовете след Завършване:
/а/ ще се приложи подпараграф /б/ на подточка 11.1 [Завършване на оставащата работа и отстраняване на недостатъци] и
/б/ всяка от Страните има право да поиска повторното провеждане на неуспешните Тестове и Тестовете след Завършване и всяка друга операция, свързана с тях, при същите условия и срокове.
Ако и до степента, в която този неуспех и новото тестване са свързани с която и да е от причините, посочени в подточки /а/ до /г/ на подточка 11.2 [Разходи за отстраняване на недостатъци] и принудят Възложителя да направи допълнителни разходи, Изпълнителят съобразно подточка 2.5 [Искове на Възложителя] е длъжен да заплати тези разходи на Възложителя.

12.4 Неуспех за преминаване на Тестовете след Завършване

Ако са налице следните условия, а именно:
/а/ Работите или Секцията не успеят да преминат някои от или всички Тестове след Завършване;
/б/ съответната сума, дължима като обезщетение за неизпълнение на това задължение, е предвидена /или са определени методите за изчисляването й/ в Договора и
/в/ Изпълнителят заплати тази сума на Възложителя в Срока за съобщаване на Дефектите,
тогава Работите или Секцията се счита, че са преминали Тестовете след Завършване.

Ако Работите или Секцията, се провалят при тестването след Завършване и Изпълнителят предложи поправяне или изменение на тази Работа или Секция, Изпълнителят може да получи указания от /или от името на/ Възложителя, че посочените по-горе дейности не могат да бъдат извършвани до определен момент, който Възложителят счита за удобен. В такъв случай Изпълнителят остава отговорен за извършването на поправката или изменението и за удовлетворяването на този Тест в разумен срок от уведомлението, направено от Възложителя / или от негово име/ за осъществяването на тези дейности. Освен това, ако Изпълнителят не е получил такова съобщение в съответния Срок за уведомяване за дефекти, Изпълнителят следва да се освободи от това свое договорно задължение и ще се приеме, че Работите или Секцията /какъвто и да е случаят/ са преминали Тестовете след Завършването.
Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи, като резултат на необоснована забава на Възложителя при разрешаването на достъпа на Изпълнителя до Работите или Механизацията било с цел установяване на причините за неуспешното преминаване на Тестовете след Завършване, било за извършването на поправка или изменение, Изпълнителят е длъжен /1/ да уведоми Инженера и /2/ се счита за оправомощен, на основание подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя], да получи всеки подобен Разход заедно с разумна печалба, които ще бъдат включени в Цената на Договора.
След получаването на това съобщение, Инженерът е длъжен да действа съобразно разпоредбите на подточка 3.5 [Решения], за да одобри или определи тези Разходи и печалба.

13.1 Право на изменение

Измененията могат да бъдат започнати от Инженера по всяко време преди издаването на Сертификата за приемане на Работите, както чрез заповед така и чрез заявление до Изпълнителя да представи предложение. Изменението не включва пропускането на каквато и да било работа, която трябва да бъде осъществена от други.
Изпълнителят трябва да извърши и ще бъде обвързан от всяко Изменение, освен ако Изпълнителят не изпрати навременно съобщение на Инженера, в което се указва (с подкрепящи подробности), че Изпълнителят не може веднага да се сдобие със Стоките, нужни за Изменението или, че това Изменение ще намали сигурността или удобството на Работите. След получаването на съобщението, Инженерът трябва да отмени, потвърди или промени заповедта.
Изпълнителят няма право да променя и/или да модифицира Работите, дотогава, докогато Инженерът не заповяда или не одобри Изменението. Ако Работите или документите на Изпълнителя не са съгласно Договора, поправката им не представлява Изменение.

13.2 Инженерингова оценка

Изпълнителят може по всяко време да представи на Инженера писмено предложение, което (според Изпълнителя), ако бъде прието, ще (1) ускори завършването, (2) намали разходите на Възложителя при изпълнението, поддържането и оперирането с Работите, (3) подобри ефикасността, стойността на завършените Работи за Възложителя, или (4) бъде изгодно за Възложителя по някакъв друг начин.
Предложението се подготвя за сметка на Изпълнителя и включва реквизитите, предвидени в подточка 13.3 [Процедури по изменението].

13.3 Процедури по изменението

В случай, че Инженерът поиска предложение, преди заповядването на Изменение, Изпълнителят следва да отговори възможно най-скоро, или като укаже причините, поради които не може да се съобрази (ако такъв случая) или като представи:
а) описание на предложения проект и/или работа, която да бъде свършена, и програмата, по която ще се работи,
б) предложението на Изпълнителя за всички необходими изменения в програмата, съгласно подточка 8.3 [Програма] и в Срока за Завършване,
и
в) предложението на Изпълнителя за приспособяване на Договорната цена.
Инженерът трябва, възможно най-скоро след получаването на такова предложение /съобразно Подточка 13.2 [ Инженерингова оценка ] или на друго основание/, да го одобри, да го отхвърли или да го коментира. Докато чака отговора, Изпълнителят не трябва да забавя изпълнението на каквато и да е работа.
Всяко нареждане за изпълнение на Изменение, с каквито и да било изисквания за документиране на разходите, следва да бъде доведено до знанието на Изпълнителя от Инженера, като първият следва да признае получаването на уведомлението.
С нареждането или одобряването на Изменение, Инженерът следва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], за да съгласува или реши въпроса за съответното приспособяване на Договорната цена или Схемата /таблицата/ за плащане.Това приспособяване следва да включва разумна печалба и трябва да вземе предвид представените от Изпълнителя становища по подточка 13.2 [Инженерингова оценка], ако са приложими.
13.4 Плащане в приложими валути

В случаите, когато Договорът допуска плащането на Договорната цена да се извършва в повече от една валута, тогава, когато и да бъде съгласувано, одобрено или наредено приспособяване, както се казва по-горе, сумата, която се плаща във всяка от приложимите валути трябва да се специфицира. За тази цел, трябва да се направи позоваване на действителните или очакваните валутни пропорции на Разходите по променените работи, и към пропорциите на различните валути, които са определени за извършване на плащанията на Договорната цена.

13.5 Временни суми

Всяка Временна сума трябва да бъде използвана само, на части или цялостно, съгласно инструкциите на Инженера, и Договорната цена ще бъде нагласяна според това. Цялата сума, платена на Изпълнителя ще включва само такива суми, за работата, доставките и услугите, за които се отнася Временната сума, както трябва да е заповядано от Инженера. За всяка Временната сума, Инженерът може да заповяда:
а) работата да бъде извършена (включително Механизацията, Материалите или услугите да бъдат доставени) от Изпълнителя и оценена съгласно подточка 13.3 [Процедури по Изменението];
и/или
б) Механизацията, Материалите или услугите да бъдат купени от Изпълнителя, и по тази причина в Договорната цена да бъдат включени:
– реалните суми, платени (или които трябва да се платят) от Изпълнителя, и
– сума за такси и печалба, пресметната като процент от тези реални суми, като се използва подходящата ставка (ако има такава), определена в съответната Схема. Ако няма такава ставка, ще бъде използвана процентната стойност, определена в Приложението към Офертата.
Изпълнителят трябва, когато се изисква от Инженера, да прави извлечения, представя фактури, квитанции, отчети или разписки като доказателство.

13.6 Дневна работна ставка

За работа, която е дребна или от инцидентен характер, Инженерът може да заповяда Изменението да бъде извършено на базата на дневни работни ставки. Работата тогава ще бъде изчислявана, като се използва Дневната работна схема, включена в Договора, и следната процедура ще се приложи. Ако няма включена Дневна работна схема в Договора, тази подточка няма да се взима предвид.
Преди да бъдат поръчани Стоки за работата, Изпълнителят трябва да представи оценка на Инженера. Когато се явява за плащане, Изпълнителят трябва да представи фактури, квитанции и отчети или разписки за всички стоки.
Освен за онези единици, за които дневната работна схема не предвижда заплащане, Изпълнителят трябва да представя на Инженера всеки ден прецизни отчети в два екземпляра, които трябва да включват следните детайли за ресурсите, използвани при извършване на работата от предния ден:
а) имената, работата и времето на Персонала на Изпълнителя,
б) идентификация, вид и време на оборудването на Изпълнителя и Временните работи и
в) количествата и видовете механизация и материали, които са използвани.
Едно копие от всеки отчет, ако е вярно, или ако е одобрено, ще бъде подписано от Инженера и върнато на Изпълнителя. Изпълнителят ще представи след това ценови отчети за тези ресурси пред Инженера, преди тяхното включване в следващия Отчет, съгласно подточка 14.3 [Заявление за Сертификати за междинно плащане].

13.7 Приспособяване при промени в законодателството

Договорната цена следва да бъде адаптирана, за да отчете увеличаването или намаляването на цените в резултат на промяна в законодателството на Държавата /включително при валутни ограничения/ или на промяна в съдебното или друго официално тълкуване на съществуващата нормативна уредба, направена след Основната дата, която влияе върху изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя.

Ако Изпълнителят изпадне /или ще изпадне/ в забава или направи /или ще направи/ допълнителни разходи като последица от тези промени в законодателството или официалното тълкуване, станали след Основната дата, Изпълнителят следва да уведоми писмено Инженера и e оправомощен на основание на подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] на:

а) удължаване на срока с времето на тази забава, ако довършването е или ще бъде несвоевременно, съобразно с подточка 8.4 [Удължаване на Срока за изпълнение], и
б) заплащане на всеки подобен разход, който следва да бъде добавен към Договорната цена.
След получаване на това уведомление, Инженерът следва да процедира съобразно подточка 3.5 [Решения], като се съгласи или сам реши тези въпроси.

13.8 Приспособяване при промени в цените

В тази подточка, “таблица с данни за приспособяване” означава завършена таблица с данни за приспособяване, включена в Приложението към Офертата. Ако няма такава таблица, тази подточка няма да се използва.
Ако тази подточка е приложима, сумите, които трябва да бъдат заплатени на Изпълнителя, трябва да бъдат приспособени към повишаване или намаляване на цената на труда, на Стоките и на другите вложения в Работите, като се събират или изваждат стойностите, получени с формулите, описани в тази подточка. В степента, в която пълната компенсация за всяко падане или увеличаване на разходите не може да бъде достигната съгласно тази или други Точки, се счита, че Приетата Договорна Сума включва суми, които покриват случайното спадане или увеличаване на разходите.
Приспособяванията, които ще се извършват върху иначе дължимата на Изпълнителя сума (изчислена съгласно Програмите и удостоверена със Сертификати за Плащане) ще бъдат изчислени с формули във всяка една валута, в която може да бъде извършено плащането на Договорната цена. Формулите ще имат следния общ вид:

Pn = a + b Ln/Lo + c Mn/Mo + d En/Eo + ………

където:

“Pn” е множител за приспособяване, който може да бъде приложен към изчислената договорна стойност за работата, извършена през периода “n”, като този период е един месец, освен ако не е определено друго в Приложението към офертата;
“a” е фиксиран коефициент, определен в съответната таблица за приспособяване, който представлява неприспособимата част от договорните плащания;
“b”, “c”, “d”,…… са коефициенти, представляващи оценената пропорция от всеки разход, свързан с изпълнението на Работите, както е определено в съответната таблица за приспособяване; такива елементи на Разходите могат да свидетелстват за ресурси като труд, оборудване и материали;
“Ln”, “Mn”, “En”, …… са сегашните индекси на разходите или съответните цени за периода “n”, изразени в подходящите валути за плащане, всяка от които се отнася до съответен разходен елемент на датата 49 дни преди последния ден от периода (към който се отнася този Сертификат за плащане); и
“Lo”, “Mo” “Eo”, …… са основните индекси на разходите или съответните цени, изразени в подходящите валути за плащане, всяка от които се отнася до съответен разходен елемент на Основната дата.
Индексите на разходите или съответните цени, указани в таблицата за приспособяване, трябва да бъдат използвани. Ако техния източник не е сигурен, това трябва да бъде определено от Инженера. За тази цел, трябва да бъде направена справка със стойностите на индексите на определени дати (позовавайки се на четвъртата и петата колона от таблицата), за да може да се изясни източника; въпреки че тези дати (а оттам и тези стойности) може да не съответстват на основните индекси на разходите.
В случаите, когато “валутата на индекса” (определена в таблицата) не съвпада с валутата на плащане, индексът ще бъде променен в съответната валута на плащане по курс “продава”, на Централната банка на Страната, на тази валута.
Докато всеки индекс за направен разход се установи, Инженерът трябва да определи условен индекс за издаването на Сертификати за междинно плащане. Когато се установи индекс за разходите, приспособяването ще бъде преизчислено съгласно него.
Ако Изпълнителят не изпълни Работите в Срока за завършване, приспособяването на цените след това ще бъде направено чрез използването на (-) всеки индекс или цена, които са били приложими 49 дни преди изтичането на Срока за завършване на Работите, или (–) сегашния индекс или цена: което е по-благоприятно за Възложителя.
Коефициентите за всеки от факторите на Разходите, определени в таблицата (таблиците) за приспособяване трябва да бъдат променяни, само ако са били изразени неразумно, неприложимо или небалансирано, вследствие от направени Изменения.
14.1 Договорната цена

Освен ако друго не е указано в Специалните условия :
/а/ Договорната цена е общата сума на приетата Договорна стойност и е обект на приспособявания в съответствие с Договора;
/б/ Изпълнителят трябва да заплати всички дългове и данъци, които са последица от неговите договорни задължения, и Договорната цена няма да бъде приспособявана, за да отчете тези разходи, освен в съответствие с подклауза 13.7 [Приспособяване при промени в законодателството ];
/в/ всички количества, които могат да бъдат изложени в таблица са прогнозни количества и не трябва да бъдат приемани като действителни и точни количества на Работите, които Изпълнителят е длъжен да изпълни.
/г/ всяка информация за количества и цени, която може да бъде изложена в таблица се използва за целите, указани в тази таблица и може да бъде неприложима за други цели.
Освен това, ако някаква част от Работите трябва да бъде заплатена, въз основа на свършена работа или доставено количество, базата за изчисляването трябва да бъде указана в Специалните условия. Договорната цена трябва да бъде определяна съгласно това, като може да бъде променяна в съответствие с Договора.

14.2 Авансово плащане

Възложителят трябва да направи авансово плащане, като безлихвен заем за мобилизация и проектиране, когато Изпълнителят представи гаранция в съответствие с тази подточка. Цялото авансово плащане, броя и времето на вноските (ако са повече от една), и подходящите валути и пропорции, трябва да бъдат определени в Приложението към офертата.
Ако и докато Възложителят не получи това обезпечение, или цялата сума на авансовото плащане не е определена в Приложението към офертата, тази подточка няма да се прилага.

Инженерът трябва да издаде Сертификат за междинно плащане за първата вноска, след като получи Отчет (по подточка 14.3 [Искане за междинни плащания]), и след като Възложителят получи (-) Гаранцията за изпълнение в съответствие с подточка 4.2 [Гаранция за изпълнение], и (–) Обезпечение, дадено във форма и от лице, одобрени от Възложителя.Това обезпечение трябва да бъде със стойности и във валути, равни, респ. еднакви с тези на авансовото плащане.

Обезпечението ще бъде валидно до връщането на авансовото плащане, но неговата стойност прогресивно ще намалява със сумите, платени обратно от Изпълнителя, както е отбелязано в Сертификатите за плащане. Ако условията на гаранцията специфицират датата, на която задължението на лицето-гарант или поръчител се погасяват /”дата на погасяване”/ и авансовото плащане не е било върнато до 28 дни преди датата на погасяване, Изпълнителят следва съответно да продължи срока на обезпечението, докато авансовото плащане не бъде върнато.
Авансовото плащане следва да бъде възстановено чрез процентни приспадания в Сертификатите за плащане. Освен ако не са определени други проценти в Приложението към офертата:
а) удръжките ще започнат в Сертификатите за плащане, в които сумата от всички удостоверени междинни плащания (като се изключат авансовите плащания и удръжките и връщането на задържаните суми) надхвърлят десет процента (10%) от приетата Договорна Сума без Временните суми; и
б) трябва да бъдат правени удръжки с амортизационната стойност от една четвърт (25%) от сумата на всеки Сертификат за плащане (като се изключват авансовите плащания и удръжките и връщането на задържаните суми) във валутите и пропорциите на авансовото плащане, дотогава, докато авансовото плащане бъде възстановено.
Ако авансовото плащане не бъде върнато преди издаването на Сертификата за приемане за Работите или преди прекратяването на основание на точка 15 [Неизпълнение на Изпълнителя], Точка 16 [Неизпълнение на Възложителя] или Точка 19 [Непреодолима сила] /в зависимост от това какъв е случаят/ целият неплатен остатък става незабавно изискуем и платим от Изпълнителя на Възложителя.

14.3 Искане за междинни плащания

Изпълнителят трябва да представи Отчет в 6 екземпляра на Инженера след края на срока за плащане, указан в Договора, а ако не е посочен – в края на всеки месец, във форма, одобрена от Инженера, показваща в детайли стойностите, които Изпълнителят счита, че има право да получи, заедно с подкрепящи ги документи, включващи доклад за напредъка през този период, в съответствие с подточка 4.21 [Доклади за напредъка].
Отчетът трябва да включва следните елементи, изразени в различните валути, в които Договорната цена е платима, в посочената последователност:
а) изчислената договорна цена на извършените Работи и представените Документи на Изпълнителя до края на месеца (включваща Изменения, но не и стойностите, описани в подточки /б/ до /ж/ по-долу);
б) всяка стойност, която трябва да бъде добавена или извадена при промени в законодателството или промени в цените, в съответствие с подточка 13.7 [Приспособяване при промени в законодателството] и подточка 13.8 [Приспособяване при промени в цените];
в) всяка сума, която следва да бъде приспадната за задържане, изчислена чрез прилагането на процента на задържане, указан в Приложението към Офертата, върху общия размер на горепосочените суми, докато задържаната от Възложителя сума достигне лимита на задържани пари (ако има такъв), определен в Приложението към Офертата;
г) всяка сума, която следва да бъде добавена и извадена за извършване на авансовите плащания и за тяхното връщане в съответствие с подточка 14.2 [Авансови плащания];
д) всяка сума, които трябва да се прибавят или извадят за механизация и материали съгласно подточка 14.5 [Механизация и материали, предназначени за Работите];
е) други добавки или отбиви, които може да са станали дължими в съответствие с Договора или на друго основание, включително тези по Точка 20 [Искове, спорове и арбитраж] и
ж) приспадането на сумите, включени в предходни Сертификати за плащане.
14.4 Таблица/Схема/ на плащанията

Ако Договорът включва Таблица/Схема/ на плащанията, която да специфицира вноските, чрез които Договорната цена ще бъде изплащана, тогава, освен ако друго не е указано в Таблицата:
а) вноските, предвидени в Таблицата за плащанията, следва да бъдат изчислените договорни стойности за целите на подпараграф “/а/” на подточка 14.3 [Искане за Сертификати за междинни плащания ];
б) условията на подточка 14.5 [Механизация и материали, предназначени за Работите], няма да се прилагат;
в) ако тези вноски не са определени чрез отнасяне към действителния напредък, постигнат при изпълнение на Работите или ако се констатира, че действителният напредък е по-малък от този, върху който Таблицата на плащанията е била базирана, Инженерът може да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], за да съгласува или сам реши ревизираните вноски, които следва да отчитат степента, в която напредъкът е по-малък от този, върху който вноските са били първоначално базирани.
Ако Договорът не съдържа Таблица на плащанията, Изпълнителят представя необвързващи прогнози за плащанията, които той очаква да станат дължими през всяко тримесечие. Първата прогнозна оценка следва да бъде представена в рамките на 42 дни от Датата на започване. Ревизирани оценки трябва да бъдат депозирани всяко тримесечие, докато Сертификатът за приемане на Работите не бъде издаден.

14.5 Механизация и материали, предназначени за Работите

Ако тази подточка се използва, Сертификатът за междинно плащане трябва да включва, съгласно подпараграф (д) на подточка 14.3, (-) сумата за механизация и материали, които са били изпратени на Строителната площадка за извършване на Постоянните работи, и (–) намаление когато договорната стойност на тази механизация и материали е включена като част от Постоянните работи съгласно подпараграф (а) на подточка 14.3 [Искане за Сертификати за междинни плащания].
Ако списъците, съдържащи се в подпараграф (б) (-) или (в) (-) по-долу не са включени в Приложението към Офертата, тази подточка няма да се прилага.
Инженерът трябва да изчисли и да удостовери всяко допълнение, ако той сметне, че следните изисквания са изпълнени:
(а) Изпълнителят:
– пази достатъчни данни (включително заповеди, разписки за разходи използването на механизацията и материалите), които могат да бъдат проверени и
– е представил изявление за Разходите около придобиването и транспортирането на механизация и материали на Строителната площадка, подкрепено от нужните доказателства;
а също така:
(б) съответните механизация и материали:
– са описани в Приложението към Офертата и следва да бъдат заплатени при превозването им;
– са били изпратени в страната, на път за Площадката, съгласно Договора; и
– са описани във фактура или друго доказателство за превоз, която е била предадена на Инженера заедно с доказателство за плащането на товара и застраховката, както и други документи, които могат разумно да бъдат поискани, вкл. банкова гаранция във форма и издадена от лице, одобрено от Възложителя в суми и валути, които се равняват на дължимата стойност според тази подточка: тази гаранция може да бъде във форма, подобна на тази от подточка 14.2 [Авансово плащане] и ще бъде валидна докато механизацията и материалите не бъдат доставени на Строителната площадка и защитени от загуби, вреди или влошаване;
или
(в) съответните механизация и материали:
– са тези, които са описани в Приложението към Офертата, да бъдат заплатени при доставянето им на Строителната площадка и
– са доставени и складирани на Строителната площадка и са защитени от загуби, вреди или влошаване съгласно Договора.
За да бъде удостоверена, допълнителната сума трябва да се равнява на осемдесет процента от стойността, определена от Инженера, за механизацията и материалите (включително доставянето им до Площадката), като се взимат предвид споменатите документи в тази подточка и договорната стойност на механизацията и материалите.
Валутите за тази допълнителна сума трябва да бъдат същите като тези, в които ще бъде дължимо плащането, когато е включена договорната стойност съгласно подпараграф (а) на подточка 14.3 [Искане за Сертификати за междинни плащания]. Сертификатът за плащане трябва да включва необходимите намаления в цената, които ще се равняват и ще бъдат в същите валути като тази допълнителна сума за съответните механизация и материали.

14.6 Издаване на Сертификати за междинни плащания

Не следва да се извършва никакво плащане или удостоверяване, докато Възложителят не получи и не одобри Гаранцията за изпълнение. След това, Инженерът трябва да определи до 28 дни след получаването на Отчет и придружаващите го документи, да изпрати на Възложителя Сертификат за междинно плащане, съдържащ сумата, която Инженерът определя, че е дължима, заедно с подкрепящите я документи.
Освен това, преди издаването на Сертификата за приемане на Работите, Инженерът не е обвързан да издава каквито и да било Сертификати за междинни плащания, ако стойността, която иначе се дължи, би била /след задържането и други приспадания/ по-малка от минималната стойност на
Сертификатите за междинните плащания /ако има такава/, указана в Приложението към Офертата. В този случай, Инженерът трябва да уведоми Изпълнителя.
Сертификатите за междинни плащания не могат да бъдат изцяло задържани по някаква друга причина. Ако по мнение на Инженера:
а) някои от доставените обекти или извършените работи от Изпълнителя не са изцяло в съответствие с Договора, разходите за поправката или заместването им могат да бъдат определени от Инженера и приспаднати от каквато и да е иначе дължима сума ; и/или
б) Изпълнителят не е изпълнил или не изпълнява някаква работа или задължение в съответствие с Договора, и е бил предупреден за това от Инженера, стойността на тази работа или задължение може да бъде определена от Инженера и приспадната от каквато и да било сума, която иначе е дължима.
Инженерът може, в който и да било Сертификат за плащане, да направи корекция или изменение, което е трябвало да бъде направено на някой предишен Сертификат за плащане. Плащането не трябва да се приема като индициращо приемане, одобрение, съгласие или удовлетворение на Инженера.
14.7 Плащания

Възложителят следва да плати на Изпълнителя :
а) първата вноска на авансовото плащане в срок от 42 дни след като двете Страни подпишат Договорното споразумение или в срок от 21 дни след като Възложителят получи документите в съответствие с подточка 4.2 [Гаранция за изпълнение] или подточка 14.2 [Авансово плащане], което от тях е по-късно;
б) сумите, които се дължат по всеки Сертификат за междинно плащане, различен от Сертификата за окончателно плащане в срок от 56 дни след като Инженерът получи Отчета и подкрепящите го документи; и
/в/ дължимата сума според Сертификата за окончателно плащане в срок от 56 дни от получаване от Възложителя на този Сертификат за плащане.
Плащането на всяка от дължимите суми във всяка валута следва да бъде направено по банковата сметка, определена от Изпълнителя, в страната за плащане (за тази валута), определена в Договора.
14.8 Забавени плащания

Ако Изпълнителят не получи плащане в съответствие с подточка 14.7 [Плащания], тогава Изпълнителят придобива правото да получи парични обезщетения, изчислявани месечно върху неплатените суми за срока на забавата. Освен ако не е уговорено друго в Специалните условия, тези парични обезщетения са равни на годишния сконтов процент на централната банка в държавата на валутата на плащане, увеличен с три пункта.
Изпълнителят придобива право върху тези плащания без формално уведомление и без да е необходимо да се позовава на друго свое право или средство за защита.
14.9 Плащане на задържана сума

Когато Сертификатът за приемане бъде издаден за Работите, първата половина от Задържаната сума следва да бъде заплатена Инженера на Изпълнителя. Ако Сертификат за приемане е издаден за Секция или за част от Работите, съответният процент от Задържаната сума трябва да бъде платен. Този процент трябва да бъде две – пети (40%) от частта, изчислена като определената договорна стойност на Секцията или частта от Работите, се раздели на цялата Договорна цена.
Непосредствено след най-късната от датите, на които изтичат Сроковете за уведомяване за недостатъци, остатъчната стойност от Задържаната сума следва да бъде заплатена на Изпълнителя. Непосредствено след датата, на която изтича Срокът за уведомяване за недостатъци за Част от Работите, съответният процент от Задържаната сума трябва да бъде платен. Този процент трябва да бъде две – пети (40%) от частта, изчислена като определената договорна стойност на Секцията или частта от Работите, се раздели на цялата Договорна цена.
Независимо от това, ако някаква работа остане за извършване, съобразно точка 11 [Отговорност за недостатъци], Инженерът е оправомощен да задържи прогнозните разходи за тази работа, докато не бъде довършена.
Когато се изчисляват тези проценти, не трябва да се взимат предвид каквито и да било приспособявания по подточка 13.7 [Приспособяване при промени в законодателството] и подточка 13.8 [Приспособяване при промени в цените].

14.10 Отчет при завършването

В срок от 84 дни след получаване на Сертификата за приемане на Работите Изпълнителят трябва да представи на Инженера 6 /шест/ екземпляра от Отчета при завършването със съответни документи, в съответствие с под-точка 14.3 [Искане за междинно плащане], който да показва:
а) крайната оценка на цялата извършена в съответствие с Договора работа до датата, указана в Сертификата за приемане на Работите;
б) някакви допълнителни суми, които Изпълнителят счита, че са му дължими; и
в) прогноза за каквито и да било други суми, които Изпълнителят счита, че ще станат дължими към него, съобразно Договора. Прогнозните суми следва да бъдат показани отделно в този Отчет при завършването.
Инженерът следва тогава да уведоми писмено Изпълнителя в съответствие с подточка 14.6 [Междинни плащания].

14.11 Искане за окончателно /заключително/ плащане

В срок от 56 дни след получаването на Сертификата за изпълнение Изпълнителят следва да представи 6 екземпляра от заключителна проектосметка с подкрепящи я документи, която да показва в детайли във форма, одобрена от Възложителя :
а) стойността на цялата работа, извършена съобразно Договора;
б) каквито и да било допълнителни суми, които Изпълнителят счита, че му се дължат в съответствие с Договора или на друго основание.
Ако Инженерът не се съгласи с или не може да провери някоя част от заключителната проектосметка, Изпълнителят следва да представи необходимата допълнителна информация, която може да бъде разумно изискана от Инженера и да направи онези промени в проектосметката, по които е постигнато съгласие с Инженера. В този случай Изпълнителят трябва да подготви и представи на Инженера заключителната сметка, така както е съгласувана. Тази съгласувана сметка се обозначава в тези Условия като “Заключителен отчет“ .
Ако последват спорове между Инженера и Изпълнителя и се направят промени, одобрени от тях, в заключителния отчет, очевидно е, че съществува спор между тях. Инженерът трябва да достави на Възложителя (както и копие за Изпълнителя) Сертификат за междинно плащане за одобрените части от Заключителния отчет.
След това, ако спорът най-накрая е решен съобразно подточка 20.4 [Получаване на решение от Арбитражен съд] или подточка 20.5 [Приятелско споразумение], Изпълнителят трябва да изготви и предостави на Възложителя (с копие за Инженера) Заключителния отчет.

14.12 Потвърждение

Когато представя Заключителната сметка, Изпълнителят трябва да представи писмено Потвърждение относно това, че общата сума на Заключителния отчет представя пълно и окончателно уреждане на всички парични задължения към Изпълнителя по Договора. Това потвърждение може да предвижда, че то ще влезе в сила, когато Изпълнителят получи Гаранция за изпълнение и остатъчната стойност от тази обща сума.

14.13 Заключително плащане

В 28-дневен срок след получаването на Крайния отчет и писмено освобождаване от длъжността съгласно подточка 14.11 [Искане за заключително плащане] и подточка 14.12 [Освобождаване], Инженерът трябва да издаде на Възложителя Сертификата за заключително плащане, който ще определя:
(а) сумата, която е дължима накрая;
(б) след като издаде документ на Възложителя за всички суми, които са били платени преди това от Възложителя и за всички суми, които са дължими на Възложителя, разликата (ако има), която се полага на Изпълнителя от Възложителя или обратното, в зависимост от случая.
Ако Изпълнителят не е подал заявление за Сертификат за заключително плащане съгласно подточка 14,11 [Кандидатстване за Сертификат за заключително плащане] и подточка 14.12 [Освобождаване], Инженерът може да изиска от Изпълнителя да го направи. Ако Изпълнителят не успее да се справи в 28-дневен срок, Инженерът трябва да издаде Сертификат за заключително плащане за сума, която според него се полага.

14.14 Погасяване на отговорността на Възложителя

Възложителят не носи отговорност пред Изпълнителя за какъвто и да било проблем, произтичащ от (или свързан с) Договора или Изпълнението на Работите, вън от отговорността, произтичаща от задълженията на Възложителя за обезщетяване, освен ако Изпълнителят не е включил искане за това:
а) в Заключителния отчет, а също така
б) (с изключение на проблемите, които възникват след издаването на Сертификата за приемане на Работите) в Отчет при завършването, описана в подточка 14.10 [Отчет при завършването].
Тази подточка не ограничава отговорността на Възложителя за неизпълнение при измама, умисъл или груба небрежност от негова страна.

14.15 Валута за плащане

Договорната цена трябва да бъде заплатена във валутата или валутите, определена (и) в Договорното споразумение. Освен ако не е договорено друго в Специалните условия, при наличие на повече от една валута, плащанията трябва да бъдат извършвани както следва:
а) ако Договорната цена е отразена само в Местна валута:
1) съотношението и количеството на Местната и Чуждата Валута и фиксирания обменен курс, използван за изчисляване на плащанията, ще бъдат установени в Договорното Споразумение, освен ако не е предвидено друго, договорено между двете Страни:
2/ плащанията и удръжките съгласно подточка 13.5 [Временни суми] и Подточка 13.7 [ Приспособяване при промени в законодателството] ще бъдат извършвани в подходяща валута и съотношение и
3/ други плащания и удръжки /неустойки/ в съответствие с разпоредбите на подпараграфи а) до д) на подточка 14.3
[Искане за междинни плащания] ще бъдат извършвани във валути и съотношения, предвидени в Подточки 1/ и 2/ по-горе.
б/ заплащането за причинените щети, регламентирано в Специалните условия ще се извършва във валутите и съотношенията, предвидени в тези Условия;
в/ други плащания от Изпълнителя на Възложителя ще бъдат извършвани във валутата, използвана от Възложителя или в тази валута, за която са се споразумели двете Страни;
г/ ако дадено количество, платимо от Изпълнителя на Възложителя в определена валута, превишава сумата, дължима от Възложителя на Изпълнителя в тази валута, Възложителят има право да удържи разликите в сумите от другите такива суми, платими на Изпълнителя в други валути;
д/ ако не са предвидени в Приложението към офертата обменни курсове, те ще бъдат действащите към Основната Дата и определени от Централната банка на Страната.

Централната банка на Страната.

15.1 Уведомяване за поправка

В случай на неизпълнение на дадено договорно задължение от страна на Изпълнителя, Инженерът има право да уведоми писмено Изпълнителя, като поиска поправяне на недостатъците в посочения разумен срок.
15.2 Разваляне на договора от Възложителя

Възложителят има право едностранно да прекрати Договора, ако Изпълнителят:
/а/ не спази разпоредбите на подточка 4.2 [Гаранции за изпълнение] или съобразно съобщението по подточка 15.1 [Уведомяване за поправка];
/б/ покаже намерение за неизпълнение на негово договорно задължение;
/в/ необосновано не изпълни:
1/ осъществяването на работите в съответствие с точка 8 [Начало, закъснение и спиране] или
2/ не спази изискването за съобщение съгласно подточка 7.5 [Отхвърляне] или Подточка 7.6 [Ремонтни работи] в 28-дневен срок от получаването му;
/г/ сключва договор с Подизпълнители, като отстъпва изпълнението на цялата Работа или сключва Договор без необходимото съгласие /от страна на Възложителя/;
/д/ изпада в състояние на банкрут или неплатежоспособност, започнато е производство по несъстоятелност, като е взето съответното решение или са наложени административни мерки, сключени са споразумения с кредиторите му, назначен е синдик, мениджър, който да изпълнява задълженията му и да удовлетворява кредиторите му, или ако дадено действие е извършено или настъпи определено събитие, или
/е/ дава или предлага да даде /пряко или косвено/ на което и да е физическо лице каквато и да е имуществена облага /подкуп/, дар, парично възнаграждение, комисионна или друга вещ с имуществена стойност, като подбуда /подстрекателство/ или отплата:
1/ за действие или бездействие във връзка с настоящия Договор или
2/ за извършване или отказ от извършване на услуга, задължение на което и да лице във връзка с Договора
и ако някой от персонала на Изпълнителя, агенти или подизпълнители даде или откаже да даде /пряко или косвено/ на което и да е лице какъвто и да е подкуп или дар, както е предвидено в тази подточка /2/; Освен това тези незаконни дарове и облаги на персонала, Възложителят има правото да откаже приемането на изпълнението.
При настъпването на някое от тези събития или обстоятелства Възложителят има право, като даде 14-дневно предизвестие на Изпълнителя, да прекрати Договора и да отстрани Изпълнителя от обекта. Освен това, в случаите на подточки д/ и е/ Възложителят има право, чрез съобщение да прекрати Договора незабавно.
Решението на Възложителя за прекратяване/разваляне не ограничава упражняването на другите негови права – по настоящия Договор или в други случаи.
Изпълнителят в този случай е длъжен да напусне Обекта и да предаде всички поискани стоки, всички документи на Изпълнителя и цялата техническа документация /скици, чертежи и др./, изработени от или за него, на Възложителя.
Освен това Изпълнителят е длъжен да направи всичко необходимо за доброто изпълнение на дадените му от страна на Възложителя указания, съдържащи се в съобщението: 1) за сключването на договор с подизпълнител и 2) за запазване на живота и собствеността или за безопасността на работите.
След развалянето на Договора, Възложителят може да довърши работите и/или да наеме друг за това. Възложителят и тези упълномощени лица имат правото да използват всички стоки, суровини и материали, документите на Изпълнителя и другата техническа документация, изработена от или за сметка на Възложителя.
Възложителят е длъжен да уведоми, че оборудването на Изпълнителя и временните работи ще бъдат върнати на Изпълнителя на или близо до обекта. Възложителят е длъжен да осигури тяхното преместване на свой риск и за своя сметка. Ако до този момент, Възложителят не е изпълнил изискуемо и ликвидно парично задължение към Изпълнителя, упражняването на предвидените по-горе субективни права може да бъде ограничено, отменено, от страна на Изпълнителя, за да осигури плащане. Всяка разлика в плащанията в такъв случай ще бъде заплащана на Изпълнителя.

15.3 Оценка към датата на разваляне на Договора

Възможно най-скоро след като съобщението за разваляне съгласно подточка 15.2 [Разваляне на Договора от Възложителя] е породило действие, Възложителят спазва процедурата на подточка 3.5 [Решения], за да одобри или потвърди стойността на работите, стоките и документите на Изпълнителя, както и на всички други парични суми, дължими на Изпълнителя за извършената в съответствие с Договора работа.

15.4 Плащане след разваляне на Договора

След узнаване на съобщението за разваляне в съответствие с подточка 15.2 [Разваляне на Договора от Възложителя] от Изпълнителя, Възложителят има право да:
/а/ действа съгласно подточка 2.5 [Искове на Възложителя];
/б/ откаже по-нататъшни плащания на Изпълнителя до заплащане на разходите за дизайн, изпълнение, довършване и отстраняване на недостатъците и заплащане на дължимите неустойки, поради забава при изпълнение на договорно задължение /ако има такива/ и всички други предвидени разходи, заплатени от Възложителя, и/или
/в/ заплащане от Възложителя на всички претърпени загуби и всички други разходи във връзка с довършването на работите, след получаване на одобрение за всяка парична сума, дължима на Изпълнителя по подточка 15.3 [Оценка към датата на разваляне]. След заплащането на всички загуби и непредвидени разходи, Възложителят трябва да заплати разликите на Изпълнителя.
15.5 Право на Възложителя да развали Договора

Възложителят има право да развали договора по всяко време по своя инициатива, като уведоми за такова разваляне Изпълнителя. Прекратяването поражда правно действие в 28-дневен срок от последния ден, в който Изпълнителя получи това съобщение или Възложителят върне гаранцията за ипълнение. Възложителят няма право на едностранно прекратяване на Договора съгласно тази подточка, за да изпълни работите сам или да наеме друг Изпълнител за тази цел.
След това разваляне на Договора Възложителят действа съобразно разпоредбите на подточка 16.3 [Прекъсване на работата и преместване на оборудването на Изпълнителя] и е длъжен да заплати съобразно под-точка 19.6 [Избирателно прекратяване, плащане и пускане в употреба].
16.1 Право на Изпълнителя да прекрати временно работата

В случай, че Възложителят не успее да издаде сертификат съгласно под-точка 14.6 [Издаване на сертификати за междинно плащане] или не спази подточка 2.4 [Финансови споразумения на Възложителя] или подточка14.7 [Плащания] Изпълнителят може, след като уведоми Възложителя поне 21 дни преди това, да прекрати временно (или да увеличи сроковете на изпълнение на работата), докато не получи от Възложителя Сертификат за заплащане, приемливо доказателство или заплащане, в зависимост от случая и от съдържанието на предизвестието.
Това действие не дерогира правото на Изпълнителя на финансови искове по подточка 14.8 [Забавено плащане] и правото на прекратяване по под-точка 16.2 [Прекратяване от Изпълнителя].
Ако впоследствие Изпълнителят получи такъв Сертификат за плащане или такова доказателство или плащане (съгласно тази подточка, по-горе), преди изпращането на предизвестие за прекратяване, Изпълнителят е длъжен да възобнови нормалния темп на работа, възможно най-скоро.
В случай, че Изпълнителят изпадне в забава и/или претърпи разходи в резултат на временното прекратяване (неспазване на Програмата за изпълнение) на работата съгласно тази подточка, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и има право съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] на:
а) удължаване на времето за всяко забавяне на завършването по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
б) възстановяване на всички разходи плюс разумна печалба, които се включват в договорната цена.
След получаването на предизвестието Инженерът трябва да продължи съгласно подточка 3.5 [Решения], като се съгласи или реши съответно тези обстоятелства.

16.2 Прекратяване от Изпълнителя

Изпълнителят има право да прекрати Договора, в случай, че:
а) Изпълнителят не е получил приемливо доказателство в 42-дневен срок след изпращането на предизвестието по подточка 16.1 [Право на Изпълнителя да прекрати временно работата], в нарушение на предвиденото в подточка 2.4 [Финансови споразумения на Възложителя];
б) в 56-дневен срок от получаване на отчета и приложените документи от Инженера не издаде съответен Сертификат за плащане;
в) Изпълнителят не е получил дължимата сума в срок от 42 дни след изтичането на периода, определен в подточка 14.7 [Плащания], през който е трябвало да бъде извършено плащането (с изключение на случаите по подточка 2.5 [Искове на Възложителя]);
г) Възложителят наруши разпоредбите на подточка 1.6 [Договорно споразумение] или на подточка 1.7 [Прехвърляне] или по друг начин съществено наруши Договора;
д) продължителното прекратяване засегне цялостно работата, предвидено в подточка 8.11 [Продължително прекратяване] или
е) Възложителят изпада в състояние на банкрут или неплатежоспособност, започнато е производство по несъстоятелност, като е взето съответното решение или са наложени административни мерки, сключени са споразумения с кредиторите му, назначен е синдик или ако дадено действие е извършено или настъпи определено събитие, което /в съответствие с разпоредбите на приложимото право/ поражда същите правни последици по отношение на всяко от посочените по-горе действия или обстоятелства.
При настъпването на всеки от тези случаи или обстоятелства, Изпълнителят може с 14-дневно предизвестие да прекрати Договора. В случаите на (г) и (д) има право да прекрати Договора незабавно.

16.3 Прекъсване на работата и преместване на оборудването на Изпълнителя

След като известието за прекратяване по подточка 15.5 [Право на прекратяване от Възложителя], по подточка 16.2 [Прекратяване от Изпълнителя] или по подточка 19.6 [Факултативно прекратяване, плащане и освобождаване] е породило правните последици, Изпълнителят трябва незабавно да:
а) прекъсне всякаква по-нататъшна работа, освен работа, за която е бил инструктиран от Възложителя, отнасяща се до предпазване на живота или собствеността, или за безопасността на работите;
б) предаде Документите на Изпълнителя, механизацията, материалите и другите работи, за които му е било заплатено и
в) да премести всички други стоки от строителната площадка, освен нужните за безопасността и да напусне площадката.

16.4 Обезщетение за прекратяване

След като полученото предизвестие за прекратяване по подточка 16.2 [Прекратяване от Изпълнителя] влезе в сила Възложителят трябва незабавно да:
а) върне гаранциите за изпълнение на Изпълнителя;
б) плати на Изпълнителя съгласно подточка 19.6 [Факултативно прекратяване, плащане и освобождаване] и
в) изплати на Изпълнителя всички печалби, други загуби или вреди, понесени от Изпълнителя, вследствие на това прекратяване.

17.1 Обезщетения

Изпълнителят трябва да осигури Възложителя, Инженера и другите работници и агенти срещу всякакви искове, вреди (имуществени и неимуществени, включително законните такси и разходи), възникващи вследствие на Работите, включително проекта на Изпълнителя, изпълнението, завършването и отстраняването на недостатъците.
Тези задължения за обезщетение трябва да бъдат ограничени, освен в случаите на инцидент или нараняване на Работниците на Изпълнителя, като исковете и вредите са:
а) определени като телесни наранявания, заболявания, болест или смърт или като щета или загуба на собственост (извън Работите), включващи следваща загуба и
б) причинена от нарушение на Договора небрежност или други обстоятелства, предвидено в приложимото право и извършени от Изпълнителя или който нает от Изпълнителя работник или друго лице, или за когото Изпълнителят е отговорен на друго основание.
Възложителят е длъжен да обезщети и освобождава от отговорност Изпълнителя и неговия Персонал по б. (г) на подточка 18.3 [Застраховка срещу наранявания на лица и повреждане на собствеността].

17.2 Грижа на Изпълнителя за работите

Изпълнителят носи пълна отговорност за грижите за Работите и стоките от деня на започване до деня на издаване на (или на приетия за издаден) Сертификата за приемане на работите, когато отговорността се прехвърля на Възложителя. Ако се издава (или ще бъде издаден) Сертификат за част от Работите, отговорността за тази част преминава върху Възложителя.

След като отговорността е прехвърлена на Възложителя, Изпълнителят носи отговорност за всяка работа, която остава на датата за издаване на Сертификата, до обявяването й от Инженера за завършена.

При настъпването на загуби или щети на Работите, стоките или документите на Изпълнителя, през периода в който Изпълнителят отговаря за тях и причините не са предвидени в подточка 17.3 [Рискове на Възложителя], Изпълнителят трябва да възстанови загубите или щетите за негова сметка, като Работите, стоките и документите на Изпълнителя съответстват на договорните клаузи.
Изпълнителят също така е отговорен за всички загуби или щети, причинени от него след издаване на Сертификата за приемане.

17.3 Рискове на Възложителя

Рисковете на Възложителя са:
а) война, враждебни действия (независимо дали е обявена война или не), нахлуване, действия на външни врагове вътре в страната;
б) въстание, революция, тероризъм, военен и граждански преврат или гражданска война;
в) бунт, размирици или вълнения, предизвикани от лица, извън персонала на Изпълнителя или други лица, работещи на строителната площадка и/или по работите;
г) йонизиращи радиации или замърсяване с радиоактивност от ядрено гориво или от изтичането на ядрено гориво, радиоактивна токсична експлозия или други опасни свойства на ядрени съединения или техни компоненти, с изключение на отговорността на Изпълнителя за използването на радиоактивни материали;
д) звукови и ултразвукови вълни, причинени от самолети или други летателни апарати;
е) използване или заемане от Възложителя на част от временните работи, ако не е предвидено в договора;
ж) проект на част от Работите от персонала на Възложителя или на други лица, за които Възложителят е отговорен и
з) непреодолима сила /непредвидими природни бедствия, срещу които един опитен изпълнител не би могъл да вземе предварителни предпазни мерки/.

17.4 Последици от рисковете на Възложителя

Ако вследствие на някой от рисковете по подточка 17.3 / по-горе/ настъпят щети на Работите, стоките или документите на Изпълнителя, Изпълнителят трябва незабавно да извести Инженера и да възстанови загубите или щетите според изискванията на Инженера.
Ако Изпълнителят изпадне в забава или претърпи разходи от възстановяване на тези щети, Изпълнителят трябва да извести Инженера, като има право, съгласно подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] на:
а) удължаване на времето за всяко такова забавяне, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
б) заплащане на направените разходи, което се добавя в Договорната цена. В случаите (е) и (ж) на подточка 17.3 [Рискове на Възложителя] се начислява нормална печалба върху тези разходи.
След получаването на второто предизвестие Инженерът трябва да действа съгласно подточка 3.5 [Решения], като установи и одобри наличието на тези обстоятелства.

17.5 Права на интелектуална и индустриална собственост

В тази подточка “посегателство” означава посегателство (или установено нарушение) върху всеки патент, регистриран проект, авторско право, търговска марка, търговско име, търговска тайна или друго право на интелектуална собственост, свързано с Работите; “искове” означава искове (или последиците от исковете), които предполагат нарушаване на субективни права.
Когато едната Страна не предяви иск към другата Страна в срок от 28 дни след получаване на съобщението за иска, се смята, че първата страна се отказва от правото си на обезщетение по тази подточка.
Възложителят трябва да обезщетява и осигурява Изпълнителя срещу всички искове:
а) неизбежна последица от спазването на Изпълнителя на изискванията Възложителя или
б) резултат от използването на всякакви работи от Възложителя:
– за непредвидени в Договора цели или
– неизпълнение на задължения на Изпълнителя за доставка, независимо от подизпълнителите, ако това неизпълнение не е по вина на изпълнителя преди основната дата или не е предвидено в Договора.
Изпълнителят трябва да обезщети Възложителя за други искове, които възникват от и във връзка с (-) производство, използване, продаване или внасяне на вещи, механизация, оборудване или др. елемент на Работите или (–) за проект, за който отговаря Изпълнителят. Ако едната Страна трябва да получи обезщетение по тази подточка, обезщетяващата Страна може (за своя сметка) да води преговори за уреждане на исковете и да сключва споразумения в съдебния процес или арбитража. Другата Страна е длъжна, по вина и за сметка на обезщетяваща Страна, да я подпомага при уреждането на исковете. Тази друга Страна (и нейния персонал) не трябва да правят признания, които накърняват правата и интересите на обезщетяващата Страна, освен ако тази Страна не се е справила с провеждането на преговори, съдебен процес или арбитраж, по молба на другата Страна.

17.6 Ограничаване на отговорността

Никоя Страна не е отговорна пред другата Страна за загуба при използването на Работите, печалба, договор или всяка пряка или косвена вреда, която може да бъде понесена от другата Страна във връзка с Договора, освен посочените в подточка 17.1 [Обезщетения] или в случай на прекратяване съгласно точка 16 [Неизпълнение на Възложителя].
Пълната отговорност на Изпълнителят към Възложителя във връзка с Договора, освен посоченото в подточка 4.19 [Електричество, водоснабдяване и газ], подточка 4.20 [Оборудване на Възложителя и безплатен материал], подточка 17.1 [Обезщетения] и подточка 17.5 [Права на интелектуална и индустриална собственост], не трябва да надхвърля сумата, посочена в Специалните условия или (ако не е посочена сума) Договорната цена, определена в Договорното споразумение.
Тази подточка не ограничава отговорността в случаите на умишлено или небрежно поведение на неизпълняващата задълженията си Страна.
18.1 Основни изисквания за застраховане

В тази точка “застраховаща Страна” означава за всеки вид застраховка, Страната, отговорна за сключване на застраховката, определена в съответната подточка.
В случаите, когато Изпълнителят е застраховащата Страна, всяка застраховка трябва да бъде сключена, като условията трябва да бъдат одобрени от Възложителя. Тези условия трябва да бъдат съвместими с условията, установени от двете страни преди да подпишат Договорното споразумение. Това договаряне на условията трябва да предшества приемане на условията по тази точка.
В случаите, когато Възложителят е застраховащата Страна, всеки застрахователен договор трябва да бъде сключен, като условията трябва да бъдат съвместими с клаузите на Специалните условия.
Ако застрахователната полица изисква общо осигуряване, покритието следва да се отнася отделно за всяка от осигурените страни, така както ако отделната застрахователна полица би била издадена за всяка от общо застрахованите страни. Ако полицата изисква допълнително осигуряване срещу съответен застрахователен риск, посочени в допълнението към застраховката и визирани в тази точка, Възложителят ще действа по тази полица от името на тези две допълнително осигурени страни, те нямат право да получат плащания пряко от Осигурителя /Застрахователя/ или да имат преки отношения с последния и Застраховащата страна е длъжна да изисква всички допълнителни осигуровки /общи/, в съответствие с условията, изложени в полицата.
Всяка полица, сключена срещу загуби или вреди, осигурява плащане във валутите, предвидени за поправяне на вредите. Получените от Застрахованите плащания трябва да бъдат използвани по предназначение.
Осигуряващата Страна трябва, спазвайки съответните срокове, предвидени в Специалните условия /изчислени от датата на започване/, предоставяйки на другата Страна:
/а/ доказателство, че застраховките, предвидени в тази точка, са сключени и
/б/ копия от застрахователните полици за застраховките, описани в подточка 18.2 [Застраховка за работи и оборудването на Изпълнителя] и подточка 18.3 [Застраховки срущу нараняване на лица или унищожаване на собственост].
Когато всички застрахователни премии са платени, осигуряващата Страна трябва да предостави доказателство за плащане на тази друга Страна.
Всяка страна трябва да спазва изискванията, съдържащи се в застрахователните полици. Осигуряващата страна е длъжна да уведомява Застрахователите за всяко релевантно изменение в изпълнението на Работите и да даде гаранции, че застраховката е направена в съответствие с разпоредбите на тази точка.
Никоя от Страните няма право да прави материална замяна по време на действие на която и да е от сключените застраховки без предварително одобрение от другата Страна. Ако даден Застрахован направи /или се опита да направи/ каквато и да замяна, Страната, която е уведомена първа от Застрахователя е длъжна незабавно да съобщи на другата Страна по договора.
Всяка от Страните има право (по своя воля и без ущърб на никое друго право или задължение) да измени застраховката за дължимото покритие и да изплати дължимите надбавки. Осигуряващата Страна трябва да плати количествата на тези надбавки на другата Страна и договорната цена трябва да бъде приспособена съответно.
Нищо в тази точка не ограничава задълженията и отговорностите на Изпълнителя или на Възложителя, при условията на Договора или по друг начин. Всяко количество, което не е осигурено или не е покрито от осигурителите, трябва да бъде понесено от Изпълнителя и/или Възложителя в съответствие с тези задължения и отговорности. Освен това, ако осигурителната Страна не успее да измени и да запази в сила застраховка, която е възможна и която е задължително да бъде в сила и да сключена съобразно изискванията на Договора и другата Страна, нито потвърждава, нито изменя застраховката за дължимото покритие, всички пари, които трябва бъдат върнати по тази застраховка трябва да бъдат платени от тази осигурителна Страна.

18.2 Застраховка за Работи и оборудването на Изпълнителя

Осигурителната страна трябва да застрахова Работите, механизацията, материалите и документите на Изпълнителя за цялата стойност, включваща цената на разрушаването, премахването на отломки, заплащането на хонорари и печалба. Застраховката влиза в сила от датата, на която доказателствата по подпараграф (а) на подточка 18.1 [Главни изисквания за застраховки] са представени до датата на издаване на Сертификата за предаване на Работите.
Осигуряващата Страна трябва да сключи застрахователния договор, за да обезпечи покритието от датата на издаване на Трудовия Сертификат за щети, за които Изпълнителят отговаря, настъпили преди издаването на Сертификата за Предаване и за щети, причинени от Изпълнителя в процеса на другите операции (включително по точка 11 [Отговорност за недостатъци]) и точка 12 [Тестове след завършването]).
Осигурителната страна трябва да застрахова оборудването на Изпълнителя върху пълната възстановителна стойност, включително и доставката до Строителната площадка. За всеки елемент от оборудването на Изпълнителя, застраховката трябва да бъде валидна, когато то е било транспортирано до Строителната площадка и през периода, когато то е на или близо до Строителната площадка.
Ако не е предвидено друго в Специалните условия, застраховките по тази подточка:
а) трябва да бъдат сключени от Изпълнителя като осигурителна страна;
б) трябва да бъдат съвместни от името на Страните, упълномощени да получат плащания от застрахователите, които са задържани или разпределени между Страните и предназначени за поправяне на недостатъците;
в) трябва да покриват всички щети по някоя причина, посочена в подточка 17.3 [Рискове на Възложителя];
г) трябва да покриват загубите и щетите, изброени в подпараграф в) на подточка 17.3 [Рискове на Възложителя] и удръжки за не повече от количеството, посочено в Специалните условия (ако количеството не е определено, този параграф г) не трябва да се прилага) и
д) може, да изключи щета и възстановяване на:
(1) част от Работите, която е с недостатък заради дефект в нейния проект, материал или изработка (но покритието трябва да включва всички други части, които са загубени или унищожени като пряка последица на това дефектно състояние с изключение на предвиденото в подпараграф (2) по-долу);
(2) част от Работите, които са загубени или унищожени, за възстановяване на друга част от Работите, ако тази друга част е в дефектно състояние, заради дефект в нейния проект, материал или изработка;
(3) част от Работите, които са били взети от Възложителя, освен ако Изпълнителят е отговорен за загубата или унищожението и
(4) Стоки, докато не са в Страната, субект по подточка 14.5 [Механизация и материали, предназначени за Работите].
След изтичането на едногодишния срок от основната дата, описаното в под-параграф г) по-горе покритие, престане да бъде налично по чисто търговски причини, Изпълнителят трябва (като осигуряваща Страна) да предупреди Възложителя. Възложителят в този сулучай става: (1) оправомощен субект по подточка 2.5 [Искове на Възложителя] за плащане на равностойно количество при същите търговски условия, като Изпълнителят трябва да е получил плащане за това покритие и (2) да се смята, освен ако не получи покритие по чисто търговски причини, че е одобрил пропуска по подточка 18.1 [Общи изисквания за застраховки].

18.3 Застраховки срещу нараняване на лица или унищожаване на собственост

Осигурителната Страна трябва да застрахова задълженията на всяка Страна срещу загуби, унищожение, смърт или телесни повреди на всяко лице и обект на собственост (освен застрахованите обекти по подточка 18.2 [Застраховка за работи и оборудването на Изпълнителя]) или на някое лице (извън лицата, застраховани по подточка 18.4 [Застраховане на работници]), като последица от изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя или преди издаването на Сертификата за Изпълнение.
Застраховката трябва да бъде ограничена, но за не по-малко от количеството, посочено в Приложението към офертата, без ограничение на броя на случаите. Ако количеството не е посочено, тази подточка не се прилага.
Ако не е предвидено друго в Специалните условия определените в тази подточка застраховки:
а) трябва да бъдат сключени от Изпълнителя като осигурителна Страна;
б) трябва да бъдат сключени съвместно от Страните;
в) трябва да бъдат удължени, за да покриват отговорността за всички загуби и унищожения на собственост (включително собственост на Възложителя, други освен обектите, застраховани по подточка 18.2 [Застраховка за Работи и оборудването на Изпълнителя]), произлизащи от изпълнението на Работите и
г) може да се изключи отговорността, когато тя се поражда от:
(1) правото на Възложителя да изпълнява постоянните работи на, над, под, в и през всяка земя и да заема тази земя за постоянните работи и
(2) щети, които произтичат пряко от задължението на Изпълнителя да изпълни Работите и да отстрани недостатъците и
(3) основание по подточка 17.3 [Рискове на Възложителя], като покритието трябва да е налично в чисто търговски условия.
18.4 Застраховане на работниците

Изпълнителят трябва да сключва застраховки срещу отговорност за загуби и искове, произлизащи от смърт или нараняване на някое лице, наето от Изпълнителя или всеки друг от персонала на Изпълнителя.
Възложителят трябва да бъде обезщетен по тази застрахователна полица, застраховката може да изключи загуби или искове, последиза на действие или бездействие на Възложителя или на персонала на Възложителя.
Застраховката е валидна през целия период, през който персоналът подпомага изпълнението на Работите. За работниците на Подизпълнителя, застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят трябва е отговорен за спазването на тази точка.

19.1 Дефиниция на непреодолимата сила

В тази Точка “Непреодолима сила” означава събитие или обстоятелство (1) извън контрола на Страните; (2) което Страните не са могли да предвидят при сключването на Договора и (3) което, след настъпването Страните не са могли да предотвратят; (4) което не може да се вмени на другата Страна.
Непреодолимата сила може да включва следните обстоятелства до изпълнение на всички посочени по-горе условия:
а) война, враждебни действия (независимо дали война е обявена или не), инвазия, акт на чужди врагове;
б) въстание, тероризъм, революция, бунт, военна или узурпаторска сила или гражданска война;
в) вълнения, смут, безредици, стачка или локаут от лица извън персонала на Изпълнителя и другите работници на Изпълнителя и Подизпълнителите;
г) йонизираща радиация или заразяване с радиоактивни вещества, ако не е причинено от използването на такава радиация или радиоактивност от Изпълнителя;
д) действие на природни сили, като земетресения, урагани, светкавици, тайфуни или вулканична дейност и
е) изменение на законодателството на Страната или официално тълкуване на тези Закони, направени след влизане на Договора в сила.

19.2 Известяване за Непреодолима сила

Ако Страна изпадне в невъзможност за изпълнение на някое от задълженията си по Договора от Непреодолима сила, тя трябва да уведоми другата Страна за настъпването на това събитие или обстоятелство /Непреодолима Сила/ и да определи задълженията, чието изпълнение е или ще бъде спряно. Страната, когато е уведомила, се освобождава от отговорност за изпълнението на тези задължения за срока на действие на Непреодолимата сила.

19.3 Срок на предизвестието

Предизвестието по подточка 19.2 за Непреодолимата сила трябва да бъде изпратено до 14 дни. Едната Страна трябва да уведоми другата Страна, когато престане да действа Непреодолимата сила.
19.4 Задължение за минимизиране на закъснението

Всяка Страна трябва по всяко време да използва всички възможности, за да предотврати закъснение при изпълнението на своите задължения по Договора като последица от Непреодолимата сила.
Без да противоречи на някоя условие по тази точка, Непреодолимата сила не трябва да се прилага към задълженията за плащане на някоя от Страните по Договора.

19.5 Последици от Непреодолимата сила

Ако Изпълнителят спре изпълнението на свои задължения по Договора поради Непреодолимата сила, за което е уведомил по подточка 19.2 [Предупреждение за Непреодолима сила] и изпадне в забава и/или претърпи разход от спирането на изпълнението на тези задължения, Изпълнителят е оправомощен субект по подточка 20.1 [Искове на Изпълнителя] за:
а) удължаване на времето за всяко такова закъснение, ако завършването е или ще бъде забавено по подточка 8.4 [Удължаване на времето за завършване] и
б) плащане на всички разходи, които се включват в Договорната Цена.
След получаването на това съобщение Инженерът трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като го потвърди или одобри.

19.6 Избирателно прекратяване, плащане и пускане в употреба

Ако изпълнението на значителна част от Работите е възпрепятствано за период от 140 дни заради Непреодолимата сила, за което обстоятелство е съобщено по подточка 19.2 [Известяване за Непреодолима сила], всяка Страна може да уведоми другата за прекратяване на Договора. Изпълнителят е длъжен да приеме прекратяването, когато съобщението е направено и Изпълнителят трябва да действа в съответствие с подточка 16.3 [Спиране на работата и премахване на оборудването на Изпълнителя].
При такова прекратяване Инженерът трябва да изчисли стойността на работата и да издаде Сертификат за плащане, включващ:
а) дължимите за извършената работа суми, за която е определена цена в Договора;
б) Разходите за механизация и материали, поръчани за Работите и доставени на Изпълнителя или за чието получаване е отговорен Изпълнителят: тези механизация и материали стават собственост на Възложителя и той е отговорен за тях, когато са платени от Възложителя и Изпълнителят трябва да ги достави на Възложителя;
в) всички други разходи или отговорности, понесени от Изпълнителя в очакване на завършването на Работите;
г) Разход за премахването на Временните Работи и оборудването на Изпълнителя от Строителната площадка и връщането на тези артикули на работите на Изпълнителя в неговата страна (или до друго място на не по-голяма цена); и
д) Разходът за репатриране на персонала на Изпълнителя и работната сила, наета във връзка с Работите на датата на прекратяването.

19.7 Освобождаване от изпълнение по закон

Без да противоречи на друго условие от тази точка, ако някое събитие или обстоятелство извън контрола на Страните (включително и Непреодолима сила) възникне, това прави невъзможно или незаконно за която и да е или и за двете Страни да изпълни своите или техните договорни задължения, или които съгласно приложимото право освобожава от отговорност Страните относно изпълнението на Договора, при уведомление от някоя Страна до другата Страна за такова събитие или обстоятелство:
а) Страните се освобождават от по-нататъшно изпълнение, без да накърнява правата на някоя Страна в съответствие с друго нарушение на Договора и
б) дължимата от Възложителя на Изпълнителя парична сума е идентична с тази по под-очка 19.6 [Избирателно прекратяване, плащане и пускане в употреба] при прекратяване на Договора в този случай.

20.1 Искове на Изпълнителя

Ако Изпълнителят смята, че има право на удължаване на срока за завършване и/или на някакво друго плащане по тези Условия, Изпълнителят трябва да предупреди Инженера в най-ранни срокове, но не по-късно от 28 дни от настъпването на основаниета на иска. Изпълнителят трябва да предаде изискваните документи и допълнителна информация за събитието или обстоятелството.
Изпълнителят трябва да пази такива документи във връзка с изменението на предявен иск на Строителната площадка или на друго място, приемливо за Инженера. Без да признава отгговорността на Възложителя, Инженерът може, след получаването на съобщение по тази подточка, да контролира пазенето на архивите и/или да инструктира Изпълнителя да пази определени архиви. Изпълнителят трябва да позволи на Инженера да инспектира тези архиви и (при поискване) да предаде тези копия на Инженера.
До 42 дни след събитието или обстоятелството, елемент от фактическия състав за предявяването на иска или в срок, предложен от Изпълнителя и одобрен от Инженера, Изпълнителят трябва да изпрати на Инженера мотивирано искане, което посочва основанието за това и за удължаването на срока и/или когато е поискано допълнително плащане. Ако събитието или обстоятелството, от което възниква правото на иск, е с по-голяма продължителност:
а) искането трябва да бъде направено в срок от 42 дни след настъпването на събитието или обстоятелството (или в предложения от Изпълнителя и одобрен от Инженера срок) и се счита за временен;
б) Изпълнителят трябва да изпрати ежемесечни временни искове, посочвайки съответното закъснение и/или исканото количеството и изисканата от Инженера информация; и
в) Изпълнителят трябва да изпрати окончателен иск до 28 дни след настъпване на събитието или обстоятелството или в предложения от Изпълнителя и одобрен от Инженера срок.
До 42 дни след получаването на иска или доказателства за предшестващ иск, или в срок, предложен от Инженера и одобрен от Изпълнителя, Инженерът трябва да одобри или отхвърли и/или да изиска допълнителна информация.
Всеки Разплащателен Сертификат трябва да включва потвърдените по всеки иск количества, като дължими по релевантните части на Договора. Ако не са налице достатъчно доказателства за потвърждаване на целия иск, Изпълнителят е задължен да заплати само потвърдената от него част от иска.
Инженерът трябва да процедира в съответствие с подточка 3.5 [Решения], като одобри или разреши: 1) удължаването на срока за завършване (преди или след неговото изтичане) в съответствие с подточка 8.4 [Удължаване на срока за завършване] и/или 2) допълнителното плащане, което е предвидено в Договора като задължение на Изпълнителя.
Изискванията по тази подточка се прилагат заедно с другите, регламентиращи иска. Ако Изпълнителят не одобри тази подточка в зависимост от иска, срока за завършване не трябва да бъде удължаван и Изпълнителят не е задължен да извърши допълнително плащане.
20.2 Назначаване на Арбитражен съвет /АС/

Споровете трябва да бъдат разрешавани от АС в съответствие с подточка 20.4 [Вземане на Решение от Арбитражния съвет]. Освен ако предвиденият в Договора АС е бил назначен, Страните трябва съвместно да назначат АС до 28 дни след Датата на Започване.
АС включва, както е предвидено в Приложението към Офертата, едно или три подходящо квалифицирани лица (“членовете”). Ако броят им не е споменат, той трябва да бъде одобрен от Страните. В случай на несъгласие по подточка 20.3 [Несъгласие със Съвета за разрешаване на спорове] назначеното длъжностно лице трябва, след консултация с двете Страни, да определи броя и това решение е окончателно. Ако АС е в тричленен състав, всяка Страна определя един член при одобрение от другата Страна и Страните трябва да се съгласят и да назначат трети член – председател.
Със съгласието на страните и/или единствения член (“арбитър”) или всеки от тримата членове трябва да прилагатт тези Общи условия за Арбитражния съвет и Приложението към тези Общи условия с измененията, за които са се споразумели.
Размерът на възнаграждението на единствения член или на всеки от тримата членове, включително възнаграждението на всеки експерт, с когото АС се консултира, трябва да бъдат одобрени от Страните при вземане на решение за назначаването. Всяка Страна е отговорна за плащането на половината от възнаграждението.
Назначаването на всеки член може да бъде прекратено само по взаимно съгласие на Страните. За назначаването на АС (включително на всеки член) трябва да е влязло в сила уволнението по подточка 14.12 [Уволняване] или Страните да одобрят това.
По взаимно съгласие на Страните въпросът може да бъде отнесен за разглеждане от АС. Никоя Страна няма право да се консултира с АС по никакъв въпрос без съгласието на другата Страна.
По взаимно съгласие на Страните може да бъде назначено квалифицирано лице или лица, които да заместят (или да бъдат готови да заместят) всеки или всички членове на АС. Ако Страните не са решили друго, назначаването влиза в сила, ако член откаже да изпълнява задълженията си или е налице невъзможност за изпълнение поради смърт, недееспособност, оттегляне или прекратяване на назначението.
При настъпване на някое от посочените обстоятелства и ако такова заменяне не е възможно, заместникът трябва да бъде предложен, одобрен и назначено по предвидената в тази подточка процедура.
20.3 Несъгласие с Арбитражния съвет

При настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) Страните не постигнат съгласие по назначаването на единствен член на АС до 28 дни от Датата на Започване;
б) и двете Страни не успеят да назначат член (приемлив за другата Страна) на АС от три лица до 28 дни след Датата на Започване;
в) Страните не се споразумеят за назначаването на трети член (председател) на АС до 28 дни след Датата на Започването или
г) Страните не са съгласни за назначаването на заместник до 42 дни след датата, на която единственият член или един от тримата членове откаже да действа или е невъзможно да действа поради смърт, недееспособност, оттегляне или прекратяване на назначаването,
Назначеното длъжностното лице, споменато в Специалните условия, след консултация с двете Страни назначава този член на АС. Това назначаване е окончателно. Всяка Страна е отговорна за плащането на половината от възнаграждението на назначеното длъжностно лице.

20.4 Получаване на решението на Арбитражния съвет

Ако между Страните възникне спор във връзка с Договора или изпълнението на Работите, включително спор за сертификат, решение, инструкция, мнение или оценка на Възложителя, същият трябва да бъде отнесен писмено до АС за решение, с копие до другата Страна. В писменото уведомяване трябва да се посочи тази подточка.
За дата на приемане на тези указания, при 3-членен състав на АС, се счита приемането им от председателя.
Двете Страни са длъжни да предоставят на АС допълнителна информация, достъп до Строителната площадка и всички необходими условия, по искане на АС, за решаването на спора. Приема се, че АС не действа като арбитър/ри.
До 84 дни след получаването на такива указания, АС трябва да предаде своето решение, което трябва да е обосновано и да посочва, че е дадено по тази подточка.
Ако Договорът не е прекратен, Изпълнителят трябва да продължи с Работите в съответствие с Договора; и двете Страни трябва да се произнесат по всяко решение на АС до постигането на съгласие и влизането му в сила.
Ако някоя Страна е недоволна от решение на АС, може до 28 дни от настъпването на събитието, да уведоми другата Страна за това. Ако АС не
се произнесе с решение до 84 дни след получаването на такова съобщение, всяка от Страните може, в 28-дневен срок от края на периода от 84 дни, да уведоми другата Страна.
При всяко събитие в съобщението за несъгласие се посочва, че се прилага тази подточка. Освен предвиденото в подточка 20.7 [Несъгласие с решението на Арбитражния съвет] и подточка 20.8 [Приключване на назначението на Арбитражния съвет], арбитражът на спора няма да започне освен ако съобщение за недоволството не е предадено в съответствие с тази подточка.
Ако АС се е произнесъл с решение по спорен за двете Страни въпрос и няма съобщение за несъгласие от някоя Страна до 28 дни след получаването на решението на АС, решението е окончателно и обвързва Страните.

20.5 Доброжелателно разрешаване

Когато съобщение за несъгласе е било предадено по подточка 20.4 по-горе, двете Страни трябва да се опитат да уредят спора доброжелателно преди започването на арбитраж. Ако и двете Страни не се съгласят, арбитражът може да започне на или след 56-ия ден след деня, от изпращане на съобщението и ако не е имало опит за дорбожелателно разрешаване.

20.6 Арбитраж

Ако не е разрешен доброжелателно всеки спор, за който решението на АС (ако има такова) не е станало окончателно и обвързващо, трябва да бъде разрешено от международен арбитраж. Ако не е одобрено друго от двете Страни:
а) спорът трябва да бъде окончателно разрешен по Правилата на Арбитража на Международната Търговска Камара;
б) спорът трябва да бъде разрешен от трима арбитри, назначени в съответствие с тези Правила и
в) арбитражът трябва да бъде ръководен на езика за комуникация, дефиниран в подточка 1.4 [Приложимо право и език].
Арбитрите имат право да отварят, преглеждат и поправят всеки сертификат, решение, инструкция, мнение или оценка на (или в полза на) Възложителя и всяко решение на АС, релевантно за спора. Възложителят може да бъде призован като свидетел и задължен да предаде доказателства на арбитъра/рите по всеки въпрос, отнасящ се до спора.
Никоя Страна не трябва да бъде ограничавана в събирането на доказателства, улесняващи АС при вземането на решение. Всяко решение на АС трябва да бъде обосновано.
Арбитраж може да започне преди или след завършването на Работите. Задълженията на Страните и на АС не трябва да бъдат изменяни заради арбитража, воден през развитието на Работите.
20.7 Несъгласие с решението на Арбитражния съвет

В случай, че:
а) никоя Страна не уведоми за несъгласие в периода, посочен в подточка 20.4 [Получаване на решение на Арбитражния съвет],
б) решението на АС (ако има такова) е станало окончателно и обвързващо; и
в) някоя Страна не приема решението,
другата Страна може, без да засяга правата на другата Страна, да отнесе въпроса за арбитраж по подточка 20.6 [Арбитраж]. Подточка 20.4 [Получаване на решение на Арбитражния съвет] и подточка 20.5 [Доброжелателно изявление] не се прилагат в случая.

20.8 Приключване на назначението на Арбитражния съвет

Ако между двете Страни възникне спор във връзка с Договора или с изпълнението на Работите и няма АС на място, поради изтичането на срока на назначаването на АС или по друга причина:
а) подточка 20.4 [Получаване на решение на Арбитражния съвет] и под-точка 20.5 [Доброжелателно изявление] не се прилагат и
б) спорът може да бъде отнесен директно до арбитраж по подточка 20.6 [Арбитраж].
1. Определения.

Всяко “Споразумение за арбитраж” е тристранно съглашение между:
а) “Възложителя”;
б) “Изпълнителя”; и
в) “Членът”, който е дефиниран в Споразуменията за арбитраж като:
1) единствения член на “АС” (или “разрешителят”) и когато случаят е такъв, всички изисквания към “другите членове” не се отнасят,
или
2) едно от трите лица, които заедно се наричат “АС” (или “Арбитражен съвет”) и, когато е такъв случаят, другите две лица се наричат “другите членове”
Възложителят и Изпълнителят са сключили (или възнамеряват да сключат) договор, който се нарича “Договор” и е дефиниран в Споразумението за арбитраж, което включва това Приложение. В Споразумението за арбитраж думи и изрази, които не са дефинирани по друг начин, имат определеното в Договора значение.

2. Общи условия.

Ако не е предвидено друго в Арбитражното споразумение, то влиза в сила на най-късната от следните дати:
а) Датата на започване, дефинирана в Договора;
б) когато и Възложителят, и Изпълнителят или и Членът са подписали Споразумението за арбитраж или
в) когато и Възложителят, и Изпълнителят и всеки от другите членове (ако има такива) участват в Споразумението за арбитраж.
Когато Споразумението за арбитраж е влязло в сила, и Възложителят, и Изпълнителят трябва да предупредят члена. Ако Членът не получи някое от двете предупреждения до шест месеца след влизането в сила на Споразумението за арбитраж, то не поражда действие.
Наемането на члена е персонално назначаване. По всяко време членът може да направи в не по-малко от 70 дневен срок предупреждение за оставка на Възложителя и на Изпълнителя, и Споразумението за арбитраж трябва да бъде прекратено при изтичането на този срок.
Прехвърляне или даване за изпълнение на Споразумението за арбитраж не е позволено без предварителното писмено съгласие на всичките страни и на другите членове (ако има такива).

3. Гаранции.

Членът гарантира и приема, че той/тя е и ще бъде безпристрастен и независим от Възложителя, Изпълнителя и Инженера. Членът трябва да честно разкрие на всеки от тях и на другите членове (ако има такива), някакъв факт или събитие, който може да бъде несъвместим с неговите/нейните гаранции и съгласие за безпристрастие и независимост.
Когато назначават члена, Възложителят и Изпълнителят се основават на представянето на члена, че той/тя е:
а) опитен в работата, коята Изпълнителят трябва да изпълни по Договор;
б) опитен в тълкуването на договорни документи и
в) говори свободно ръководния език и езика за общуване, определен в Договора.

4. Общи задължения на члена.

Членът трябва:

а) да няма финансов или друг интерес спрямо Възложителя, Изпълнителя или Инженера, нито да има финансов интерес от Договора, освен за плащане по Споразумението за арбитраж;
б) да не е бил наеман за консултант преди или по друг начин ангажиран от Възложителя, Изпълнителя или Инженера, освен при условия, разкрити писмено от Възложителя и Изпълнителя преди подписване на Споразумението за арбитраж;
в) да е разкрил писмено на Възложителя, Изпълнителя и другите членове (ако има такива), преди дазапочне да изпълнява задълженията си по Споразумението за арбитраж професионална или лична връзка с управител, длъжностно лице или работник на Възложителя, на Изпълнителя или на Инженера и всяко предишно обвързване в общия проект, от който Договора съставлява част;
г) да не бъде наеман като консултант или по друг начин от Възложителя, Изпълнителя, или Инжнера, по срок на сключването и изпълнението на Споразумението за арбитраж освен по писмено одобрение на Възложителя, Изпълнителя или другите членове (ако има такива);
д) да се съгласи с измененията и допълненията на процедурните правила и с подточка 20.4 на Условията на договора;
е) да не дава съвети на Възложителя, Изпълнителя, персонала на Възложителя или персонала на Изпълнителя, отнасящи се до изпълнението на Договора, освен в съответствие с прибавените процедурни правила;
ж) докато е член да не участва в дискусии или сключва споразумения с Възложителя, Изпълнителя или Инженера, отнасящи се да наемането от някой от тях като консултант или по друг начин след прекратяването на дзействието на Споразумението за арбитраж;
з) да посещава при възможност всички строителни площадки и изслушвания, при нужда;
и) да се запознае с Договора и с развитието на Работите (и на всяка друга част на проекта, от който Договора съставлява част), проучвайки всички документи, които се държат в специална работна картотека;
к) да приеме клаузите на Договора и всички действия и изслушвания на АС като частни и поверителни и да не ги публикува или разкрива без предварителното писмено съгласие от Възложителя, Изпълнителя и другите членове(ако има такива); и
л) да бъде на разположение, за да дава съвети и мнения по всеки въпрос, свързан с Договора, по искане на Възложителя и Изпълнителя, предмет на съгласие на другите членове (ако има такива).

5. Общи задължения на Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят, Изпълнителят, персоналът на Възложителя и персоналът на Изпълнителя не трябва да искат съвет или да се консултират с члена относно Договора; освен при предварително съгласие на Възложителя, Изпълнителя или другите членове (ако има такива). Възложителят и Изпълнителят са отговорни за спазването на тези задължения от персонала на Възложителя и персонала на Изпълнителя.
Възложителят и Изпълнителят се задължават един друг и спрямо члена, че членът не може /ако не е прието друто с писменото съгласие на Възложителя, Изпълнителя, члена и другите членове (ако има такива)/:
а) да бъде назначен като арбитър във всеки арбитраж по Договора;
б) да свидетелствува, като представи доказателства пред арбитри, назначени за арбитраж по Договора; или
в) да носи отговорност за действията си или пропуск в тях при привидното премахване на функциите на члена, ако за действието или пропуска се докаже, че не са настъпили по негова вина.
Възложителят и Изпълнителят по този начин съвместно обезщетяват члена за тези искове.
Когато Възложителят или Изпълнителят изпратят уведомления за спора по подточка 20.4 от Условията на Договора, които изискват Членът да посети строителната площадка и да присъства на изслушване, Възложителят и Изпълнителят трябва да представят гаранции за обичайните разходи, които ще претърпи Члена. Не се изискват гаранции за други дължими на Члена плащания.

6. Плащане.

На Члена трябва да се плати в определената в Споразумението за арбитраж валута:
а) хонорар за календарен месец, който ще бъде сметнат като цялостно плащане за:
(1) да бъде налице с 28-дневно предупреждение за всички посещения и изслушвания на строителната площадка;
(2) да се запознае с всички развития на проекта и поддържането на подходящи картотеки;
(3) всички официални и случайни разходи, включващи секретарски услуги, копиране и доставки до офиса, понесени във връзка с неговите задължения; и
(4) всички извършени услуги, освен предвидените в подпараграфи б) и в) на тази Точка.
Хонорарът трябва да се изплати след последния ден на календарния месец, в който споразумението за арбитраж влезе в сила до последния ден на календарния месец, в който е издаден Сертификата за Предаването на целите Работи.
От първия ден на календарния месец, следващ месеца, в който Сертификата за Предаването е издаден за целите Работи, хонорарът трябва да се намали с 50 %. Този намален хонорар трябва да бъде платен до първия ден на календарния месец, в който Членът излезе в оставка или Споразумението за арбитраж е прекратено на друго основание.
б) дневен хонорар, като пълно плащане за:
(1) всеки ден или част от ден до максимално време от два дни за път във всяка посока на пътуването между дома на Члена и строителната площадка или друго място на срещата с другите членове (ако има такива);
(2) всеки работен ден за посещения, изслушвания на строителната площадка или изготвянето на решения; и
(3) всеки ден, прекаран в преглеждането на документи като част от подготовката за изслушване.
в) всички нужни разходи във връзка с изпълнение на задълженията на Члена, включително цената на телефонни разходи, куриерски услуги, факс и телекс услуги, пътни разходи, разходи за хотел и дневни. Изисква се представяне на фактура за всички разходи, надвишаващи с пет процента дневния хонорар, определен в подточка б) на тази точка;
г) всички данъци върху доходите съгласно законите на Страната за плащанията на Члена (ако не е гражданин на Страната) по точка 6.
Първоначалният и дневните хонорари трябва да бъдат в определените от Споразуменията за арбитраж размери. Ако не е предвидено друго, тези хонорари се фиксират за първите 24 календарни месеца и се променят по съгласие на Възложителя, Изпълнителя и Члена ежегодно от датата, на която Споразумението за арбитраж е влязло в сила.
Членът трябва да представи фактури за плащания за месечните въздушни и други такси три месеца предварително. Фактурите за други разходи и за дневни хонорари трябва да бъдат предадени след посещение на строителната площадка или изслушване. Всички фактури трябва да бъдат придружени от кратко описание за извършените действия през периода и трябва да бъдат адресирани до Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да изплати всяка от фактурите на Члена изцяло до 56 календарни дни от получаването им, като задължение на Възложителя е заплащане на половината от сумата по тези фактури. Възложителят трябва да плати на Изпълнителя в съответствие с Договора.
Ако Изпълнителят не успее да плати на Члена сумата, за която той/тя е упълномощена по Споразуменията за арбитраж, Възложителят трябва да плати дължимата сума на Члена и всички други разходи, нужни за поддържането на АС; без да накърнява правата и обезщетенията на Възложителя. Възложителят има право на възстановяване на всички суми, надвишаващи половината от дължимото и на всички разходи за получаването на тези суми и финансови задължения, изчислени по определената в подточка 14.8 на Условията на Договора тарифа.
Ако Членът не получи дължимото плащане в пълен размер до 70 дни след предаването на валидна фактура, Членът може да: (1) преустанови своите услуги (без предупреждение) до получаването на плащането и/или (2) да оттегли своето назначаване, като уведоми по точка 7.

7. Прекратяване.

По всяко време: (1) Възложителят и Изпълнителят могат съвместно да прекратят Споразуменията за арбитраж, уведомявайки Члена в 42-дневен срок или (2) Членът може да се оттегли при условията на точка 2.
Ако Членът не е съгласен със Споразуменията за арбитраж, Възложителят и Изпълнителят могат да го прекратят с предупреждение до Члена. Предупреждението влиза в сила при получаването му от Члена.
Ако Възложителят или Изпълнителят не се съгласят със Споразуменията за арбитраж, Членът може да го прекрати с предупреждение до Възложителя и Изпълнителя. Предупреждението влиза в сила, когато е получено и от двете страни.
Всяко такова предупреждение, оттегляне и прекратяване е окончателно и обвързващо Възложителя, Изпълнителя и Члена. Предупреждение от Възложителя или Изпълнителя, но не и от двамата, не може да влезе в сила.

8. Неизпълнение на задълженията на Члена.

Ако Членът не изпълни задълженията си по точка 4, той/тя няма право да получи съответните хонорари и заплащане на направените разходи и трябва да възстанови получените от Възложителя и Изпълнителя хонорари и разходи и на другите членове (ако има такива) във връзка с действия или решения (ако има такива) на АС, които са обявени за недействителни.
9. Спорове

Всеки спор или иск по тези Споразумения за арбитраж или нарушението, развалянето или недействителността трябва да бъдат разрешени по Правилата за Арбитраж на Международната Търговска Камара от един назначен арбитър в съответствие с тези Арбитражни правила.

1. АС трябва да посещава строителната площадка на интервали не по-големи от 140 дни, включително при случаи на критично строителство, по искане на Възложителя или Изпълнителя. Ако не е одобрено друго от Възложителя, Изпълнителя и АС, периодът между последователните посещения не трябва да бъде по-малък от 70 дни, освен при свикване на изслушване, описано по-долу.

2. Времето и дневния ред за всяка строителна площадка трябва да бъдат одобрени съвместно от АС, Възложителя и Изпълнителя, а при липса на съгласие трябва да бъдат решени от АС. Целта на посещенията на строителната площадка е да се даде право на АС да се запознае с прогреса на Работите и с всички актуални или потенциални проблеми или искове.

3. Посещенията на строителната площадка трябва да бъдат извършени от Възложителя, Изпълнителя и Инженера и да бъдат координирани от Възложителя във взаимодействие с Изпълнителя. Възложителят трябва да осигури снабдяването с подходящи средства за конференции и секретарски и копирни услуги. В края на всяко посещение и преди напускане на строителната площадка АС трябва да подготви доклад за действията си и да изпрати копия до страните, които са присъствали.
4. Възложителят и Изпълнителят трябва да снабдят АС с едно копие от всички документи, които АС може да изиска, включително Договорни документи, доклади за развитие, инструкции, сертификати и други документи, изисквани за изпълнението на Договора. Всички документи между АС и Възложителя или Изпълнителя трябва да бъдат копирани за другата Страна. Ако АС е съставен от трима члена, Възложителят и Изпълнителят трябва да изпратят копия на изисканите документи на всяко от тези лица.

5. Ако някой спор е отнесен за разрешаване до АС в съответствие с под-точка 20.4 на Условията на Договора, АС трябва да процедира в съответствие с подточка 20.4 и тези Правила. При издаването на решения АС трябва:
а) да действа честно и безпристрастно между Възложителя и Изпълнителя, давайки на всеки от тях разумна възможност да представи случая си и да отговори на случая на другия, в предвидения срок да вземе решение и

б) да приспособи процедури, приложими за спора, предотвратявайки ненужно закъснение или разход.

6. АС може да ръководи изслушване по спор, в който случай трябва да реши датата и мястото за изслушването и може да изиска представянето на писмена документация и аргументи от Възложителя и Изпълнителя преди изслушването.

7. Ако не е заявено друго писмено от Възложителя и Изпълнителя, АС има право да избере съответна процедура, да отхвърли изслушване на някои лица извън представителите на Възложителя и Изпълнителя и да процедира в отсъствието на която и да е страна, когато приеме полученото предупреждение за изслушването; по своя преценка той упражнява правомощията си по тази точка.

8. Възложителят и Изпълнителят упълномощават АС да:

а) определи процедурата за решаване на спора;
б) реши юрисдикцията на АС и предмета на всеки подлежащ на разрешаване спор за право;
в) ръководи всяко изслушване по негова преценка, без да е ограничен от правила или процедури, освен предвидените в Договора и тези Правила;
г) да вземе инициативата за установяване на релевантните по спора факти;
д) да използва собствени експерти, ако има такива;
е) реши заплащането на процент в съответствие с Договора;
ж) реши условни облекчения като временни мерки и
з) да се запознае и измени всички сертификати, решения, инструкции, мнения или оценки на Възложителя, отнасящи се до спора.

9. АС не трябва да изразява никакво мнение по време на изслушване, отнасящо се до основателността на изказаните от Страните аргументи. АС трябва да съобщава своето решение в съответствие с подточка 20.4 или както е одобрено от Възложителя и Изпълнителя, писмено.

Ако АС се състои от три лица:

а) трябва да се събере след изслушването, за да обсъди и да изготви решение;
б) трябва да се стреми да достигне решение единодушно: ако е невъзможно, подходящото решение трябва да бъде взето с мнозинство от Членовете, които да изискат несъгласният Член да подготви писмен доклад, който да бъде предаден на Възложителя и Изпълнителя; и
в) ако Член не успее да присъства на среща или изслушване, или да изпълни всички свои функции, другите двама Члена могат да продължат и да вземат единодушно решение, ако:
Възложителят и Изпълнителят решат друго или отсъстващият Член е председателят, той/тя нареди на другите членове да не продължават и Възложителят и Изпълнителят не са съгласни те да продължат и да вземат решение.

ИЗТЕГЛИ В WORD – ЖЪЛТ ФИДИК

© 2014, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Къща Корабче

АГГА студио е проектантското бюро за Вашите индивидуални проекти. Еднофамилна къща, която...

Close