Еврофинансиране по оперативни програми 2014-2020

Програмния период по Оперативни програми към Европейски съюз 2007-2013 е към своя край.

Време е да обърнем внимание на бъдещите възможности, както и да се запознаем с промените в отделните сектори.

Информационни центрове в България.

Предложението за нова структура на следващия програмен период за финансиране чрез средствата от ЕС включва 6 оперативни програми, които бяха представени от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Предстои предложението  да бъде разгледано на заседание на Министерски съвет на 11 април. Към момента то предвижда намаляване броя на оперативните програми от 7 на 6, като до 2020г. в България ще могат да се разработват проекти по оперативни програми за развитие на човешките ресурси (с водещо ведомство МТСП), регионално развитие (МРРБ), иновации и предприемачество (МИЕТ), околна среда (МОСВ) и транспортна инфраструктура (МТИТС).
Министър Дончев, който представлява България в европейския дебат и преговорите за бъдещето на политика по сближаване на ЕС, очерта дяловото разпределение на средствата за финансиране чрез структурните и кохезионния фондове. Към този момент, през 2014 – 2020г. се предвижда 1/3 от целия ресурс за финансиране да бъде от кохезионен фонд (инфраструктурни проекти – пътища, железници и инвестиции във водния сектор), а останалите 2/3 – от Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Делът на средствата, предвидени за ЕСФ (инвестиции в социално включване, образование и професионално обучение) е 25%, а обемът, планиран за регионално развитие (градско развитие, социална инфраструктура, жилищна политика, енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на публични сгради, облагородяване на обществени площи и др.), възлиза на 75%.
В рамките на публичното обсъждане беше представен анализът на „Националната програма за развитие: България 2020” , на чиято база са дефинирани основните приоритети и тематични цели, застъпени в предложението за структура на следващия програмен период.В дискусията участваха представители на държавната и областната администрация, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, академичната общност, неправителствените организации, граждани и медии.
Прочети повече за Оперативните програми през новия програмен период:2014-2020
  • Оперативна програма Добро управление” 2014-2020
  • Оперативна програма “Транспорт” 2014-2020
  • Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
  • Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
  • Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020
  • Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020
  • Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 2020
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
  • Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020

РГ за разработване на Споразумението за партньорство

източник:eufunds.bg

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

София – архитектура, война на интереси – Част 2

ЧАСТ 2 – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ -> прочети първата част Какво става...

Close