Къща за гости, образование и производство – ПРСР 2007 – 2013 г.

Още 6 млн. лева за къщи за гости и модернизиране на стопанства по ПРСР
2012-12-07

Одобрените днес проекти са 17 на брой, а общият размер на помощта е 6 109 563 лв. Предложенията са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Къщи за гости ще бъдат построени в 5 области – Враца, Благоевград, Пловдив, Ловеч и Бургас. Един от одобрените кандидати ще преустрои сутерен в спортно възстановителен център, а друг ще вложи средства във фитнес и спортно оборудване, ATV превозни средства и високопроходим пътнически автомобил. Със субсидия по мярка 312 ще бъде построен и почивен дом с 10 места за настаняване в област Благоевград. С помощ по същата мярка ще бъде създадена и нова фотоволтаична централа в област Хасково.

Научи повече за “Програма за развитие на селските райони

Предложения за модернизиране на селски стопанства по мярка 121 са 10. Те ще получат 4 247 280 лв. Седем от проектите са на растениевъдни ферми. В област Пловдив ще бъде създадена биологична ябълкова овощна градина и построено плодохранилище. Друг кандидат ще купи техника за обработване на биологични зърнени и фуражни култури в област София. В област Хасково ще бъдат засадени десертни лозя и купени машини за отглеждането им. Останалите одобрени кандидати също ще купят техника – трактори, ремаркета, комбайни за бране на домати, картофосадачни машини, вакуумни сеялки за пролетни кулутри, хедер за прибиране на слънчоглед и др. В областите Ст. Загора, Пловдив и Кърджали ще бъдат модернизирани 3 говедовъдни ферми с нови трактори, челни товарачи, тороразпръскващи ремаркета, машини за почистване на тор и доене на животни и др. По един от проектие ще бъде ремонтирана сграда, а по друг ще бъде построено торохранилище и купена специализирана техника за покриване на изискванията на нитратната директива.

 Кои са мерките за кандидатсване:

Мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”

Допустими дейности
1. Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;
2. Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури до 40-годишна възраст;
3. Кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст;
4. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване.

Допустими кандидати**:
1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица – собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;
2. Общини, притежаващи над 10 ха гори.”

Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Допустими дейности:

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;
2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

Допустими кандидати:

1. общини, посочени в приложение № 1 от Наредбата
2. общини, посочени в приложение №2 от Наредбата
3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
4. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Допустими дейности:

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
в) съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

Допустими кандидати:

1. Общини, посочени в приложение № 1 на Наредба № 32 от 12. 09. 2008 г . (под 10 хил. жители към 2005 г.);
2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони (приложение № 2 на Наредба № 32 от 12. 09. 2008 г .;).

Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Допустими дейности:

1. Създаване на горски култури, което включва:
а) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;
2. Поддържане на създадените горски култури, което включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане);
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.

Допустими кандидати:

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. Общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.

Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Допустими дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните възстановителни дейности:
1. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
2. Презалесяване на пострадалите гори, което включва:
a) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) закупуване на семена или фиданки за залесяване;
г) транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;
д) засаждане на фиданките или засяване на семената;
3. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните превантивни дейности:
1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;
3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
5. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;
6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
7. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.

Допустими кандидати:

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд;
2. Общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

Източник: http://prsr.government.bg/

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Земеделие – оранжерии и овошки – ПРСР 2007 – 2013 Г.

България е сред водещите страни по природни дадености за развиване на земеделие....

Close