Млад фермер – Създаване на стопанства

Накратко:

Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за:
1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. увеличаване броя на животните в стопанството;
7. придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
10. преминаване към биологично производство.

Финансиране:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1,5 икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер.

Изисквания към кандидатите:

Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:
1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР.
При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ.
7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици;
9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
12.са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

В случай, че кандидатът има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.

В бюджета на Европейския съюз (ЕС) за периода 2014-2020 г. ще има повече пари за млади фермери. Те ще получават с 25% повече субсидии за декар в продължение на 5 години. Увеличават се и средствата за малките производители, каза в предаването “Брюксел 1” на телевизия Bulgaria On Air евродепутатът Ивайло Калфин.

Той обясни още, че по-дребните ферми ще могат да получават финансиране под формата на твърда сума, а не на декар, както е в момента. “С част от средствата за субсидии ще бъде създаден и гаранционен фонд, който ще помага при природни бедствия и други кризи за компенсиране на загубите. Ако не се наложи през годината, сумата ще бъде възстановена на производителите за следващата“, допълни още Калфин.

Калфин обърна внимание, че страните-членки и Европарламентът не са успели да се споразумеят за таван за максимално плащане на декар. “Въвежда се обаче така наречената дегресивна ставка. По този начин, който получава над 150 000 евро, субсидията му ще бъде намалена с минимум 5% за сумата над тези 150 000 евро. България е една от страните в които много малко производители получават финансиране от ЕС и с новите решения, държавата би могла да промени този баланс“, посочи още Ивайло Калфин.

Актуална информация:

Младите фермери до 41 години ще бъдат насърчавани с въвеждането на допълнителна помощ от 25% за техните първи 25 до 90 хил.дка. Това е една от промените в новата Обща селскостопанска политика за периода 2014/2020 година, одобрени от комисията по земеделие към Европейския парламент в понеделник (30.09.2013 г.). Беше прието и правилото, че директни субсидии могат да получават само активните фермери, както и че 30% от преките плащания ще бъдат свързани със селскостопански практики за опазване на околната среда.

 Вотът потвърди неформалното споразумение от миналата седмица по точките, които останаха недоговорени при първото гласуване на ОСП на 26 юни. По отношение на съфинансирането беше прието максималният размер на съфинансиране от страна на ЕС да бъде до 85% в по-слабо развитите региони, най-отдалечените селски райони и малките острови в Егейско море.

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Административна сграда – пречиствателна

Административно-лабораторна сграда Разположение Пътната връзка до площадката е асфалтов път. Ситуирането на обекта...

Close