Програма за модернизиране на животновъдните ферми – ПРСР 2007 – 2013 г.

Какви са възможностите за модернизиране на животновъдните ферми, които предоставя Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР).

Сред основните въпроси, които животновъдите поставиха за обсъждане, бяха сроковете за разглеждане на подадените до момента проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, както и условията за кандидатстване по т.нар. гарантирани бюджети.

„Всички кравеферми от втора и трета група трябва да достигнат стандартите на ЕС до края на следващата година. Затова е изключително важно фермерите да се възползват в максимална степен от възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони”, подчерта зам.-министър Боянова.

Собствениците на кравеферми от първа група не са изключени от Програмата, Те могат да кандидатстват с проекти за обща конкурентоспособност по условията на извън гарантираните бюджети на мярка 121, както и да подават проекти по Нитратната директива. След одобрението на шестото изменение на ПРСР от Генерална дирекция «Земеделие и развитие на селските райони» на Европейската комисия, ще бъдат осигурени допълнителни средства и за такива проекти.

Научи повече заПрограма за развитие на селските райони

За какво могат да кандидатсТват животновъдите:

Животновъдните стопанства ще бъдат подпомагани за превеждане и подобряване на условията в тях в съответствие с изискванията на стандартите на Общността като хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасност на храните и фуражите, хигиена, безопасни условия на труд, опазване на околната среда и др.

Земеделските производители могат да кандидатстват за инвестиции в модернизиране и подобряване на конкурентноспособността и условията в животновъдното стопанство.Такъв вид инвестиции в животновъдните стопанства могат да бъдат :

“Доилни и охладителни вани за мляко”  Машини и оборудване за доене и за доилни зали, включително охладителни вани и вани за пастьоризация на млякото
“Машини и съоражения за тор” – Машини и оборудване за почистване на тор
“Програма за развитие на селските райони” – Оборудване за охлаждане на продукцията
“Оборудване, хранене и доене за крави” – Машини за оборудване, хранене и поене на животните
“Машини и оборудване за крави” – Машини и оборудване за поддържане на микроклимата в сградите за отглеждане на животните
“Оборудване за животни” – Друго технологично оборудване, осигуряващо функционирането на помещенията за отглеждане на животните
“Помещения за животни”  Изграждане, реконструкция и обновление на помещения за отглеждане на животни
“Кравеферма и стопанство” – Други дейности, пряко свързани с животновъдното стопанство

Получатели на безвъзмездното финансиране ще бъдат земеделски производители в селските райони в страната.
Размера на помоща е 50 % – 65 % от допустимите разходи по проекта.

Източник:http://www.prsr.bg/

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Готови проекти – STOP

Какво представляват "готовите архитектурни проекти" и защо не трябва да поемаме риск?...

Close