Транспорт, обслужване и инфраструктура – ПРСР 2007 – 2013 Г.

Какви са възможностите да кандидатствате по Евреопейска програма за подобрявне на транспортта, комуникациите, обслужването и общата инфраструктура в селските райони на България.

Mогат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица. Те трябва да имат седалище или представителство на територията на община от селски район в който подават документи за кандидатстване по мярката. Друго условие е да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия и да имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

Важни условия за допустимост е кандидатите да нямат: изискуеми задължения към ДФ “Земеделие”, да не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, да не са в производство по ликвидация и да нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Научи повече за “Програма за развитие на селските райони

За какво може да кандидатства (допустими и недопустими дейности):

Дейностите, за които може да се кандидатства по мярката са. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, за създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони и развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Подпомагат се инвестиции за всякакви неземеделски дейности, с изключение на:

1. Производство и преработка на земеделски продукти, посочени в наредбата;

2. Производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. Дейности в следните отрасли:

а) въгледобив;

б) стоманодобив;

в) производство на синтетични влакна;

4. Залагания и Хазарт;

5. Свързани с изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

6. Свързани с финансови услуги и посредничество с недвижими имоти;

7. Осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

8. Производство и продажба на биогорива от биомаса;

9. Производство  и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

10. Производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.

11. Развъждане на животни.

Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. За проекти в сектор „сухопътен транспорт” финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Проекти за инвестиции в „сухопътен транспорт” не могат да бъдат комбинирани с други допустими дейности по смисъла на тази мярка.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които може да се кандидатства с един проект е левовата равностойност на 5 000 евроМаксималният размер на общите допустими разходи, за които може да се кандидатства с един проект е левовата равностойност на 400 000 евро, като за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, той е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване, както и за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Източник: http://www.prsr.bg/

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Програма за модернизиране на животновъдните ферми – ПРСР 2007 – 2013 г.

Какви са възможностите за модернизиране на животновъдните ферми, които предоставя Програмата за...

Close