Преместваеми обекти

Как да поставим “Преместваем обект” и кога има нужда да извадим Разрешително за поставяне на преместваем обект.

В “Закон за устройство на територията” (ЗУТ) често има промени, които са най-вече ограничителни, отколкото да подобряват работата.
За да не си усложнявате живота с объркващи текстове, от които не всички са влезли в сила – съветваме ви да прочетете Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията (Към съответната Община) – ТУК за Столична Община.

1. Трябва да попълните Формуляр
Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект за преместваеми обекти. (В България всяка Община си има собствени формуляри, затова е добре да предвидите 30 мин. за попълване на Формуляр на място)

2. Правно основание
Чл. 56 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане
(Отново всяка община си пише нейна вътрешна нормативна уредба и правила, въпреки че има общоприети правила) – Столична община.

3. Характеристика
Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за извършване на одобрение на инвестиционен проект на преместваем обект, което се издава на основание чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ и Наредбата. Преместваеми съоръжения са: павилиони, каравани, маси, сергии, колички, машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и други; слънцезащитни съоръжения, спирки на масовия градски транспорт и павилиони към тях, спортни, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги.

Процедура по извършване на административната услуга

* Едва ли са много обектите, които имат разрешително за поставяне на чадъри. Сергиите с тротоарно право, тип (продавам Мартеници) също са подминати. Важното е обектът да не е замонолитен в земята и да бъде придружен от “Конструктивен проект”; “ПБЗ”, “Ситуационна схема” и други специалности в случай на нужда.

І. Компетентен орган
Компетентен орган по предоставяне на услугата е главният архитект на общината, в която подавате.
Ето схеми по области за град София.

ІІ. Заявител
Заявител по настоящата услуга може да бъде физическо или юридическо лице, което е собственик или наемател на преместваем обект.

III. Необходими документи
За предоставяне на услугата заявителят подава заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект за преместваеми обекти, като към него се прилагат следните документи:
– документ за собственост, договор за наем
– одобрена схема, когато се разполага върху общински или държавни имоти
– извадка от действащ План за застрояване
– оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура
– инвестиционен проект по всички необходими части
– документ за платена такса.

Начини на подаване на заявлението: лично, чрез пълномощник, по пощата.

*Интересно как обикновен човек (без да е запознат със строителните разпоредби) може да си извади документ за собственост за тротоар или общински имот.
**Одобрена схема за разполагане получавате едва след като входирате всички нужни документи в Общината.
***Оригинална скица на поземления имот не може да бъде изисквана, без да са одобрени Вашите намерения от правоимащ орган или ако имотът не е Ваш.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Документите се подават в Центъра за услуги и информация към общината. След като се приемат, се препращат към Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ). Оценката за съответствие на инвестиционен проект се разглежда от Общинския експертен съвет по устройство на територията, след което той изготвя решение и одобрява проекта. Вече одобрен, проектът се препраща към Центъра за услуги и информация, от където заявителят може да го получи.
Начини на получаване на изходящия документ: лично, чрез пълномощник, по пощата

Срок за изпълнение на услугата: 30 дни

*По закон подобни разрешителни са последвани от 14 дневен срок за обжалване преди “Решението” да влезе в сила.
т.е. в България, за да разположите “Преместваем обект”, трябва да поръчате “Проектна документация” и да започнете действиа по легализиране на обекта поне 2 месеца преди датата на поставяне.

V. Такси
Всяка Община гласува собствени такси за разглеждане и оценка на проекта в зависимост от разпоредбите в ЗУТ и др.

Най-често се заплащат суми между 100-150 лв., но общините винаги запазват своето право да регламентират удобни за тях такси в зависимост от района на поставяне.
Таксите за технически услуги се заплащат при подаване на заявлението за извършване на услугата.

АГГА студио е насреща, за да Ви съдейства при проектиране и узаконяване на “Преместваеми обекти”
Норми и заявления на Столична Община

Желаем Ви успех в начинанието

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Изкуството и музата в архитектурата

Архитектурата е онзи вид изкуство, което оказва най-силно влияние върху нашето ежедневие....

Close