Пречиствателна станция – Павликени

Министър Нона Караджова и кметът на Община Павликени Емануил Манолов подписаха  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Павликени. Проектът е на стойност 30,2 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

По проект се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор, която ще обслужва 10 565 екв.ж. По този начин ще се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Павликенска. Ще се реконструира и изгради около 27 км. канализационна мрежа. С изпълнението на тези дейности ще се подобри съществуващата система за отпадъчни води на територията на града и ще се повиши качеството на услугите във ВиК сектора.

prechisvatelna_pavlikeni

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЩЕ БЪДЕ С ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИКЛИЧНИ СТАТИЧНИ БИОЛОГИЧНИ РЕАКТОРИ. Този тип реактори използват биологично активни утайки, не отделят вредни емисии във въздуха, както и се съобразяват със съществуващата инфраструктура до площадката на ГПСОВ. Инсталации от този вид вече функционират в Севлиево и Балчик, в строеж са тези в Златни пясъци и Царево. Площадката в град Павликени е с обща площ 10 000 кв. м. Избрана е площадка недалече от границите на града, на левия бряг по посока на течението на река Павликенска, както и съответно на законоустановеното разстояние от населеното място.

В град Павликени има изградена почти 98% канализация, но отпадните води не се пречистват. Битовите води се отвеждат гравитачно в колекторите, които се вливат в повърхностен воден обект – р. Павликенска, а оттам в р. Росица. Реализирането на проекта е от изключително значение за град Павликени. Недопускането на отпадни води в р. Павликенска ще доведе до намаляване на здравния риск за населението в района чрез вода за пиене и земеделски продукти.

АГГА студио участва при проектирането на идейния проект по ‘Част Архитектура’, като се постарахме да използваме комбинативни решения, за да направим пречиствателната станция максимално ефективна. Доброто разположение на отделните технологични зони и административните помещения гарантират удобна работа на персонала.

prechisvatelna_pavlikeni3prechisvatelna_pavlikeni2

 

ПСОВ гр. Павликени -Входна помпена станция и съоръжение за механично пречистване бяха ситуирани в рамките на отредения терен. Разположени са необходимите сгради и съоръжения за ПСОВ гр. Павликени. Пътната връзка до площадката е асфалтов път. Сградите са в рамките на отредената площадка. Местоположението им е съобразено с тегнологичното предназначение. Посочени са и за двете варианти решения. За I -ви вариант се предвиждат: Входна помпена станция и съоръжение за механично пречистване, Сграда обезводняване, Административна сграда, Сграда сглобяемо метално хале за Биобасейн и Вторичен хоризонтален утаител. За II -ри вариант – изграждане на  Сграда Механично пречистване, SBR, Цех за обезводняване и Административна сграда.

© 2013 – 2014, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Офис сграда – екстериор и интериор

Офис сградите са двигателят в общественото обслужване. Създаването на добра работна среда...

Close