Околна среда

 “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Основна цел: Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” е разработена от специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 – 2006 г. Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени екологични организации, научни организации, организации на синдикатите и др.
Общият финансов пакет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро.

Приоритет

Общ размер на финансовите средства

Финансов пакет в %

Финансиране от ЕС

Национално съфинансиране

Среден % на финансиране от ЕС

Размер

Размер

Приоритет 1

КФ

1 284 207 841

71.3%

1 027 366 273

256 841 568

80%

Приоритет 2

ЕФРР

366 743 574

20.4%

311 732 038

55 011 536

85%

Приоритет 3

ЕФРР

103 308 048

5.80%

87 811 841

15 496 207

85%

Приоритет 4

ЕФРР

46 488 622

2.5%

39 515 329

6 973 293

85%

ВАЖНО! за бенефициенти по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж. Информацията можете да намерите ТУК

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013″ (ОПОС) е една от седемте оперативни програми в България, която определя стратегическите цели на страната ни в сектор „околна среда”, които се финансират от европейските фондове в настоящия програмен период (2007-2013 г.). Тя е насочена към реализация на най-важните приоритетни проекти.

С бюджет от 3.5 млрд. лв. ОПОС очертава видовете дейности, за които се предоставя това финансиране. Те отразяват както националната политика за опазване на околната среда, така и политиките и законодателството на Европейския съюз.

Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура в трите сектора оперативната програма допринася за осъществяването на стратегическата визия на България съгласно Националната стратегическа референтна рамка, а именно: към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда, са:

Кохезионен фонд (КФ) – целта на фонда е да подпомага по-слабо развитите държави-членки да намалят своето икономическо и социално изоставане и да стабилизират икономиката си.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – с основна цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите.

Бенефициенти

Бенефициент – публична или частна институция, отговорна за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти. Бенефициентът разработва и представя предложението за проект, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и оперативната програма. В случай на одобрение на финансова помощ за изпълнение на проекта, бенефициентът е задължен чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта (строителство, услуги и доставки) и подписва договор с избрания в резултат на обществената поръчка изпълнител, под контрола на Междинното звено. Бенефициентът отговаря за ежедневното административно, техническо и финансово управление на проекта. Във връзка с финансовото управление, той извършва разплащане с изпълнителите, осчетоводява транзакциите, верифицира документи и извършва проверки на място. Бенефициентът изпълнява и задачи, свързани с наблюдение и докладване по изпълнението на проекта, както и задачи, свързани с предоставяне на публичност и информация за проекта.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПОС са: общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПОС са: общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС са: общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, администрации,  управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.
Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 на ОПОС са: Управляващият орган, Междинното звено, Комитетът за наблюдение, Комитетът за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи, създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3.
Програмиране 2014-2020 – ЕВРОПА 2020