Архитектурни проекти по Европрограма

През целия пред-присъединителен и през целия присъединителен период България изпълни изискванията и критериите, поставени от ЕС, за да бъде приета от една по-голяма европейска общност и да започнем процес на уеднаквяване на стандартите на живот. Данъците и енергията на българите преди 2007г. отидоха в това да станем достойни за боравене с евро пари.

Днес вече много хора успяха да вземат европейска инвестиция. Определените пари за финансиращи се програми от ЕС са разделени в “схеми” или “мерки”, благодарение на които стават ясни критериите и начините за изпълнение на EU проект. Намеренията на приедприемчивия клиент трябва да бъдат сведени до ясна цел. Колкото по-добър е един проект, толкова по-очаквано е той да получи очакваното финансиране, като обикновено за това се грижи консултант. Когато говорим за строителство и СМР най-важни остават количествата, които залагаме в цялостната проектна документация.

Специалистите на “АГГА студио” ООД знаят колко е важен крайният резултат и до каква степен той зависи от качествен проект. Ние разполагаме с нужните консултанти,  чиято дейност е разработване и управление на проекти. Те изготвят бизнес плана, подготвят нужната документация и следят проекта Ви през отделните фази. Успоредно с тяхната дейност трябва да бъдат изготвени инвестиционните (архитектурни) проекти на желаната постройка. Така че, ако възнамерявате да получите финансиране за строителство или реконструкция на сграда или съоръжение, е добре да се обърнете към специалисти, които могат да Ви изготвят качествено и в срок инвестиционните проекти. Единствено, след като Ви бъде изготвен и остойностен Вашият проект, консултантските компании могат да завършат своята работа и да задвижите процедурата по отпускане на евро-средствата.

Какво се случи до сега?

Защо трябва да избера “АГГА студио” ООД ?agga.jpg

Защото всичките ни обекти са успешни и за нас е най-важно да успеем да осигурим максимален брой качествени проекти през новия програмен период 2014-2020. Освен, че разполагаме с консултанти по всички видове мерки, ние можем да Ви предоложим и качествен строител. При нас няма неизвестни и точно заради това клиентите ни са спокойни. Избирайки нас, вие разполагате с качествен консултант и проектантски екип – които ще разработят вашия бизнес план и количествено-стойностни сметки, така че да нямате затруднения при реализацията.
“АГГА студио” вкючва проектантската дейност в разходите и съответно те ще ви бъдат признати и възстановени.

С две думи – Проект за къща за гости около 250 кв.м. (Пълна проектна документация) струва около 10 000лв., а кандидаствате за инвестиция от 200 000 евро.

Ние не нагласяме и не преправяме Вашите проекти по няколко пъти. АГГА студио изработва “Задание за проектиране”, което се съгласува с инвеститора и веднага след постигане на цялостна концепция преминаваме към изпълнение на договор за “Технически проект”, който ще отговаря на всички критерии. За нас е важен крайният резултат, а той е винаги положителен, защото работим с ясни цели и доказани консултанти и строители.

Имаш идея, искаш да реализираш проект  – свържи се с АГГА студио.map-europe-bulgaria

Прочетете повече за това от къде и как идват парите:

EUROPA-BUDGET – Official site

Досега най-често разработваните проекти са по мерки:


Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Цели на мярката
• Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
• Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от селските райони;
• Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Допустими разходи
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи.

Прочети повече за къща за гости!

Мярка 312  „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Допустими разходи:
• Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
• Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
• Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
• Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
• Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
• Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Прочети повече за овошките!

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Дейности, които ще се финансират:
Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
• Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
• Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
• Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

Прочети повече за обслужване и транспорт!

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Допустими разходи
• рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;
• реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
• ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

Прочети повече за стопанствата!
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Допустими разходи
• Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта;
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:
– опазване на околната среда;
– съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба;
– за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса;
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия;
• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
• Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация;
• Закупуване на специализирани транспортни средства;
• Покриване на международно признати стандарти за:
– въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);
– подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
– въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;
• Закупуване на софтуер;
• Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания..

new-periodПолезни връзки: