Градоустройство и Урбанизация

Процесът на концентрация на населението, икономическия и културния живот в градовете се нарича урбанизация. Присъщи са нарастване на броя, големината и ролята на градовете. Този процес е характерен за съвременността и е валиден за повечето държави по света.

Урбанизацията е тясно свързана с модернизацията и индустриализацията, тя е социологически процес на рационализация. Урбанизацията може да се опише като специфично състояние в определено време, т.е. процента от общото население или регион в селищата или градовета, или терминът може да се опише като увеличаването на този дял във времето. Можем да кажем, че терминът урбанизация може да представлява нивото на развитие на градовете в сравнение с общата популация или може да представлява скоростта, с която градската част се увеличава.

Urbanization_aztecУрбанизацията не е просто модерен феномен, но бърза и историческа трансформация на човешките социални корени в световен мащаб, като предимно селската култура  бързо бива заменена с предимно градска култура. Последната голяма промяна в моделите на заселване е натрупването на ловци-събирачи(хора, който са откарвали хората от по-слабо заселени места в по-населени), преди хиляди години. Селската култура се характеризира с общи кръвни линии, интимни взаимоотношения и общинско поведение, докато градската култура се характеризира с далечни кръвни линии, непознати отношения и конкурентно поведение. Това безпрецедентно движение на хора се очаква да продължи и да се засили през следващите няколко десетилетия, като разрастването на градовете ще достигне до размери, които биха били неразбираеми само преди един век.

Тъй като все повече хора напускат селата и фермите, за да живеят в градовете, се наблюдава растеж на броя на градските жители. Бързият растеж на градове като Чикаго в края на 19-ти век, Токио в средата на 20-и век и  Мумбай в 21-ви век може да се дължи до голяма степен на миграция от селските към градските райони. Този вид растеж е особено често срещано явление в развиващите се страни. Този феноменален растеж може да се отдаде на изкушението с икономически възможности, но също така може да доведе до конфликт и до загуба или влошаване на земеделските земи и пасища поради замърсяването на земята. Привлекателни и притегателни са анонимността на хедонистичните удоволствия на градските райони, близостта и лесното използване на масовия транспорт, както и възможността жителите да отстояват своя индивидуализъм.

“При урбанизацията не става въпрос просто за увеличаване на броя на жителите на градовете или разширяване на зоната на градовете. По-важното е, че следва пълна промяна от селския към градския стил по отношение на отрасловата структура, заетост, жилищна среда и социално осигуряване.” новоизбраният премиер на Китай Li Keqiang.

Урбанизация възниква като отделни, търговски и правителствени усилия да се намалят времето и разходите по пътуването до работното място и транспорт и подобряване на възможностите за заетост, образование, жилищно настаняване и транспорт. Животът в градове позволява предимствата на възможностите на близост, разнообразие и конкуренцията пазара. Въпреки това , предимствата на урбанизация се противопоставят срещу отчуждаването, стреса, високите дневни разходи за живот, както и отрицателните социални аспекти, които са резултат от масовата маргинализация.

projecting_New_YorkГрадове са известни като места, където парите, услугите и богатството са централизирани. Много от жителите на селските райони идват в града по причините за търсене на богатства и социална мобилност. Предприятията, които осигуряват работни места и обмен на капитал, са по-концентрирани в градските райони. Независимо дали източникът е търговия или туризъм чужди пари се вливат в градовете в една страна.

Градове предлагат по-голямо разнообразие от услуги, като например специализирани служби, които не се намират в селски райони. Предоставянето на тези услуги изисква работници, което води до по-многобройни и разнообразни възможности за работа. Лица в напреднала възраст могат да бъдат принудени да се преместят в градовете, където има лекари и болници, които могат да се погрижат за техните здравни нужди. Разнообразните и висококачествените образователни възможности са друг фактор за миграцията, както и възможността да се включат в развитието на социални общности.

Хората, намиращи се в градовете, са по-продуктивни от тези, които работят извън гъсти агломерации. Важен въпрос за политиците е дали групирането на хората е причината за това явление – дали хората стават по-продуктивни в градовете поради някои агломерационни ефекти или са градове просто привличат тези, които са по-продуктивни. Икономисти наскоро доказват, че действително съществува голяма печалба от производителност поради локализиране в гъста агломерации.

топлина_на_сградитеФеноменът на островните температури в градовете е станал повод за нарастващо безпокойство. Честотата на това явление, както и загрижеността за въздействието върху околната среда са се увеличили през годините. Един градски остров се образува, когато индустриалните и градските райони са разработени в резултат на по-голямо производство и задържат  топлината. Голяма част от слънчевата енергия, която засяга селските райони, се консумира, изпарява водата от растителността и почвата. На места, където има по-малко растителност и са изложени на почвата, по-голямата част от слънчевата енергия се абсорбира от градските структури и асфалт. Следователно, по време на топлите часове с дневна светлина затопля до по-високи температури повърхността, отколкото в селските райони. Превозните средства и фабриките допринасят до допълнителната градска топлина- промишлена и битова. В резултат на това градовете са често от 1 до 6°C (2 до 10 ° F) по-топли от околните пейзажи. Въздействието също включва намаляване на влажността на почвата и намаляване на обратното захващане на емисиите на въглероден двуокис.

Върху развитието на урбанизацията оказват силно влияние промените в стопанската дейност на човека, внедряването на нова техника и нови технологии. От втората половина на ХХ в. до днес урбанизацията се характеризира със следните териториални различия:

  1.  В развитите страни от Западна и Северна Европа, САЩ, Канада, Япония делът на градското население в края на ХХ в. не се увеличава, но се усъвършенстват функциите на градовете, внедрява се нова естетична архитектура,  усвояват се междуградските пространства, градският начин на живот се разпространява по цялата територия;
  2. Броят на градовете в Централна и Източна Европа се увеличава и по административен път.
  3.  Бързо се увеличава броят на градовете и делът на градското население в някои азиатски страни (Япония, Китай, Република Корея), в Латинска Америка (Аржентина, Бразилия), в Австралия и Нова Зеландия.
  4.  В развиващите се страни от Азия и Африка равнището на урбанизация е ниско, делът на градското население в някои от тях незначителни – 3–5 %, стихийно нараства броят на големите градове и на населението в тях, без да е налице градски начин на живот.
  5.  Съсредоточаване на населението в големите и в свръхголемите градове

ООН прогнозира, че половината от населението на света ще живее в градски райони в края на 2008 година.  До 2050 г. прогнозата е, че 64,1% и 85,9% на развиващите се и развитите страни съответно ще бъде благоустроен.

Различни форми на урбанизация могат да се класифицират в зависимост от стила на архитектурата и методите на планиране, както и историческия ръст на областите.

В градовете на развития свят урбанизацията традиционно показва концентрацията на човешките дейности и населени места около центъра на града. Фактът, че много имигранти се установяват в бедните градски центрове, е довел до идеята за “периферна изолация на сърцевината”, която просто описва, че хората, които са живяли в периферията на бившите империи, сега живеят точно в центъра. Последните схеми на развитие показват, че новопристигналите в градовете вече не се установяват задължително в центъра. Някои развити региони са с обратен ефект, първоначалната урбанизация е настъпила – богатите семейства живеят извън градовете. Това е възможно благодарение на подобряване на комуникацията и е причинено от фактори, като страх от престъпност и бедните градски среди.

Когато жилищен район се измества навън, това се нарича субурбанизация. Редица изследователи и писатели сочат, че субурбанизацията  дори стигна дотам да формира нови точки на концентрация извън центъра, както в развитите, така и в развиващите се страни като Индия. Тази мрежа, поли-ориентирана форма на концентрация е считана от някои за появата на моделът на урбанизация. Тя се нарича по различен начин – ексурбанизация-  край град ( Garreau , 1991г.), мрежа в града (Batten , 1995г.) , или постмодерен град ( Dear , 2000г.). Лос Анджелис е най-известният пример за този тип урбанизация. Интересното е, че в САЩ този процес се обръща през 2011г. с “ре-урбанизация “.

източник: Wikipedia