Финансиране на Европроекти

Евро-проектите са основно поетапно, пълно или частично финансиране. Това зависи от мярката и предмета по “Оперативна програма” и одобрената субсидия.

Проектите трябва да бъдат изготвени максимално оптимизирано по отношение на проектиране и оформяне на СМР и количествени сметки. Прецизността при изготвяне на документалната част към проект е в основата на последвалото оценяване и точкуване, от което зависи и удобрената субсидия.

Европроекти – 100% гаранция

Когато имате одобрен проект към определено Министерство, има три начина да довършите започнато:

  • да самофинансирате и поетапно да изчаквате плащанията
  • да се споразумеете на строителство срещу обещетение
  • да вземете кредит от банка срещу договор

Финансирането по линия на ЕС може да се раздели на две категории:

  • пряко финансиране посредством грантово финансиране;
  • непряко финансиране посредством национални и местни посредници.
Достъп до финансиране по линия на ЕС

С помощта на този сайт можете да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз. За достъп до финансиране от ЕС изберете вашата страна, за да видите информация за банки или фондове за рисков капитал, които предоставят финансиране с подкрепата на Съюза:

Решението за предоставяне на заем, банкова гаранция или финансиране с рисков/собствен капитал ще бъде взето от местната финансова институция. Конкретните финансови условия — сума, продължителност, лихви и такси, зависят от финансовата институция.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP)

  • предоставя гаранции за увеличаване на предоставянето на дългово финансиране на МСП;
  • увеличава предоставянето на собствен капитал за МСП.

Прочети повече за програмата

Структурните фондове подобряват предоставянето на заеми, гаранции, рисков капитал/собствен капитал или помощи за МСП. Държавите-членки могат да използват част от предоставените средства по операционната(ите) програма(и),  съфинансирана(и) от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд за тази цел.

Прочети повече за Кредитиране Джереми (Jeremie)

Банки, които имат споразумение по прграма за кредитиране JEREMIE
Обединена Българска Банка (UBB)
Първа Инвестиционна Банка (Fibank)
Райфайзен Банк (RBB)
Уникредит Булбанк (UniCredit)
СИБАНК (Sibank)

Механизмът за микрофинансиране „ Прогрес“ увеличава достъпа до микрокредити (до 25 000 €), включително за групи в неравностойно положение и недостатъчно представени групи, за започване или развитие на микропредприятие (с по-малко от 10 служители).
Научи повече…

Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

Финансовият инструмент за споделяне на риска подобрява достъпа до дългово финансиране за частни и обществени фирми, работещи по научно-изследователски и иновационни проекти. Насочен основно към иновативните средни и големи фирми.
Английска версия на програмата

Включва също и инструмент за споделяне на риска за увеличаване на предоставянето на дебитно финансиране на МСП и на малки средни фирми (компании с по-малко от 500 служители), които имат иновационен потенциал или са фокусирани върху научно-изследователската дейност и иновациите.

Европейската инвестиционна банка е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране. Тя подобрява достъпа до финансиране на МСП като част от нейната подкрепа за растеж и откриване на работни места в Европа. Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка и неговата основна мисия е да подкрепя микробизнеса, малкия и среден бизнес. Европейския инвестиционен фонд управлява широка гама от финансови инструменти на ЕС, които се предоставят чрез финансови посредници като банки, фондове за дялово участие и други финансови институции.

Източник: http://ec.europa.eu/