Земеделие – оранжерии и овошки – ПРСР 2007 – 2013 Г.

България е сред водещите страни по природни дадености за развиване на земеделие. Един от най-големите парични потоци от Европейският съюз към нашата страна е именно по тези мерки:

Над 11 млн. лв ще бъдат разпределени между 75 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Петнайсет от тях идват от фермери, които планират да се занимават с биологично производство и да купят специализирана техника. Ще бъдат създадени насаждения от овошки и изградени поливни системи и огради за тях. По биологичен път ще бъдат отглеждани и маслодайни рози и лавандула. Един фермер ще инвестира в екологично чистото отглеждане на лешници, а други двама – в градини за орехи и бадеми. Одобрени са и проекти за производство на билки, както и за строежа на модерен оранжериен комплекс за биологични краставици и домати.

Сред останалите проекти на растениевъдни ферми има такива за изграждане на тунелни оранжерии за сини сливи с фотоволтаична захранваща система, за купуването на прикачена техника за десертни лозя, както и на механизирана система за отглеждане на домати.

Научи повече за “Програма за развитие на селските райони

Голяма част от фермите ще инвестират в техника за управление на животински отпадъци и изпълнение на изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати. Те ще купят колесни трактори с ремаркета за оборски тор, алуминиеви удължители, вилици за тор с крокодилен захват и други. Средствата, в точен размер на 11 053 939 лева, ще бъдат вложени и в доилни апарати и автопоилки, охладителни вани, централни млекопроводи и др.

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

 • Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”
 • Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
 • Мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”
 • Мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”
 • Мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”
 • Схема “Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ
 • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
 • График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2013 г.
 • Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
 • Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”

 

Държавен фонд „Земеделие” по ПРСР е изплатил 610.1 млн. лв. за 2010 г.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов съобщи, че Експертната комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) във фонда работи активно, за да успее с всички подадени проекти по мярка 121, свързани с Директива 91/676/ЕИО (Нитратна директива), така че кандидатите да получат максималната субсидия от 85%, валидна в рамките на тази календарна година. Експертната комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) за последните две седмици на годината е одобрила 311 проекта по Програмата за развитие на селските райони с обща стойност на одобрената субсидия 136,6 млн. лв. През тази седмица в Държавен фонд „Земеделие” ще бъдат поканени за подписване на договори кандидатите по близо още 250 проекта, каза Светослав Симеонов.

Одобрените проекти на последните заседания на ЕКОП са:

 • 263 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, с обща стойност на субсидията 73 524 162 лева.
 • 21 проекта по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, с обща стойност на одобрената субсидия 24 838 278 лева.
 • 11 проекта по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” със стойност на одобрената субсидия 3 244 838 лева.

16 проекта по общинските мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” са одобрени с одобрена субсидия от 35 059 200 лева.

Напредък по програмата за развитие на селските райони за 2010 година

През 2010 година Държавен фонд „Земеделие” е сключил 3528 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а субсидията по одобрените проекти възлиза на 776, 8 млн. лева. От началото на действието на програмата през 2008 г. досега са договорирани общо 7950 проекта.

От началото на програмата за развитие на селските райони до днес са сключени договори на стойност 1,707 млрд. лв. Към 27 декември 2010 г. са подадени 7240 заявки за плащане на обща стойност 1,2 млрд. лв. Извършените плащания по тях са над 790,3 млн. лева, за 6774 заявки.

Общата стойност на изплатените средства за 2010 година е 610,1 млн. лв., за общо 4371 заявления. Тук влизат всички междинни, авансови и окончателни плащания.

Мярката 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” остава най-атрактивна. За нея се очаква да бъдат изплатени над 569,6 млн. лв., при успешно изпълнение на инвестицията.      Източник: Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция

Източник: http://prsr.government.bg/

© 2013, AGGA Studio. All rights reserved. Rating for aggastudio.com

Коментирай чрез Facebook

Транспорт, обслужване и инфраструктура – ПРСР 2007 – 2013 Г.

Какви са възможностите да кандидатствате по Евреопейска програма за подобрявне на транспортта,...

Close